1η Τακτική Δια Ζώσης (ειδική – κατεπείγουσα) Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής

Θέμα Ημερήσιας Διάταξης :

«Αποδοχή παραίτησης Προέδρου και εκλογή νέου Προέδρου του Περιφερειακού
Συμβουλίου Αττικής (άρθρα 165, 166 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύουν)»

You might be interested in