10η Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής 14.04.2021

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Επικύρωση πρακτικών της 17ης, 18ης και 19ης Συνεδρίασης έτους 2020 του
Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής.
2. Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2022-2025 του
Υποτομέα των ΟΤΑ.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)
3. Καθορισμός ωραρίου τροφοδοσίας επιχειρήσεων, υπεραγορών και λοιπών
καταστημάτων και περιορισμών κυκλοφορίας φορτηγών οχημάτων για το έτος 2021.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γ. Δημόπουλος)
4. Έγκριση προγράμματος για την καταπολέμηση των ακρίδων στο Δημοτικό Διαμέρισμα
Ερυθρών του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ε. Κοσμόπουλος)
5. Έγκριση για τη λήψη προσωρινών μέτρων ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας στο οδικό
δίκτυο του Πρωτεύοντος Αστικού Οδικού Δικτύου (Π.Α.Ο.Δ.), τα παράπλευρα δίκτυα της
Αττικής Οδού καθώς και παράπλευρα δίκτυα της Π.Α.Θ.Ε. (εντός του Νομού Αττικής)
και οδικό δίκτυο της τέως Δ.Ε.Σ.Ε. στα πλαίσια του έργου : «Λειτουργία και Συντήρηση
Συστήματος Διαχείρισης Κυκλοφορίας Κ.Δ.Κ.» για τα έτη 2020-2022.
(Εισηγητής ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Α. Κατσιγιάννης)
6. Έγκριση για τη λήψη προσωρινών μέτρων ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας για εργασίες
που θα εκτελεστούν στα πλαίσια του έργου «Επεμβάσεις βελτίωσης οδικής ασφάλειας
στο οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Αττικής».
(Εισηγητής ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Α. Κατσιγιάννης)
7. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων μονάδας εκτροφής
ωοτόκων ορνίθων στη θέση «Τούτουλη» του Δήμου Μεγαρέων της Περιφερειακής
Ενότητας Δυτικής Αττικής με φορέα τον κ. ΠΡΟΚΟΠΗ ΜΩΛΟ.
(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπαδάκης)
8. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την τροποποίηση
της υπ’ αρ. 126393/16-02-2007 ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του
έργου: «Οδικός Άξονας Ελευσίνα – Κόρινθος».
(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπαδάκης)
9. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τον υφιστάμενο
σταθμό κινητής τηλεφωνίας της εταιρίας WIND ΕΛΛΑΣ AEBE με κωδικό θέσης και
ονομασία: “120 0064 – ΥΜΗΤΤΟΣ” που είναι εγκατεστημένος σε έκταση στο Όρος
Υμηττός, στο Δήμο Παιανίας, στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής, της
Περιφέρειας Αττικής.
(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπαδάκης)

You might be interested in