10η Τακτική Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής.12/4/2023

θέματα ημερήσιας διάταξης:
ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

 1. Επερώτηση του ανεξάρτητου Περιφερειακού Συμβούλου κ. Π. Ασημακόπουλου
  αναφορικά με τη δασική έκταση που έχει καεί στο Τατόι το καλοκαίρι του 2021 και τη μη
  αποκατάσταση του περιβάλλοντος στην περιοχή που επλήγη από την πυρκαγιά.
 2. Επερώτηση του ανεξάρτητου Περιφερειακού Συμβούλου κ. Π. Ασημακόπουλου
  αναφορικά με τη διαχείριση των βιοαποβλήτων και στερεών αποβλήτων στην Ύδρα, την
  πυρασφάλεια-πυροπροστασία του χώρου απόρριψης αυτών και τους κάδους
  ανακύκλωσης που διατέθηκαν στο Δήμο Ύδρας.
 3. Επερώτηση του ανεξάρτητου Περιφερειακού Συμβούλου κ. Π. Ασημακόπουλου με θέμα:
  “τη μη προβλεπόμενη διεξαγωγή Αθλητικών Αγώνων & Αθλοπαιδιών στο Δημοτικό
  Γήπεδο Ύδρας με αποτέλεσμα τον κίνδυνο της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας των
  Αθλητών και των φιλάθλων”.
 4. Επερώτηση των Περιφερειακών Συμβούλων της παράταξης «Δύναμη Ζωής» κ.κ. Χρ.
  Καραμάνου, Σπ. Αγγέλη, Β. Βερελή, Α. Κατρανίδου, Αικ. Λογοθέτη, Γ. Μπαλάφα,
  αναφορικά με την επίλυση του προβλήματος των συσσωρευμένων προϊόντων εκσκαφών
  στο έργο του Φαληρικού Όρμου.
  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 5. Καθορισμός ειδικοτήτων προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας
  ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατόπιν έγκρισης αιτήματος στο πλαίσιο του ετησίου
  προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2023 της Περιφέρειας
  Αττικής.
  (Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)
 6. Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού Περιφέρειας Αττικής έτους 2022.
  (Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)
 7. Έγκριση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής Δ ́ τριμήνου
  2022.
  (Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)
 8. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 3/2023 σύμβασης με την εταιρεία
  «ΑΦΟΙ ΖΥΡΙΧΙΔΗ Ο.Ε.» για συμπληρωματική προμήθεια ειδών γραφικής ύλης που
  κρίνονται αναγκαία για την Δ.Δ.Ε. Β ́ Αθήνας, για τη διεξαγωγή των Πανελλαδικών
  Εξετάσεων 2023.
  (Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)
 9. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 16/2023 (ΑΔΑ:Ψ3ΚΑ7Λ7-ΞΑΟ) απόφασης του
  Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής περί της συγκρότησης Τριμελούς
  Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Συμβάσεων Προμηθειών και Παροχής
  Υπηρεσιών των Διευθύνσεων της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών.
  (Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)
 10. Συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής των εργασιών
  επισκευής, συντήρησης, οποιουδήποτε τεχνικού ελέγχου, πλυσίματος, προμήθειας των
  απαιτούμενων ανταλλακτικών, λιπαντικών και λοιπών υλικών ή εξαρτημάτων των
  υπηρεσιακών οχημάτων της Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής καθώς και της
  παραλαβής των ασφαλιστηρίων συμβολαίων και της αμόλυβδης βενζίνης.
  (Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)
 11. Συγκρότηση Τριμελούς Ειδικής Τεχνικής Επιτροπής παρακολούθησης – παραλαβής του
  έργου καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για το έτος 2023 της Περιφερειακής Ενότητας
  Δυτικής Αττικής».
  (Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)
 12. Τροποποίηση-συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 74/2023 απόφασης Περιφερειακού
  Συμβουλίου περί της συγκρότησης Επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής των
  συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών καθώς και της Επιτροπής Ενστάσεων
  και προσφυγών έτους 2023 αρμοδιότητας ΠΕ Νοτίου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας
  Αττικής βάσει του Ν. 4412/2016.
  (Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)
 13. Συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής Παρακολούθησης-Παραλαβής για την καταπολέμηση των
  ακρίδων στο Δημοτικό Διαμέρισμα Ερυθρών του Δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας καθώς και στο
  Δημοτικό Διαμέρισμα του Δήμου Μεγάρων για το έτος 2023.
  (Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)
 14. Σταδιακή αποδέσμευση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της υπ’ αριθμ.
  102/2022 σύμβασης με θέμα «Επιλογή οργανισμού εκτέλεσης που θα υλοποιήσει τις
  Δράσεις του προγράμματος “Προώθηση οίνων ποιότητας Περιφέρειας Αττικής σε τρίτες
  χώρες (ΗΠΑ, Καναδά, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιαπωνία, Κορέα)”, κατά τη διετία 2022-2023, στο
  πλαίσιο του μέτρου «Προώθηση οίνων σε αγορές τρίτων χωρών 2019-2023», σύμφωνα
  με το αρ. 72 παρ. 16 περ. β) του Ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει .
  (Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)
 15. Έγκριση σκοπιμότητας συμμετοχής υπαλλήλων της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών και
  Επικοινωνιών Περιφέρειας Αττικής σε εργαστήρι (workshop) της Διεθνούς Επιτροπής
  Δοκιμασιών Υποψηφίων Οδηγών και Οδηγών CIECA-EAG ( «Commission Internationale
  des Examens de Conduite Automobile International»/Commission for Driver Testing-
  Expert Advisory Group), το οποίο θα διεξαχθεί στη Μαδρίτη, στις 19 Απριλίου 2023.
 16. (Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Β. Γιαννακόπουλος)
 17. 3ητροποποίηση της υπ’ αριθμ. 267/2019 απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής
  με τίτλο: «Συγκρότηση Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης Αττικής κατ’ εφαρμογή
  των διατάξεων του άρθρου 178 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α ́/2010) όπως
  αντικαταστάθηκε με το άρθρο 105 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α ́/2018)», ως προς τα μέλη
  της Επιτροπής.
  (Εισηγητής ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γ. Δημόπουλος)
 18. Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου της 3ης τροποποίησης-παράτασης της
  Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής, του Υπουργείου Πολιτισμού
  και Αθλητισμού, του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας και του Δήμου
  Πετρούπολης για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Εφαρμογή Αποκατάστασης –
  Αξιοποίησης Παλαιού Καμινίου Πετρούπολης και Ανάπλαση Περιβάλλοντος Χώρου».
  (Συνεισηγητές ο Αντιπεριφερειάρχης κ. A. Λεωτσάκος και η Εντεταλμένη Περιφερειακή
  Σύμβουλος κ. Ε. Κοσμίδη)
 19. Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της
  Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Μεταμόρφωσης για την υλοποίηση της μελέτης:
  «Μελέτη προσθήκης καθ ́ ύψος ενός ορόφου σε όλους του Βρεφικούς, Βρεφονηπιακούς
  και Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Μεταμόρφωσης στην οδό Ιερού Λόχου και Δημητσάνης
  στο Ο.Τ. 122», συνολικού προϋπολογισμού 568.493,77€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
  (Συνεισηγήτριες η Αντιπεριφερειάρχης κ. Λ. Κεφαλογιάννη και η Εντεταλμένη Περιφερειακή
  Σύμβουλος κ. Ε. Κοσμίδη)
 20. Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της
  Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Μεταμόρφωσης για την υλοποίηση της μελέτης:
  «Μελέτη προσθήκης καθ ́ ύψος δύο ορόφων πάνω από τα Δημοτικά Ιατρεία Δήμου
  Μεταμόρφωσης», συνολικού προϋπολογισμού 330.747,38€ (συμπεριλαμβανομένου
  Φ.Π.Α.)
  (Συνεισηγήτριες η Αντιπεριφερειάρχης κ. Λ. Κεφαλογιάννη και η Εντεταλμένη Περιφερειακή
  Σύμβουλος κ. Ε. Κοσμίδη)
 21. Έγκριση σύναψης και όρων της 2ης τροποποίησης-παράτασης προγραμματικής σύμβασης
  μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Λαυρεωτικής για την εκπόνηση της μελέτης:
  «ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ – ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
  Β’ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ – ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ – ΤΟΥΡΚΟΛΙΜΑΝΟ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΕΑΣ»
  ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ».
  (Συνεισηγητές ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Α. Αυγερινός και η Εντεταλμένη Περιφερειακή
  Σύμβουλος κ. Ε. Κοσμίδη)
 22. Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου 2ης τροποποίησης – παράτασης της
  Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Σπάτων –
  Αρτέμιδος για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Κατασκευή Αθλητικού Κέντρου στο Ο.Τ.
  Γ 334 στην Αρτέμιδα
  (Συνεισηγητές ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Α. Αυγερινός και η Εντεταλμένη Περιφερειακή
  Σύμβουλος κ. Ε. Κοσμίδη)
 23. Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της
  Περιφέρειας Αττικής και της Ιεράς Μητρόπολης Νίκαιας για την υλοποίηση του έργου:
  «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΝΙΚΑΙΑΣ»,
  συνολικού προϋπολογισμού 781.200,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
  (Συνεισηγήτριες η Αντιπεριφερειάρχης κ. Στ. Αντωνάκου και η Εντεταλμένη Περιφερειακή
  Σύμβουλος κ. Ε. Κοσμίδη)
 24. Έγκριση σύναψης και όρων της 2ης τροποποίησης-παράτασης προγραμματικής σύμβασης
  μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας για το έργο:
  «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ».
  (Συνεισηγήτριες η Αντιπεριφερειάρχης κ. Στ. Αντωνάκου και η Εντεταλμένη Περιφερειακή
  Σύμβουλος κ. Ε. Κοσμίδη)
 25. Έγκριση σύναψης και όρων της τροποποίησης-παράτασης της προγραμματικής
  σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και Δήμου Σαλαμίνας για την υλοποίηση της
  μελέτης με τίτλο: «Εκπόνηση Τεχνικογεωλογικής Μελέτης κατολισθητικών φαινομένων,
  στη Νήσο Σαλαμίνας (περιοχές Πόρτο Φίνο, Κακή Βίγλα κ.λπ.)».
  (Συνεισηγητές ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Στ. Βοϊδονικόλας και η Εντεταλμένη Περιφερειακή
  Σύμβουλος κ. Ε. Κοσμίδη)
 26. Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών επίσημων
  δειγματοληπτών για τη συλλογή δειγμάτων ζώντων δίθυρων μαλακίων και δειγμάτων
  θαλασσινού νερού στο πλαίσιο του προγράμματος παρακολούθησης ζωνών παραγωγής
  ζώντων δίθυρων μαλακίων στην περιοχή αρμοδιότητας της Π.Ε. Νήσων, συνολικού
  προϋπολογισμού 58.297,36 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) για ένα έτος.
  (Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Στ. Βοϊδονικόλας)
 27. Απόφαση για λύση και εκκαθάριση της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας (ΑΜΚΕ)
  «Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας
  Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά» με δ.τ. «Ο ΠΛΟΗΓΟΣ».
  (Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Στ. Βοϊδονικόλας)
 28. Λήψη απόφασης για απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων άνω των 3,5t στο τμήμα (εντός
  του σχεδίου πόλεως) της οδού Μεγαρίδος από τη Λεωφόρο Δημοκρατίας έως την οδό
  Ελευθερίου Βενιζέλου, με παράλληλη εκτροπή των οχημάτων αυτών στις οδούς Γ.
  Παπανδρέου και Ελευθερίου Βενιζέλου του Δήμου Ασπροπύργου.
  (Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ε. Κοσμόπουλος)
 29. Έγκριση παράτασης της 1ης τμηματικής προθεσμίας των άρθρων Α.Τ.4, Α.Τ.5, Α.Τ.6 &
  Α.Τ.7 του Τιμολογίου της σύμβασης παροχής υπηρεσιών ΣΗΜ-05/22 «Συντήρηση & Άρση
  βλαβών Εγκαταστάσεων Φωτεινής Σηματοδότησης Περιφέρειας Αττικής (για τα έτη 2022-
  2024)», παρόχου «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΛΕΚΤΡΟΜΕΚ Α.Ε. – ΒΙΟΛΙΑΠ Α.Τ.Ε.Β.Ε. – Χ&Κ
  ΤΕΧΝΙΚΗ», προϋπολογισμού: 4.596.705,00 ευρώ, (πλέον Φ.Π.Α.).
  (Εισηγητής ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Α. Κατσιγιάννης)
 30. Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της σύμβασης της
  παροχής υπηρεσιών “Κατεπείγουσες εργασίες άρσης βλαβών εξοπλισμού Κέντρου
  Διαχείρισης Κυκλοφορίας και παρακολούθηση συνθηκών κυκλοφορίας στους οδικούς
  άξονες της Περιφέρειας Αττικής”, αναδόχου «ΒΙΟΛΙΑΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με δ.τ. “ ΒΙΟΛΙΑΠ ΑΤΕΒΕ”.
  (Εισηγητής ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Α. Κατσιγιάννης)
 31. Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων τοποθέτησης κάθετης και οριζόντιας σήμανσης, επί
  της Λεωφόρου Μαρκοπούλου-Πόρτο Ράφτη στον κόμβο Αγίου Γεωργίου, στη θέση
  Δάφνης και στη θέση Αρτέμιδος, στην ΠΕ Ανατολικής Αττικής.
  (Εισηγήτρια η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Ε. Κοσμίδη)
 32. Έγκριση για την λήψη προσωρινών μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας για τη «Μελέτη
  Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων για τη Διέλευση Καλωδίων Μεταφοράς Ηλεκτρικής
  Ενέργειας στην οδό Παναγίας Φανερωμένης (υπ’ αριθμ.9 Περιφερειακή Ασπροπύργου)»,
  από τη Χ.Θ.: 30+994 έως τη Χ.Θ.: 31+050».
  (Εισηγήτρια η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Ε. Κοσμίδη)
 33. Έγκριση για την λήψη προσωρινών μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας στο πλαίσιο
  εκτέλεσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ
  ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε.Δ.Α. (Φ19)».
  (Εισηγήτρια η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Ε. Κοσμίδη)
 34. Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) στο
  πλαίσιο κατάρτισης Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικής Επένδυσης
  (ΕΣΧΑΣΕ) του επενδυτικού σχεδίου «Ανάπτυξη Σύνθετου Πολιτιστικού, Εμπορικού,
  Επιχειρηματικού, Οικιστικού και Τουριστικού Πόλου», επί της οδού Πειραιώς 252 στον
  Ελαιώνα ΔΕ Ταύρου Αττικής.
  (Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπαδάκης)
 35. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) στο πλαίσιο της
  διαδικασίας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της υφιστάμενης δραστηριότητας
  (εγκατάστασης) αποθήκευσης και διακίνησης υγρών καυσίμων – πετρελαιοειδών της
  εταιρείας «REVOIL Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Πετρελαιοειδών» (πρώην «DRACOIL
  Α.Ε.»), που είναι εγκατεστημένη στη θέση Μπατάλα, στη Βιομηχανική Περιοχή του
  Ασπροπύργου στο Δήμο Ασπροπύργου του Νομού Αττικής.
  (Συνεισηγητές ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ε. Κοσμόπουλος και ο Περιφερειακός Σύμβουλος
  κ. Ν. Παπαδάκης)
 36. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την υλοποίηση
  του έργου: «Μελέτη Διευθέτησης Ρέματος Μαρκόπουλου Μεσογαίας».
  (Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπαδάκης)
 37. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) στο πλαίσιο της
  διαδικασίας έκδοσης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) για τη
  δραστηριότητα «Κέντρο Αποθήκευσης και Διανομής διαφόρων ειδών (επίπλων, είδη
  δώρων, ηλεκτρικών-ηλεκτρονικών ειδών κ.λπ.. – δεν περιλαμβάνονται εύφλεκτα,
  εκρηκτικά, διαβρωτικά, οξειδωτικά ή τοξικές ουσίες), με δευτερεύουσα – συμπληρωματική
  δραστηριότητα την συσκευασία και την ανασυσκευασία προϊόντων» της εταιρείας
  INFOQUEST TECHNOLOGIES M.A.E.B.E., το οποίο θα εγκατασταθεί στον Ασπρόπυργο,
  επί της οδού Πέτρας, θέση Πάτημα ή Ήμερος Τόπος ή Λάκκος ή Γκρόπα Καματερού.
  (Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπαδάκης)
 38. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την έγκριση
  περιβαλλοντικών όρων του έργου: Mονάδα κατάψυξης και συντήρησης σε ψυκτικούς
  θαλάμους ευπαθών προϊόντων & αποθήκευση ξηρού φορτίου (ΚΑΔ) της εταιρίας
  «SARMED LOGISTICS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», με διακριτικό τίτλο «SARMED», επί της
  οδού Παναγίας Τήνου στη θέση «Μαγούλα», Δήμος Ασπροπύργου, Π.Ε. Δυτικής Αττικής.
  (Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπαδάκης)
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

You might be interested in