10η Τακτική Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής.05.05.2022

10η Τακτική Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής.05.05.2022

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Επικύρωση πρακτικών της 16ης, 17ης, 18ης, 19ης και 20ης συνεδρίασης έτους 2021 του
Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής.
2. Έγκριση 1ης Τροποποίησης Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Περιφέρειας Αττικής
οικονομικού έτους 2022.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)
3. Έγκριση της 2ης Τροποποίησης (αναμόρφωσης) του Προϋπολογισμού Περιφέρειας
Αττικής οικονομικού έτους 2022.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)
4. Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για τη μεταφορά εξυπηρετούμενων των ιδρυμάτων:
«ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ-ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
(ΠΕΚ-ΑΜΕΑ)» και της «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ με δ.τ. ΠΟΡΤΑ
ΑΝΟΙΚΤΗ», για τη χρονική περίοδο φοίτησής τους -Σεπτέμβριο 2022 έως και Ιούλιο
2024, συνολικού ποσού 635.884,52€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) και
αναπροσαρμογής του τιμήματος λόγω αλλαγής της τιμής καυσίμου έως 10%.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)
5. Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για τη μεταφορά εξυπηρετούμενων του Συλλόγου
Γονέων & Κηδεμόνων & Φίλων Αναπήρων Παιδιών & Νέων, «ΕΥΡΥΝΟΜΗ», από και
προς τις εγκαταστάσεις του Συλλόγου, για το χρονικό διάστημα από 1-9-2022 έως 31-7-
2023, συνολικού προϋπολογισμού 83.168,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)
6. Έγκριση σκοπιμότητας για την κάλυψη δαπάνης για τη συμμετοχή των τέκνων του
προσωπικού της Περιφέρειας Αττικής σε παιδικές κατασκηνώσεις για το έτος 2022.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χ. Ρασσιάς (Ρώμας))
7. Ορισμός εκπροσώπων στα Συμβούλια Χρηστών Λιμένα των λιμένων Ελευσίνας,
Λαυρίου και Πειραιά.
(Εισηγητής ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Στ. Βοϊδονικόλας)
8. Έγκριση λήψης προσωρινών μέτρων ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας για εργασίες που
θα εκτελεστούν στο πλαίσιο του έργου «Συντήρηση οδοστρωμάτων στο οδικό δίκτυο
ΠΑΟΔ, περιοχής Πειραιά, αρμοδιότητας Δ.ΔΙ.ΜΥ», αναδόχου Ελληνικής Τεχνικής
Α.Τ.Ε.Β.Ε.
(Εισηγητής ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Α. Κατσιγιάννης)
9. Έγκριση λήψης προσωρινών μέτρων ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας για εργασίες που
θα εκτελεστούν στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών «Συντήρηση και καθαρισμός από
graffiti και tags των στηθαίων ασφαλείας, των υπογείων διαβάσεων και καθαρισμός
πινακίδων σήμανσης στους οδικούς άξονες αρμοδιότητας ΔΙ.ΔΙ.Μ.Υ. Περιφέρειας
Αττικής».
(Εισηγητής ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Α. Κατσιγιάννης)
10. Έγκριση λήψης προσωρινών μέτρων ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας για εργασίες που
θα εκτελεστούν στο πλαίσιο του έργου «Συντήρηση – καθαρισμός και επισκευή
φρεατίων υδροσυλλογής και συνδετήριων αγωγών στο οδικό δίκτυο ΠΑΟΔ και στο
παράπλευρο της Αττικής Οδού».
(Εισηγητής ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Α. Κατσιγιάννης)
11. Γνωμοδότηση επί της επικαιροποιημένης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
(ΜΠΕ) για τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για τη λειτουργία του
υφιστάμενου Γενικού Αντικαρκινικού – Ογκολογικού Νοσοκομείου Αθηνών «Ο Άγιος
Σάββας» επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας 171, στο Δήμο Αθηναίων, Περιφερειακή
Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Περιφέρεια Αττικής (ΠΕΤ: 2104523127).
(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπαδάκης)
12. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του Κεντρικού
Σταθμού Υπεραστικών Λεωφορείων στον Ελαιώνα (ΠΕΤ: 1905101216).
(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπαδάκης)
13. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την ίδρυση
πλωτής μονάδας υδατοκαλλιέργειας της εταιρείας MARE MAGNUM A.E. ετήσιας
δυναμικότητας 1755 τόνων θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων σε θαλάσσια έκταση 40
στρεμμάτων στη θέση νότια νησίδας Δωρούσα Δήμου Αγκιστρίου Π.Ε. Νήσων.
(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπαδάκης)
14. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου:
«Αναβάθμιση τμήματος Γ.Μ. 150 kV Ρουφ – Λάδων (τμήμα ΚΥΤ Κορίνθου – Υ/Σ Άργος
Ι), Αναβάθμιση της Γ.Μ. 150 kV Υ/Σ Άργος Ι – Υ/Σ Κρανίδι, Αναβάθμιση της Γ.Μ. 150 kV
Υ/Σ Κρανίδι – Μέθανα & Αναβάθμιση Υ/Σ Άργος Ι».
(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπαδάκης)
15. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την ανανέωση
– τροποποίηση των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων για τη δραστηριότητα διάλυση
ΟΤΚΖ κάθε κατηγορίας, διάλυσης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού
(ΑΗΗΕ) εντός κι εκτός πεδίου εφαρμογής της εναλλακτικής διαχείρισης, επεξεργασίας
μεταλλικών μη επικινδύνων αποβλήτων, επεξεργασίας μη Μεταλλικών μη επικινδύνων
αποβλήτων με παραγωγή SRF, αποθήκευσης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού
Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) και αποθήκευσης συσσωρευτών σταθερών & οχημάτων, της
εταιρείας ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε., στη θέση “Αγ. Γεώργιος” Δήμου
Ασπροπύργου Αττικής.
(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπαδάκης)

You might be interested in