11η Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής 28.04.21

11η Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής 28.04.21

1. Ενημέρωση – συζήτηση για την ενίσχυση από την Περιφέρεια Αττικής, μέσω του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020», μικρών και πολύ μικρών
επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19.
2. Έγκριση παροχής εξουσιοδοτήσεων για την ένταξη της Περιφέρειας Αττικής στην Ειδική
Διαδικτυακή Εφαρμογή της Τράπεζας της Ελλάδος μέσω «Δια Portal».
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)
3. Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για το πρόγραμμα δράσεων προβολής και
προώθησης προϊόντων του αγροδιατροφικού τομέα της Περιφέρειας Αττικής για το Β’
Εξάμηνο του 2021.
(Εισηγητής ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Στ. Βοϊδονικόλας)
4. Έγκριση σκοπιμότητας για την κάλυψη δαπάνης για τη συμμετοχή των τέκνων του
προσωπικού της Περιφέρειας Αττικής σε παιδικές κατασκηνώσεις για το έτος 2021.
(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Μ. Βιδάλη)
5. Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για
τη σημειακή Τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) στα ΟΤ 90 και 90α
της Δ.Ε. Ελληνικού του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης.
(Συνεισηγητές η Αντιπεριφερειάρχης κ. Δ. Νάνου και ο Εντεταλμένος Περιφερειακός
Σύμβουλος κ. Α. Κατσιγιάννης)
6. Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου
για τον χαρακτηρισμό και την οριοθέτηση Περιοχών Οργανωμένης
Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.) στην περιοχή τωv Διαπορίωv Nήσωv Σαρωvικού
Κόλπου, Σαλαμίvος και της ευρύτερης Περιοχής αρμοδιότητας Περιφερειακής Εvότητας
Νήσωv, Περιφέρειας Αττικής, με Φορέα τηv «Φορέας Διαχείρισης Περιοχής
Οργαvωμέvης Αvάπτυξης Υδατοκαλλιεργειώv Διαπορίωv Nήσωv Σαρωvικού Κόλπου,
Σαλαμίvος και της Ευρύτερης Περιοχής Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» με διακριτικό
τίτλο «Π.Ο.Α.Υ. Διαπορίωv Nήσωv, Σαλαμίvος και Ευρύτερης Περιοχής Ι.Κ.Ε.».
(Συνεισηγητές η Αντιπεριφερειάρχης κ. Β. Θεοδωρακοπούλου-Μπόγρη και ο
Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπαδάκης)
7. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την εγκατάσταση
μικροκυματικών κεραιών (MICROWAVE LINKS) σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις της εταιρεί
ας FORTHNET MEDIA S.A. με σκοπό την αναβάθμιση – εκσυγχρονισμό τους στην θέση Όρ
νεο του όρους ΠΑΡΝΗΘΑ του Δήμου Αχαρνών της Περιφερειακής ενότητας Ανατολικής Αττ
ικής της Περιφέρειας Αττικής.
(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπαδάκης)
8. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) υφιστάμενου
Σταθμού κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας VODAFONE πoυ βρίσκεται σε εκτός σχεδίου
περιοχή, στη θέση ‘Στρατή’, της Δ.Κ. Μαραθώνος, του Δήμου Μαραθώνος, της
Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής (κωδικός και
ονομασία: 1000826 – ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑ) .
(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπαδάκης)
9. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την εγκατάσταση
μικροκυματικών κεραιών (MICROWAVE LINKS) σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις της εται
ρείας FORTHNET MEDIA S.A. με σκοπό την αναβάθμιση – εκσυγχρονισμό τους στην
θέση «Εύζωνας» του όρους ΥΜΗΤΤΟΣ του ∆ήµου Καισαριανής της Περιφερειακής
Ενότητας Κεντρικού Τοµέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής.
(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπαδάκης)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
 
 ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟ

You might be interested in