11η Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής την Μ.ΔΕ. 29-04-24

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ 1. Επικύρωση πρακτικών της 17ης έως 32ης συνεδρίασης έτους 2023 του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής.

ΘΕΜΑ 2. Εκλογή εκπροσώπων του Περιφερειακού Συμβουλίου στον Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ), σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 211 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/07-06-2010) όπως ισχύει, και του άρθρου 2 της αριθμ. οικ.
52546/16-12-2011 Υ.Α. Υφυπ. Εσωτερικών (ΦΕΚ 2854/τ. Β΄/16-12-2011).
(Εισηγητής ο Περιφερειάρχης κ. Ν. Χαρδαλιάς)

ΘΕΜΑ 3. Ορισμός εκπροσώπου για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας
με την επωνυμία «ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Α.Ε.» – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, η οποία θα λάβει χώρα την Τρίτη 14 Μαΐου 2024 και ώρα 15:00 στα γραφεία της Εταιρείας, στην
Καλλιθέα Αττικής, επί της Λεωφ. Συγγρού αριθ. 236 ή σε οποιαδήποτε, κατόπιν αναβολής ή διακοπής, ημερομηνία με σκοπό τη λήψη απόφασης επί των θεμάτων όπως
αυτά περιγράφονται στην οικεία πρόσκληση προς τους Μετόχους.
(Εισηγητής ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπαγεωργίου)

ΘΕΜΑ 4. Έγκριση παράτασης της προθεσμίας της σύμβασης «Υπηρεσία Τεχνικού Συμβούλου για το έργο “Κατασκευή Υποθαλάσσιου
Αγωγού Σύνδεσης της νήσου Αίγινας με την ΕΥΔΑΠ”».
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ι. Βουτσινάς)

ΘΕΜΑ 5. Αναπροσαρμογή του ποσού που συνεισπράττεται από τον Φορέα Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Περιφέρειας Αττικής, ως συνδρομή
για τις Ομοσπονδίες πωλητών λαϊκών αγορών που δραστηριοποιούνται στην Αττική, έπειτα από την αναπροσαρμογή του ημερήσιου
ανταποδοτικού τέλους από 4 σε 5 ευρώ από την 1/1/2024.
(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Στ. Μελάς)

ΘΕΜΑ 6. Τροποποίηση – Επικαιροποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Φορέα Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Περιφέρειας Αττικής.
(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Στ. Μελάς)

ΘΕΜΑ 7. Έγκριση λήψης προσωρινών μέτρων ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας για εργασίες στο πλαίσιο της παροχής Υπηρεσιών
«Καθαρισμός – Συντήρηση-κατασκευή φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων και άλλες υποστηρικτικές εργασίες των συνδετήριων αγωγών
οδικού δικτύου του Β΄τμήματος Δ/νσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών (ΔΙ.ΔΙ.Μ.Υ.) Περιφέρειας Αττικής (2020-2022)», αναδόχου ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ.
(Εισηγητής ο Περιφερειάρχης κ. Ν. Χαρδαλιάς)

ΘΕΜΑ 8. Έγκριση λήψης προσωρινών μέτρων ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας για εργασίες που θα εκτελεστούν στο πλαίσιο του έργου
«Αποκατάσταση κατεστραμμένων στηθαίων ασφαλείας και επέκταση αυτών στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας 3ου τμήματος Δ/νσης
Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών (ΔΙ.ΔΙ.Μ.Υ) Περιφέρειας Αττικής», αναδόχου «MAYCON ANΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
(Εισηγητής ο Περιφερειάρχης κ. Ν. Χαρδαλιάς)

ΘΕΜΑ 9. Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο πλαίσιο της μελέτης τοποθέτησης κάθετης- οριζόντιας σήμανσης πέριξ του 2ου Λυκείου
Μαρκοπούλου στο Πόρτο Ράφτη επί της Λ. Αυλακίου (Ε.Ο.19 Μαρκόπουλο-Π. Ράφτη).
(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Β. Καβαλλάρη)

ΘΕΜΑ 10. Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου
(ΕΠΣ) για τη δημιουργία Υπερτοπικού Πόλου «Πολιτισμού, Εκπαίδευσης/Καινοτομίας, Αθλητισμού» στην περιοχή σχολείων της
Αμερικανικής Παροικίας Αθηνών του Δήμου Χαλανδρίου, με την χωροθέτηση χρήσεων γης του άρθρου 6 του π. δ/τος 59/2018.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χ. Σιάτρας)

ΘΕΜΑ 11. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων
που αφορά στο έργο «Συντήρηση / Επισκευή κύριας δημοτικής οδού Συνοικισμού Πόρου – Αγίου Νεκταρίου Δήμου Πόρου».
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χ. Σιάτρας)

ΘΕΜΑ 12. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την υλοποίηση του έργου «Οριοθέτηση – Διευθέτηση
ρεμάτων και προσαρμογή ρυμοτομικού σχεδίου σε περιοχές του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου».
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χ. Σιάτρας)

ΘΕΜΑ 13. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) στο πλαίσιο της διαδικασίας έγκρισης περιβαλλοντικών
όρων του έργου με τίτλο «Ολοκλήρωση Λιμενικών Έργων Ναυπηγείου Δημητρίου Γ. Ατσαλάκη “ADAMAS”», που βρίσκεται στη
Λεωφ. Δημοκρατίας 38, στο Πέραμα Αττικής, εντός Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης (ΝΕΖ) Περάματος, στην περιοχή με τοπωνύμιο
“Καρνάγια Περάματος”».
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χ. Σιάτρας)

ΘΕΜΑ 14. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για το έργο «Κτιριακό συγκρότημα τουρισμού –
αναψυχής “INTEGRATED RESORT COMPLEX ELLINIKOU” στη Ζώνη Εκμετάλλευσης Α-A1.2 του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού –
Αγίου Κοσμά». (ΠΕΤ: 2312000819).
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χ. Σιάτρας)

ΘΕΜΑ 15. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την υλοποίηση του έργου: «Μελέτες για το έργο
παράκαμψη Δ.Κ. Άνω Λιοσίων – Δυτική Περιφερειακή Αιγάλεω Γ΄ Τμήμα».
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χ. Σιάτρας)

ΘΕΜΑ 16. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για το εν λειτουργία δίκτυο των γραμμών 2 & 3 του
ΜΕΤΡΟ της Αθήνας.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χ. Σιάτρας)

ΘΕΜΑ 17. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του νέου
Συγκροτήματος Κτιρίων Διοίκησης και Κεντρικών Υπηρεσιών της ΔΕΗ Α.Ε. (ΠΕΤ: 2308989124).
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χ. Σιάτρας)

You might be interested in