11η Tακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής: 30-03-17

11η Tακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής: 30-03-17

Συνεδρίαση 11η
Πρόσκληση συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής
Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, που θα γίνει στις 30-03-2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:30 στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργός), με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Επικύρωση Πρακτικών 35ης, 36ης, 37ης και 38ης Συνεδρίασης έτους 2016 του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής
2. Σύσταση Επιτροπής Περιφερειακού Συμβουλίου «Πολιτισμού και Αθλητισμού» σύμφωνα με το άρθρο 164 του Ν.3852/10, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εκλογή μελών της.
(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Ε. Αποστολάκη)
3. ∆ωρεά 5 εκατ. ευρώ από την Περιφέρεια Αττικής προς την Περιφέρεια Ιονίων
Νήσων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τους σεισμούς του 2014.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρ. Καραμάνος)
4. Έγκριση προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού Ι.∆.Ο.Χ. έτους
2017.
(Εισηγήτρια η Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Ε. Τασούλη)
5. Έγκριση σύναψης και όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήμου Αιγάλεω, για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Συντήρηση – επισκευή και ανακατασκευή ασφαλτοτάπητα οδικού δικτύου στον οικιστικό ιστό του ∆ήμου Αιγάλεω», συνολικού προϋπολογισμού 1.800.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Σπ. Τζόκας)
6. Έγκριση σύναψης και όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήμου Μεγαρέων, για το έργο: «Ανάπλαση κεντρικής παιδικής

χαράς Νο 1 στην ∆ημοτική Κοινότητα Νέας Περάμου», συνολικού προϋπολογισμού 161.560,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ι. Βασιλείου)
7. Έγκριση σύναψης και όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήμου Αίγινας για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Επισκευή και συντήρηση οδοποιϊας νήσου Αίγινας», συνολικού προϋπολογισμού 1.000.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Π. Χατζηπέρος)
8. Έγκριση σύναψης και όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήμου Πειραιά για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση σχολικών υποδομών του ∆ήμου Πειραιά», συνολικού προϋπολογισμού 1.227.507,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γ. Γαβρίλης)
9. Έγκριση σύναψης και όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήμου Κορυδαλλού για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Εργασίες συντήρησης και βελτίωσης αύλειων σχολικών χώρων σε σχολικά συγκροτήματα ∆ήμου Κορυδαλλού», συνολικού προϋπολογισμού 233.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γ. Γαβρίλης)
10. Έγκριση σύναψης και όρων τροποποίησης – παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και ∆ήμου Κορυδαλλού για το έργο «Συντήρηση του Οδικού ∆ικτύου του ∆ήμου Κορυδαλλού».
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γ. Γαβρίλης)
11. Έγκριση σύναψης και όρων τροποποίησης – παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και ∆ήμου Ζωγράφου για το έργο «Ανακατασκευή Λ. Παπάγου και Γεωργίου Ζωγράφου του ∆ήμου Ζωγράφου».
(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Ε. Κυπριανίδου)
12. Έγκριση σύναψης και όρων τροποποίησης – παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και ∆ήμου Γλυφάδας για το έργο «Συντήρηση Οδικού ∆ικτύου του ∆ήμου Γλυφάδας».
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χ. Καπάταης)
13. Έγκριση σύναψης και όρων τροποποίησης – παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και ∆ήμου Σαλαμίνας για το έργο «Εργασίες Αποκατάστασης Βλαβών στο ∆ίκτυο Σατερλι – Κανάκια στο ∆ήμο Σαλαμίνας».
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Π. Χατζηπέρος)
14. Έγκριση σύναψης και όρων τροποποίησης – παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και ∆ήμου Σαλαμίνας για το έργο «Συντήρηση Επαρχιακού και Λοιπού Οδικού ∆ικτύου Σαλαμίνας».
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Π. Χατζηπέρος)
15. Έγκριση υποβολής πρότασης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής, ως εταίρος στο έργο «REWINE: Regeneration of European Winery Waste (Αξιοποίηση των αποβλήτων από οινοποιεία στην Ευρώπη)» του προγράμματος INTERREG MED EUROPE 2014 – 2020.
(Εισηγήτρια η Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Κ. Σταυροπούλου)
16. Έγκριση
υποβολής πρότασης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής, ως
εταίρος στο έργο «DOMUSINMED: Decarbonising and optimising mobility management in MED Urban areas with SUMP(Μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και βελτιστοποίηση της διαχείρισης της κινητικότητας σε
αστικές περιοχές της Μεσογείου μέσω Σ.Β.Α.Κ.) του Προγράμματος INTERREG
MED EUROPE 2014-2020
(Εισηγήτρια η Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Κ. Σταυροπούλου)
17. Έγκριση σκοπιμότητας για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής στη Β ́ φάση υποβολής του εθνικού φακέλου της Πρότασης «Ολοκληρωμένες δράσεις για την διατήρηση και διαχείριση των περιοχών NATURA 2000, των ειδών, οικότοπων και οικοσυστημάτων στην Ελλάδα – Integrated actions for the conservation and management of NATURA 2000 sites, species, habitats and ecosystems in Greece» στο πλαίσιο των Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων (Integrated Projects) LIFE.
(Εισηγήτρια η Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Κ. Σταυροπούλου)
18. Χωροθέτηση λαϊκής αγοράς Αμπελόκηποι του ∆ήμου Αθηναίων (Α ́ Αθηνών).
(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Στ. Κοροβέσης)
19. Χωροθέτηση λαϊκής αγοράς Κορωπίου, ημέρα Τρίτη, του ∆ήμου Κρωπίας της Ζ ́
Αττικής.
(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Στ. Κοροβέσης)
20. Χωροθέτηση λαϊκής αγοράς Μεγάρων, ημέρα Τρίτη της Ζ ́ Αττικής (∆ήμος Μεγαρέων).
(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Στ. Κοροβέσης)
21. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 248/2016 απόφασης του Π.Σ. αναφορικά με τα χρονικά διαστήματα λειτουργίας λαϊκής αγοράς Αιγάλεω Α ́, ημέρα Παρασκευή της Β ́ Πειραιά του ∆ήμου Αιγάλεω.
(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Στ. Κοροβέσης)

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ

You might be interested in