12η Τακτική Μεικτή Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής 10/05/23

ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

 1. Επερώτηση του ανεξάρτητου Περιφερειακού Συμβούλου κ. Π. Ασημακόπουλου
  αναφορικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες, οι επιχειρήσεις και οι
  εργαζόμενοι του Κεντρικού Τομέα Αθηνών και τις ενέργειες της Περιφέρειας Αττικής για
  την ελάττωση αυτών.
 2. Επερώτηση του ανεξάρτητου Περιφερειακού Συμβούλου κ. Π. Ασημακόπουλου με θέμα:
  “τη μη προβλεπόμενη διεξαγωγή Αθλητικών Αγώνων & Αθλοπαιδιών στο Δημοτικό
  Γήπεδο Ύδρας με αποτέλεσμα τον κίνδυνο της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας των
  Αθλητών και των φιλάθλων”.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού Περιφέρειας Αττικής έτους 2022.
 2. Έγκριση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής Δ ́ τριμήνου
  2022.
 3. Έγκριση της 1ης Τροποποίησης του Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού
  έτους 2023.
 4. Τροποποίηση-συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 186/2022 απόφασης (σε ορθή επανάληψη) του
  Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με θέμα: «Έγκριση Προγράμματος Προμηθειών –
  Παροχής Υπηρεσιών Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2023».
 5. Τροποποίηση κατά το άρθρο 132 του ν.4412/2016 της υπ ́αρ.108/2022 Σύμβασης «για την
  παροχή υπηρεσιών φύλαξης για ένα χρόνο των Πάρκων & Αλσών αρμοδιότητας
  Περιφέρειας Αττικής (Πεδίου Άρεως, Πλατείας Πρωτομαγιάς, Λόφου Εθνικής Αντιστάσεως
  και Αττικού Άλσους)», ως προς την αύξηση του συμβατικού τιμήματος κατά 19.965,74€
  (συμπ. ΦΠΑ) από 1/4/2023 και μέχρι τη λήξη της, λόγω της θεσμοθετημένης αύξησης του
  κατώτατου μισθού και ημερομισθίου.
 6. Α). Έγκριση Πρακτικού της αρμόδιας Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής και
  Β).Τροποποίηση της αρ. 51/2021 σύμβασης της Περιφέρειας Αττικής με την εταιρεία
  «ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ περί «Μαγνητοφώνηση-Απομαγνητοφώνηση
  συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου (ΠΣ) Αττικής και των Συντονιστικών
  Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) Αττικής για δύο (2) έτη και έξι (6) μήνες
  αναφορικά με αύξηση του συμβατικού τιμήματος.
 7. Λήψη απόφασης για την κοινοποίηση ειδικής όχλησης (με βάση το αρ.203 του ν.4412/2016
  όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) προς την εταιρεία «MEDIA PUBLISHING G.K. Ι.Κ.Ε.»
  σχετικά με την οριστική και πλήρη παράδοση του αντικειμένου της υπ’ αριθμ. 22/2022
  σύμβασης με θέμα «Δημιουργία και έκδοση συλλεκτικού λευκώματος ιστορικού χαρακτήρα
  για την Περιφέρεια Αττικής.
 8. Λήψη απόφασης σχετικά με πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή από το Δήμο Κυθήρων
  ενός μηχανήματος έργου τύπου φορτωτή καδοφόρου για τον ΧΥΤΥ Κυθήρων, στο πλαίσιο
  της διαχείρισης απορριμμάτων Κυθήρων-Αντικυθήρων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
  «Αττική 2014-2020».
 9. Λήψη απόφασης για έγκριση πρακτικών της αρμόδιας επιτροπής σχετικά με τροποποίηση
  της με αρ. 1/2021 σύμβασης (ΑΔΑΜ:21SYMV008244848) μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής
  και της κοινοπραξίας με την επωνυμία «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 2 ΙΝΣΕΚΟ Ε.Ε. –
  ΒΙΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και διακριτικό τίτλο «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 2
  ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ», όπως ισχύει .
 10. Τροποποίηση, κατόπιν υπογραφής σύμβασης, του με α/α 118 δρομολογίου μεταφοράς
  μαθητών της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών.
 11. 3η Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 21/2023 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου
  Αττικής, όπως ισχύει, περί της σύνθεσης των οργάνων διενέργειας διαδικασιών σύναψης
  συμβάσεων της περιόδου 1.2.2023 – 31.1.2024 αρμοδιότητας Δ/νσης Οικονομικών
  Π.Ε.Κ.Τ.Α., σύμφωνα με το Ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 12. Συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής Παρακολούθησης-Παραλαβής για τη Συντήρηση και
  Υποστήριξη του Ολοκληρωμένου Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης και Διαχείρισης
  Πυροπροστασίας της Π.Ε. Δυτικής Αττικής έτους 2023.
 13. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 80/2023 απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής περί
  συγκρότησης Ειδικής Επιτροπής Παρακολούθησης-Παραλαβής για την κοπή των
  καλαμιώνων στον υγρότοπο της Ψάθας έτους 2023.
 14. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 431/2021 (ΨΠΔΞ7Λ7-ΞΨΧ) απόφασης της Οικονομικής
  Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής περί συγκρότησης Τριμελούς Ειδικής Επιτροπής
  Παρακολούθησης – Παραλαβής του έργου καταπολέμησης κουνουπιών για τα έτη 2021-
  2023 της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής.
 15. Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής υπηρεσιών και προμηθειών της
  Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Αττικής, για το έτος 2023.
 16. Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής για την παροχή υπηρεσιών στο
  πλαίσιο υλοποίησης του έργου: «Δράσεις Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης της
  Περιφέρειας Αττικής».
 17. Έγκριση ολοκληρωμένου προγράμματος επικοινωνιακής προβολής και ενημέρωσης της
  Περιφέρειας Αττικής.
 18. Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της
  Περιφέρειας Αττικής, της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και του Ιερού Ναού Αγίου
  Δημητρίου για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Ολοκλήρωση νέας επένδυσης
  (Κατασκευή εισόδων) Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου στον Άγιο Δημήτριο
  Αττικής», συνολικού προϋπολογισμού 425.000,01 € (με Φ.Π.Α.).
 19. Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της
  Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Λαυρεωτικής για το έργο με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΓΗΠΕΔΟΥ 9Χ9 ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ»,
  συνολικού προϋπολογισμού 390.000,00 € (με Φ.Π.Α.).
 20. Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου της Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της
  Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος για την υλοποίηση του έργου με
  τίτλο: «Ολοκλήρωση αθλητικού κέντρου στη θέση Μαζαρέκο του Δήμου Σπάτων-
  Αρτέμιδος», συνολικού προϋπολογισμού 1.860.000 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
 21. Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου της Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της
  Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Διονύσου για το έργο με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
  ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ», συνολικού προϋπολογισμού
  3.700.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
 22. Ενημέρωση για οικονομικό απολογισμό έτους 2022 του «ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
  ΑΛΗΛΛΕΓΓΥΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ».
 23. Έγκριση σύναψης και όρων τροποποίησης-παράτασης προγραμματικής σύμβασης
  μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Νεότητας Αγίου Κοσμά
  για το έργο: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ
  ΠΕΙΡΑΙΑ “ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΠΑΓΕΡΩΦ”».
 24. Έγκριση σύναψης και όρων τροποποίησης-παράτασης προγραμματικής σύμβασης
  πολιτισμικής ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠ.ΠΟ.Α.),
  της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Ύδρας για το έργο: «ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ
  ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ
  ΣΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ».
 25. Απόφαση για παραχώρηση δικαιώματος χρήσης και άδεια κατάληψης οδοστρώματος της
  Λεωφ. Ποσειδώνος, στο ρεύμα προς Πειραιά με κατεύθυνση προς Σ.Ε.Φ., την Πέμπτη, 22
  Ιουνίου 2023, στο πλαίσιο της διοργάνωσης του Αγώνα Δρόμου “SNF NostosRun”.
 26. Απόφαση για παραχώρηση δικαιώματος χρήσης και άδεια κατάληψης οδοστρώματος
  οδών αρμοδιότητας Περιφέρειας Αττικής για τη διεξαγωγή του ποδηλατικού αγώνα “Gran
  Fondo East Attica” την Κυριακή, 18 Ιουνίου 2023.
 27. Έγκριση μετάθεσης ολοκλήρωσης των Σταδίων 2 και 3 της σύμβασης «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ
  ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΤΗΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ
  ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ», αναδόχου Κ/ξίας «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ-ΑΚΤΩΡ FM AΕ-
  GLOBITEL AE», ποσού 36.949.172,56 € (με Φ.Π.Α.).
 28. Έγκριση παράτασης της 3ης τμηματικής του άρθρου Α.Τ.16β του Τιμολογίου της σύμβασης
  παροχής υπηρεσιών «Υπηρεσίες συντήρησης ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων φωτεινής
  σηματοδότησης Ν. Αττικής 2022-2024» (3ο τμήμα), Παρόχου ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,
  προϋπολογισμού: 1.890.250,000 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.).
 29. Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του
  Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Ε.Π.Σ.) χωροθέτησης χρήσεων γης σε εκτός σχεδίου
  εκτάσεις του Δήμου Παιανίας για τη δημιουργία Ιατρικού Πάρκου Αθηνών.
 30. Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) που
  εκπονήθηκε στο πλαίσιο της μελέτης «ΕΙΔΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΕΠΣ) ΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ Α.Ε.Β.Ε. – NUTRIART Α.Β.Ε.Ε. – Αρτοποιία “Το Μάννα” Ν. Τσατσαρωνάκης Α.Β.Ε.Ε – ΕΠΣ Καθορισμού Βιομηχανικών Μονάδων Χαμηλής Όχλησης τη θέση «Κτυπητό» Αχαρνών, Δήμου Αχαρνών.
 31. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο
  Commercial Hub που αφορά στην ανέγερση και λειτουργία Κτιρίου Ειδικής Αρχιτεκτονικής
  Σχεδίασης Εμπορικού Κέντρου, Γραφείων και Εμπορικών Καταστημάτων στο Ο.Τ. Α-Π4.17 του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά.
 32. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) με τίτλο έργου:
  «Αθλητική Εγκατάσταση – Πίστα Μηχανοκίνητου Αθλητισμού (ΚΑΡΤ) και Κτίρια Συνοδών
  Χρήσεων στην θέση ΠΕΛΚΕΖΙ του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος, της Δημοτικής Ενότητας
  Σπάτων, Π.Ε. Ανατολικής Αττικής».

You might be interested in