13η Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής 26.05.21

θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Επικύρωση πρακτικών της 23ης, 24ης, 25ης, 26ης και 27ης Συνεδρίασης έτους 2020 του
Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής.
2. Συζήτηση – Ενημέρωση σχετικά με το νομοσχέδιο του ΥΠ.ΕΣ. για το νέο εκλογικό νόμο
των Ο.Τ.Α.
(Εισηγητής ο Περιφερειάρχης, κ. Γ. Πατούλης)
3. Έγκριση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής Δ΄ τριμήνου
2020.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)
4. Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού Περιφέρειας Αττικής έτους 2020.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)
5. Έγκριση σκοπιμότητας για την αγορά επιβατικών αυτοκινήτων για την κάλυψη των
αναγκών της Περιφέρειας.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)
6. Λήψη απόφασης για την ίδρυση λαϊκής αγοράς στο Σχιστό του Δήμου Κορυδαλλού.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Σ. Μελάς)
7. Έγκριση λήψης προσωρινών μέτρων ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας για εργασίες που
θα εκτελεστούν στα πλαίσια του έργου «Συντήρηση οδοστρώματος, οριζόντιας και
κατακόρυφης σήμανσης, των οδικών αξόνων της Ν.Ε.Ο.Α.Κ. & της Λ. Κηφισού και των
προσβάσεών του στα όρια αρμοδιότητας Περιφέρειας Αττικής».
(Εισηγητής ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Α. Κατσιγιάννης)
8. 2ητροποποίηση της υπ’ αριθμ. 267/2019 απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής
με τίτλο: «Συγκρότηση Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης Αττικής κατ’ εφαρμογή
των διατάξεων του άρθρου 178 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 105 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α΄/2018)», ως προς τα
μέλη της Επιτροπής.
(Εισηγητής ο Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής κ. Χρ. Θεοδωρόπουλος)
9. Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του
Ειδικού Χωρικού Σχεδίου (ΕΧΣ) για την επέκταση των εγκαταστάσεων της
«Προνομιούχος Α.Ε. Γενικών Αποθηκών Ελλάδος» (ΠΑΕ- ΓΑΕ) στη θέση «Πλακωτό»
Δ.Ε. Μαγούλας, Δήμου Ελευσίνας Αττικής.
(Συνεισηγητές ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ε. Κοσμόπουλος και ο Εντεταλμένος
Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Α. Κατσιγιάννης)
10. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) πτηνοτροφικής
μονάδας εκτροφής ωοτόκων ορνίθων και αναθρεπτηρίου στη θέση ΄Ακρες Κουλουρίδια
ή Σχινέα Πηγάδι ή Παπά Περιβόλι του Δήμου Μεγαρέων της Περιφερειακής Ενότητας
Δυτικής Αττικής με φορέα την εταιρεία PEG FARM Ο.Ε.
(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπαδάκης).

You might be interested in