14η Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττική, 09.06.2021

14η Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττική

θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση 1ης Τροποποίησης Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Περιφέρειας Αττικής
οικονομικού έτους 2021 .
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)
2. Έγκριση της 3ης Τροποποίησης (Αναμόρφωσης) του Προϋπολογισμού Περιφέρειας
Αττικής οικονομικού έτους 2021.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)
3. Έγκριση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής Α΄ τριμήνου
2021.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)
4. Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για τη μεταφορά εξυπηρετούμενων του Ιδρύματος
Προστασίας Απροστάτευτων Παίδων «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ» από και προς τις εγκαταστάσεις
του Ιδρύματος για τα χρονικά διαστήματα από 01-9-2021 έως 31-7-2022 και από 01-9-
2022 έως 31-7-2023, συνολικού προϋπολογισμού 647.838,00 € (συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α.).
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)
5. 2ητροποποίηση της υπ’ αριθμ. 267/2019 απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής
με τίτλο: «Συγκρότηση Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης Αττικής κατ’ εφαρμογή
των διατάξεων του άρθρου 178 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 105 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α΄/2018)», ως προς τα
μέλη της Επιτροπής.
(Εισηγητής ο Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής κ. Χρ. Θεοδωρόπουλος)
6. Γνωμοδότηση επί του συμπληρωματικού τεύχους της Στρατηγικής Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου
(ΕΠΣ) για την πυρόπληκτη περιοχή των Δημοτικών Ενοτήτων Ν. Μάκρης και
Ραφήνας των Δήμων Μαραθώνος και Ραφήνας- Πικερμίου της Περιφέρειας
Αττικής.
(Εισηγητής ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Α. Κατσιγιάννης)
7. Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του
Ειδικού Χωρικού Σχεδίου (ΕΧΣ) για την επέκταση των εγκαταστάσεων της
«Προνομιούχος Α.Ε. Γενικών Αποθηκών Ελλάδος» (ΠΑΕ- ΓΑΕ) στη θέση «Πλακωτό»
Δ.Ε. Μαγούλας, Δήμου Ελευσίνας Αττικής.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ε. Κοσμόπουλος)
8. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) που αφορά σε
επέκταση κατά 10 στρ. υφιστάμενης πλωτής μονάδας υδατοκαλλιέργειας της εταιρείας
«Ιχθυοτροφεία Σελόντα Α.Ε.Γ.Ε.» ετήσιας δυναμικότητας 100 τόνων θαλάσσιων
μεσογειακών ιχθύων σε θαλάσσια έκταση 10 στρεμμάτων στη θέση Καλάμι νήσου
Πόρου Π.Ε. Νήσων.
(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπαδάκης)
9. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Έργα
Διευθέτησης Ρέματος Σαρανταπόταμου σε μη Οριοθετημένα τμήματα της ΔΕ
Μαγούλας» . 
(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπαδάκης
 

You might be interested in