16η Τακτική Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής.31-08-2022

ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

 1. Επερώτηση των Περιφερειακών Συμβούλων της παράταξης «Αντικαπιταλιστική
  Ανατροπή στην Αττική Ανταρσία σε Κυβέρνηση ΕΕ ΔΝΤ» κ.κ. Δ. Κουτσούμπα, Η. Λοΐζο
  για την ακρίβεια, την αντιμετώπιση της φτώχειας και τη χρηματοδότηση των Δήμων
  Αττικής από την Περιφέρεια για την αντιμετώπιση κοινωνικοοικονομικών ζητημάτων.
 2. Επερώτηση του ανεξάρτητου Περιφερειακού Συμβούλου κ. Π. Ασημακόπουλου για τις
  επαναλαμβανόμενες διακοπές αδειοδότησης του ποδοσφαιρικού γηπέδου της Ύδρας
  λόγο της μη καταλληλόλητας του ποδοσφαιρικού γηπέδου παρά τις αλλεπάλληλες
  χρηματοδοτήσεις της Περιφέρειας Αττικής.
 3. Επερώτηση των Περιφερειακών Συμβούλων της παράταξης «Δύναμη Ζωής» κ.κ. Χρ.
  Καραμάνου, Σπ. Αγγέλη, Β. Βερελή, Αικ. Λογοθέτη, Γ. Μπαλάφα αναφορικά με τη
  δωρεάν μετακίνηση μαθητών όλων των Προτύπων Σχολείων (Γυμνασίων & Λυκείων)
  με σχολικά λεωφορεία, με σχεδιασμό και δαπάνη της Περιφέρειας Αττικής.
 4. Επερώτηση των Περιφερειακών Συμβούλων της παράταξης «Δύναμη Ζωής» κ.κ. Χρ.
  Καραμάνου, Σπ. Αγγέλη, Β. Βερελή, Αικ. Λογοθέτη, Γ. Μπαλάφα, Π. Παππά αναφορικά
  με τις ποσότητες Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατεδαφίσεων και Κατασκευών (ΑΕΚΚ) που
  περιλαμβάνονται στην 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου “Επείγουσες εργασίες
  αποκατάστασης ζημιών που προκλήθηκαν από τα ακραία πλημμυρικά φαινόμενα της
  24ης-25ης/11/2019 στην τοπική κοινότητα Κινέττας”.


2
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Απόδοση ανταποδοτικού τέλους λαϊκών αγορών στους Δήμους χωρικής αρμοδιότητας
  της Περιφέρειας Αττικής για το Α ́ Εξάμηνο του 2022.
  (Συνεισηγητές ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας και ο Εντεταλμένος Περιφερειακός
  Σύμβουλος κ. Στ. Μελάς)
 2. Ορισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Αττικής στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
  μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Α.Ε. –
  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ», η οποία θα λάβει χώρα
  την 8η Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ. στα γραφεία της Εταιρείας
  στο Δήμο Καλλιθέας (Λεωφ. Συγγρού αρ. 236 – 3ος όροφος) ή για οιανδήποτε μετ’
  αναβολή ή διακοπή ημερομηνία ή για τυχόν Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, για τη
  λήψη απόφασης επί των θεμάτων όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά με την
  274/29.07.2022 Πρόσκληση των μετόχων, ήτοι 1) Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων
  Οικονομικών Αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 13.01.2021-31.12.2021, στην οποία
  συμπεριλαμβάνονται οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις μετά της σχετικής
  Έκθεσης Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και της Έκθεσης Ελέγχου
  του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή, 2) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε
  χώρα κατά τη χρήση 13.01.2021 – 31.12.2021, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.
  4548/2018 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση 01.01.2021 – 31.12.2021,
  σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018 και 3) Διορισμός Ορκωτών
  Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 01.01.2022-31.12.2022 και έγκριση των αμοιβών τους.
  (Εισηγητής ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπαγεωργίου)
 3. Έγκριση απόφασης για παράταση του εθνικού ενιαίου πλαισίου ωραρίου λειτουργίας
  καταστημάτων στο Δήμο Αιγάλεω, την Παρασκευή, 7 Οκτωβρίου 2022.
  (Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Α. Λεωτσάκος)
 4. Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για την ανάθεση Υπηρεσίας Συμβούλου
  διερεύνησης των κυκλοφοριακών δεδομένων, το σχεδιασμό ενός πιλοτικού
  προγράμματος βελτίωσης της οδικής ασφάλειας και την υποβολή συγκεκριμένων
  προτάσεων, στους Δήμους Περιστερίου, Αιγάλεω και Χαϊδαρίου της Περιφερειακής
  Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών.
  (Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Β. Γιαννακόπουλος)
 5. Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης της μετάβασης του Εντεταλμένου Περιφερειακού
  Συμβούλου της Δ/νσης Αγροτικής και Κτην/κής Πολιτικής Περιφέρειας Αττικής, του
  Προϊσταμένου της Γενικής Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας Κτην/κης και Αλιείας και τριών
  (3) υπαλλήλων της Δ/σης Αγροτικής και Κτηνιατρικής Πολιτικής, στην νήσο Αίγινα, στο
  πλαίσιο του 13ου φεστιβάλ Φιστικιού από 15-9-2022 έως 18-9-2022, για την
  εκπροσώπηση της Περιφέρειας Αττικής και πραγματοποίηση ομιλίας.
  (Εισηγητής ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Στ. Βοϊδονικόλας)
 6. Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για τη μετάβαση του Εντεταλμένου Περιφερειακού
  Συμβούλου της Δ/νσης Αγροτικής και Κτην/κής Πολιτικής, του Προϊσταμένου της Γενικής
  Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας Κτην/κης και Αλιείας και πέντε (5) υπαλλήλων της Δ/σης
  Αγροτικής και Κτηνιατρικής Πολιτικής, στην Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της 29ης Διεθνής Έκθεσης Γεωργικών Μηχανημάτων Εξοπλισμού & Εφοδίων από 20-10-2022 έως 23-10-2022, για την εκπροσώπηση της Περιφέρειας Αττικής.
 7. (Εισηγητής ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Στ. Βοϊδονικόλας)
 1. Συγκρότηση επιτροπής της παρ. 3 άρθρου 33 του Ν. 2971/2001 (ΦΕΚ 285 Α ́/19-12-
  2001) ‘’τεκμήριο ωφέλειας ιδιοκτητών απαλλοτριωμένων ακινήτων’’ και ειδικά για το
  έργο: ”Βελτίωση χάραξης και Διαπλάτυνσης της Π.Ε.Ο Αθηνών – Θηβών στο τμήμα
  Μάνδρας – Οινόης από χ.θ. 0+000,00 έως χ.θ. 9+854,05”», προϋπολογισμού
  16.653.200,01 € (με Φ.Π.Α.) αναδόχου «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.».
  (Εισηγητής ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Α. Κατσιγιάννης)
 2. Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για τη συμμετοχή του Δρ. Ταβουλάρη Νικόλαου,
  Τεχνικού Γεωλόγου ΕΜΠ, υπαλλήλου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Πειραιώς &
  Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, στο διεθνές LandAware workshop 2022, το οποίο
  διοργανώνεται από το Ελβετικό Ομοσπονδιακό Ερευνητικό Ινστιτούτο WSL και θα
  διεξαχθεί από τις 3 έως και τις 5 Οκτωβρίου 2022 στη Ζυρίχη (Birmensdorf) στην
  Ελβετία.
  (Εισηγητής ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Α. Κατσιγιάννης)
 3. Απόφαση αποδοχής περί «Πρότασης δωρεάν ανάληψης της εκπόνησης των
  απαιτούμενων μελετών των βελτιωτικών κυκλοφοριακών παρεμβάσεων επί της
  Ποσειδώνος, στην περίμετρο της ιδιοκτησίας ‘ΑΣΤΕΡΙΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ’, στο Δήμο
  Γλυφάδας».
  (Εισηγητής ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Α. Κατσιγιάννης)
 4. Έγκριση λήψης προσωρινών μέτρων ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας επί του οδικού
  δικτύου αρμοδιότητας της Δ/νσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών (ΔΙ.ΔΙ.Μ.Υ.)
  Περιφέρειας Αττικής, στο πλαίσιο εκτέλεσης έργων και υπηρεσιών συντήρησης, Φ.Σ. και
  Ηλεκτροφωτισμού της Περιφέρειας Αττικής (Π.Α.).
  (Εισηγητής ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Α. Κατσιγιάννης)
 5. Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του
  Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Ε.Π.Σ.) για την επέκταση της περιοχής ΒΙ.ΠΑ. – ΒΙΟ.ΠΑ.
  του Δήμου Λαυρεωτικής σε περιοχή της Δ.Ε. Λαυρίου ως υποδοχέα παραγωγικών
  δραστηριοτήτων.
  (Συνεισηγητές ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπαδάκης και ο Εντεταλμένος
  Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Α. Κατσιγιάννης)
 6. Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του
  Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής
  Πολιτικής 2021-2025.
  (Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπαδάκης)
 7. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) (έκδοση ΑΕΠΟ)
  της δραστηριότητας αποθήκευσης και διακίνησης συσκευασμένων τροφίμων που
  απαιτούν αποθήκευση και διακίνηση με ψυγεία, για λογαριασμό τρίτων, της εταιρείας
  «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΕΠΕ» που βρίσκεται στην οδό Αγίας Σοφίας 23, στη θέση
  «Πηλιχό» στον Ασπρόπυργο Αττικής.
  (Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπαδάκης)

 1. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την διαδικασία
  έγκρισης περιβαλλοντικών όρων που αφορά το έργο «Κέντρο Αποθήκευσης και
  Διανομής Διαφόρων Ειδών» στη θέση Μελίσσια ή Ρουπάκι (εκτός σχεδίου) του Δήμου
  Ασπροπύργου Ν. Αττικής.
  (Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπαδάκης)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

You might be interested in