17η Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττική .7.07.21

17η Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττική .7.07.21

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης κατασκηνωτικού θερινού προγράμματος Ευπαθών
Κοινωνικών Ομάδων παιδιών πολιτών Ρομά έτους 2021.
(Εισηγήτρια η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος Αττικής κ. Μ. Ζέρβα (Διαμαντή))
2. Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) στα
πλαίσια της εν εξελίξει: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ”, η οποία βρίσκεται στο στάδιο Β2.
(Συνεισηγητές η Αντιπεριφερειάρχης κ. Δ. Νάνου και ο Εντεταλμένος Περιφερειακός
Σύμβουλος κ. Α. Κατσιγιάννης)
3. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) της
δραστηριότητας εκμετάλλευσης λατομείου μαρμάρων σε δημόσια δασική έκταση
εμβαδού επιφάνειας 243.810,90 τ.μ. στη θέση ΒΑΘΕΙΑ ΧΟΥΝΗ ΡΑΠΕΝΤΩΣΑΣ, Δ.Ε.
Διονύσου, Δήμου Διονύσου, Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, από την ΜΕΓΑΛΙΘΙΚΗ Α.Β.Ε.
(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπαδάκης)
4. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) της
δραστηριότητας “Εκμετάλλευση λατομείου σχιστολιθικών πλακών στη θέση ΠΡΑΘΙ
Γραμματικού, Δήμου Μαραθώνα, Π.Ε. Ανατολικής Αττικής” από τον Αλέξανδρο Χρυσίνα.
(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπαδάκης)
5. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) στο πλαίσιο της
διαδικασίας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της δραστηριότητας “Μονάδα αφαλάτωσης
θαλασσινού νερού δυναμικότητας 2.400 m3
/ημέρα” με φορέα λειτουργίας την “ΤΕΜΑΚ
ΕΠΕ”, η οποία βρίσκεται στη θέση “Μανδράκι” στο Δήμο Ύδρας του νομού Αττικής.
(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπαδάκης)
6. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) υφιστάμενης
μονάδας υδατοκαλλιέργειας της εταιρείας Ιχθυοκαλλιέργειες Σκιρωνίς Α.Ε. ετήσιας
δυναμικότητας 1500 τόνων θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων σε συνολική θαλάσσια
έκταση 50 στρεμμάτων στη θέση Κάτω Αλώνι μετά συνοδών χερσαίων εγκαταστάσεων
στη θέση Παλαιόκαστρο του Δήμου Μεγαρέων Π.Ε. Δυτικής Αττικής, που αφορά στην
επέκταση αυτής κατά 40 επιπλέον στρέμματα και αύξηση της ετήσιας δυναμικότητας
κατά επιπλέον 1500 τόνους.
(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπαδάκης).
7. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την ίδρυση
πλωτής μονάδας υδατοκαλλιέργειας του Δανιήλ Γεώργιου ετήσιας δυναμικότητας 375
τόνων θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων σε θαλάσσια έκταση 10 στρεμμάτων στη θέση
Κακιά Σκάλα Δήμου Μεγαρέων Π.Ε. Δυτικής Αττικής.
(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπαδάκης)

You might be interested in