17η Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής την 5-7-23

ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

 1. Επερώτηση του ανεξάρτητου Περιφερειακού Συμβούλου κ. Π. Ασημακόπουλου με θέμα τον
  έλεγχο της Περιφέρειας Αττικής για τις παράνομες αφισοκολλήσεις σε οδούς της Π.Ε.
  Πειραιώς και γενικότερα σε πολυσύχναστες οδούς της Περιφέρειας Αττικής και την παροχή
  στοιχείων για τυχόν επιβολή σχετικών προστίμων.
 2. Επερώτηση του ανεξάρτητου Περιφερειακού Συμβούλου κ. Π. Ασημακόπουλου με θέμα:
  «Τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της Cosco για τα υφιστάμενα και υπό
  κατασκευήν έργα στο λιμάνι και τις διαμαρτυρίες του δημάρχου Κερατσινίου κ. Βρετάκου.
 3. Επερώτηση των Περιφερειακών Συμβούλων της παράταξης «Οικολογική Συμμαχία για την
  Περιφέρεια Αττικής» κ. Γ. Δημητρίου, κ. Στ. Αναστασοπούλου και Αν. Χρήστου «περί
  παράνομου κολαστηρίου αλόγων στις πλαγιές της Δυτικής Πάρνηθας».

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Επικύρωση πρακτικών της 16ης, 17ης, 18ης, 19ης & 20ης συνεδρίασης έτους 2022 του
  Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής.
 2. Έγκριση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής Α΄ τριμήνου
  2023.
 3. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 102/2023 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής
  περί καθορισμού ειδικοτήτων έκτακτου προσωπικού ΙΔΟΧ έτους 2023, ως προς τη
  συμπλήρωση της απόφασης με συμπερίληψη των υπηρεσιακών μονάδων τοποθέτησης
  των υποψηφίων, καθώς και των εδρών τους.
 4. Καθορισμός αμοιβής δικηγορικής εταιρείας για το δικαστικό χειρισμό υποθέσεων της ΠΕ
  Ανατολικής Αττικής, οι οποίες έχουν ιδιαίτερη σημασία και σπουδαιότητα και απαιτούν
  εξειδικευμένη νομική γνώση και εμπειρία – σύμφωνα με το άρθρο 176 παρ.1 περ. ιβ) του
  ν.3852/2010- δυνάμει της υπ’ αριθμ. 1297/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
 5. Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για την μεταφορά εξυπηρετούμενου ατόμου του
  ιδρύματος ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ με δ.τ. «ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΚΤΗ», Κέντρο
  Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας για Άτομα με Εγκεφαλική Παράλυση, για τη χρονική
  περίοδο φοίτησής του, από Σεπτέμβριο 2023 έως και Ιούλιο 2024, συνολικού ποσού
  68.299,20 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) και αναπροσαρμογής του τιμήματος λόγω
  αλλαγής της τιμής καυσίμου έως 10%, καθώς και δικαιώματος προαίρεσης 25%
 6. Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για τη μεταφορά ωφελουμένων του ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ
  «ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ ΓΡΑΙΚΟΣ» του Ιδρύματος ΜΑΡΙΑ ΚΟΚΚΟΡΗ, για τα έτη 2023-2024, 2024-
  2025, 2025-2026 και 2026-2027.
 7. Έγκριση της 2ης τροποποίησης-συμπλήρωσης της υπ’ αριθμ. 74/2023 απόφασης
  Περιφερειακού Συμβουλίου περί της συγκρότησης Επιτροπών παρακολούθησης και
  παραλαβής των συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών καθώς και της Επιτροπής
  Ενστάσεων και προσφυγών έτους 2023 αρμοδιότητας ΠΕ Νοτίου Τομέα Αθηνών της
  Περιφέρειας Αττικής, βάσει του Ν. 4412/2016.
 8. Λήψη απόφασης για την αυτοδίκαιη παραλαβή μέρους της υπ’αρ. 113/2022 σύμβασης για
  την «Προμήθεια ειδών φωτοαντιγραφικού χαρτιού για την κάλυψη των αναγκών των
  Δ/νσεων της Περιφέρειας Αττικής, των Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης
  Αρμοδιότητας της Π.Α και των Κ.Ε.Σ.Υ.», σύμφωνα με το αρ. 209 παρ. 3 του Ν. 4412/16
  όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 9. Παράταση της σύμβασης 132/2021 με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικής
  κάλυψης και οδικής βοήθειας των υπηρεσιακών οχημάτων, φορτηγών και μηχανημάτων
  έργου των Π.Ε. Κεντρικού , Βόρειου, Νότιου και Δυτικού τομέα της Περιφέρειας Αττικής.
 10. Τροποποίηση, κατά το άρθρο 132 του ν.4412/2016, της υπ΄αρ.78/2022 Σύμβασης «για την
  προμήθεια υποσυστήματος της Οικονομικής Διαχείρισης για την Διασύνδεση με τις
  Υπηρεσίες Βεβαίωσης – Αποβεβαίωσης Εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων από το
  Πληροφοριακό Σύστημα της Α.Α.Δ.Ε μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας», ως προς το
  χρόνο ισχύος αυτής.
 11. Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 165/2021 Σύμβασης για την προμήθεια και εγκατάσταση
  μηχανολογικού εξοπλισμού Νοσοκομείων Αττικής – Ομάδα 17 «ΣΥΣΤΗΜΑ
  ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΤΟΡ», κατά το άρθρο 132 του Ν.
  4412/2016.
 12. Έγκριση Στρατηγικής Κυκλικής Τουριστικής Οικονομίας για την Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας
  Αττικής, στο πλαίσιο του Έργου INCIRCLE.
 13. Έκφραση σύμφωνης γνώμης του Περιφερειακού Συμβουλίου επί των τροποποιήσεων του
  Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Φορέα Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Περιφέρειας
  Αττικής.
 14. Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 70/2023 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής και εκ
  νέου έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου προγραμματικής σύμβασης Πολιτισμικής
  Ανάπτυξης του άρθρου 100 του Ν.3852/2010, μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και
  Αθλητισμού, της Περιφέρεια Αττικής, του ∆ήμου Αθηναίων, της Επιτροπής Ολυμπίων και
  Κληροδοτημάτων και της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. για την υλοποίηση του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ,
  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΛΟΦΩΝ ΑΡΔΗΤΤΟΥ ΚΑΙ ΑΓΡΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΥ
  ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΖΑΠΠΕΙΟΥ», συνολικού
  προϋπολογισμού 2.918.860,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)».
 15. Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της
  Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Βύρωνα για την υλοποίηση της προμήθειας με τίτλο:
  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ,
  ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ (ΤΑΡΤΑΝ), ΚΛΠ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΒΥΡΩΝΑ», συνολικού
  προϋπολογισμού 1.650.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
 16. Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της
  Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Καλλιθέας για την υλοποίηση της προμήθειας με τίτλο:
  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
  ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ», συνολικού προϋπολογισμού
  4.659.667,64€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
 17. Έγκριση σύναψης και όρων 2ης τροποποίησης-παράτασης Προγραμματικής Σύμβασης
  μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για τη μελέτη:
  «ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗΝ 441 ΑΒΥΥ».
 18. Έγκριση σύναψης και όρων 2ης τροποποίησης-παράτασης προγραμματικής σύμβασης
  μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αγίας Βαρβάρας για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΝΕΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ».
 19. Έγκριση σύναψης και όρων τροποποίησης-παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ
  της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Σαρωνικού για το έργο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΥΡΙΩΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΚΑΙ
  ΚΟΥΒΑΡΑ».
 20. Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της
  Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Πόρου για τη μελέτη με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ
  ΠΑΝΤΟΡΟΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
  ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ», συνολικού προϋπολογισμού € 575.015,83 (με Φ.Π.Α.).
 21. Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου της 3ης τροποποίησης-παράτασης της
  Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αίγινας για την
  υλοποίηση της μελέτης με τίτλο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ
  ΑΙΓΙΝΑΣ».
 22. Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου τροποποίησης-παράτασης της Προγραμματικής
  σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Κυθήρων για την υλοποίηση της
  προμήθειας με τίτλο: «Κατασκευή και λειτουργία μονάδων αφαλάτωσης στους οικισμούς
  Αγία Πελαγία και Διακόφτι».
 23. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη λειτουργία του ξενώνα για συγγενείς νοσηλευομένων
  στο Νοσοκομείο θώρακος Αθηνών «ΣΩΤΗΡΙΑ».
 24. Συζήτηση σχετικά με ενέργειες της Περιφέρειας Αττικής για τα έργα που γίνονται από την
  ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ στην Πλατεία Πρωτομαγιάς.
 25. Συζήτηση σχετικά με την κατάσταση της γέφυρας Βρυούλων κατά μήκος της Εθνικής Οδού
  που συνδέει τους δήμους Αγίων Αναργύρων-Καματερού και Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας
  Χαλκηδόνας.
 26. Έγκριση παράτασης της τμηματικής προθεσμίας του Σταδίου 2 της σύμβασης
  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LED ΓΙΑ ΤΟΝ
  ΦΩΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
  ΑΤΤΙΚΗΣ», συνολικής δαπάνης 3.759.807,72€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.),
  παρόχου «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», με διακριτικό
  τίτλο «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.».
 27. Έγκριση λήψης μέτρων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων λόγω αποκλεισμού των οδών Αθηνών
  & 25ης Μαρτίου στην Δ.Ε. Βαρνάβα του Δήμου Μαραθώνος, στο πλαίσιο κατασκευής του
  έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΒΑΡΝΑΒΑ ΑΤΤΙΚΗΣ». .
 28. Έγκριση προσωρινών μέτρων ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας για εργασίες που θα
  εκτελεστούν στο πλαίσιο του έργου «ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΚΑΤΩ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΔΕΣΕ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»,
  αναδόχου ΕΔΡΑΙΟΣ ΑΤ.
 29. Έγκριση λήψης προσωρινών μέτρων ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας για εργασίες που θα
  εκτελεστούν στο πλαίσιο του έργου «Αποκατάσταση κατεστραμμένων και επέκταση
  στηθαίων ασφαλείας σε δίκτυα Περιφέρειας Αττικής», συνολικού προϋπολογισμού
  4.000.000,00 €, αναδόχου LM CONSTRUCTION AKTE.
 30. Έγκριση λήψης μέτρων προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, στο πλαίσιο του έργου:
  «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ FΙΒER TO THE HOME (FTTH) ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
  ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ FTTH ΠΕΝΤΕΛΗ Ζ».
 31. Έγκριση λήψης μέτρων προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο πλαίσιο του έργου:
  «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ FΙΒER TO THE HOME (FTTH) ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
  ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ FTTH ΠΕΝΤΕΛΗ Η».
 32. Έγκριση λήψης μέτρων προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο πλαίσιο του έργου:
  «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ FIBER TO THE HOME (FTTΗ) ΣΕ
  ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ – FTTH ΠΕΝΤΕΛΗΣ Θ».
 33. Έγκριση λήψης προσωρινών μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας, στο πλαίσιο της
  εργολαβίας «Τοποθέτηση νέων παροχών και εργασίες δικτύου ύδρευσης της Ε.Υ.Δ.Α.Π.
  Α.Ε.», εργολαβία: Ε-892: Τμήμα ΙΙ/ Ε-892.2- Περιοχές αρμοδιότητας υπηρεσίας Β΄ Τομέα
  Πειραιά.
 34. Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του
  έργου «Μελέτη Ολοκλήρωσης 3ης – 4ης Γειτονιάς – Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών
  Επιπτώσεων», Δ.Ε. Μελισσίων του Δήμου Πεντέλης, Περιφερειακής Ενότητας Βορείου
  Τομέα Αθηνών.
 35. Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) με τίτλο «ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Γ.Π.Σ.
  ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ» Περιφερειακής Ενότητας Βόρειου Τομέα Αθηνών.
 36. Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) που
  εκπονήθηκε στο πλαίσιο της μελέτης «ΕΙΔΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΕΠΣ)
  ΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ Α.Ε.Β.Ε. – NUTRIART Α.Β.Ε.Ε. – Αρτοποιία “Το Μάννα” Ν. Τσατσαρωνάκης
  Α.Β.Ε.Ε – ΕΠΣ Καθορισμού Βιομηχανικών Μονάδων Χαμηλής Όχλησης στη θέση
  «Κτυπητό» Αχαρνών, Δήμου Αχαρνών.
 37. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) στο πλαίσιο της
  διαδικασίας Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την υλοποίηση του έργου: «Οριοθέτηση,
  Διευθέτηση και έργα ανάσχεσης ρεμάτων Σούρες και Αγίας Αικατερίνης ανάντη πόλεως
  Μάνδρας».
 38. Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου της 2ης τροποποίησης της προγραμματικής
  σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Νεότητας
  Αγίου Κοσμά για το έργο: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ
  ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ “ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΠΑΓΕΡΩΦ”».
 39. Έγκριση λήψης προσωρινών μέτρων ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας για εργασίες ((πρώτης
  φάσης εργασιών) για την αντικατάσταση υφιστάμενων μεταλλικών στηθαίων ασφάλειας
  στην ΠΕΟ Αθηνών – Κορίνθου) που θα εκτελεστούν στο πλαίσιο του έργου «Αντικατάσταση
  κατεστραμμένου λιθόκτιστου παλαιού τύπου στηθαίου ασφαλείας καθώς και υφιστάμενων
  μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας παλαιού τύπου (ΜΣΟ ή ΣΤΕ) στην ΠΕΟ Αθηνών –
  Κορίνθου και στην Παραλιακή Λεωφόρο Αθηνών – Σουνίου στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας
  Β΄ Τμήματος ΔΙ.ΔΙ.Μ.Υ., Περιφέρειας Αττικής», Αναδόχου: INTRAKAT Ανώνυμη Εταιρεία
  Τεχνικών και Ενεργειακών Έργων με δ.τ. INTRAKAT.

You might be interested in