20η Τακτική Μεικτή Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής την 06/9/2023 και ώρα 15:30

ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

 1. Επερώτηση των Περιφερειακών Συμβούλων της παράταξης «Οικολογική Συμμαχία για την Περιφέρεια Αττικής» κ. Γ. Δημητρίου και κ. Στ. Αναστασοπούλου αναφορικά με τον ορισμό
  ή μη Περιφερειακού Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας για την Περιφέρεια Αττικής.
 2. Επερώτηση της Περιφερειακής Συμβούλου της παράταξης «Δύναμη Ζωής» κ. Π. Παππά με θέμα: «την εκπόνηση μελέτης για την άρση επικινδυνότητας του παραλιακού τμήματος
  Αλεποχώρι προς Σχοίνο και την εκτέλεση έργου για την προστασία πρανών και την ασφαλή Διέλευση οχημάτων στην παραλιακή οδό Σχοίνος – Αλεποχώρι.»,
 3. Επερώτηση του Περιφερειακού Συμβούλου της παράταξης «Δύναμη Ζωής» κ. Χ. Καραμάνου με θέμα: «το κλείσιμο των Πάρκων και Αλσών αρμοδιότητας Περιφέρειας
  Αττικής κατά τις ημέρες του καύσωνα».
 4. Επερώτηση του ανεξάρτητου Περιφερειακού Συμβούλου κ. Π. Ασημακόπουλου με θέμα: «τις ευθύνες που τυχόν φέρει η Περιφέρεια Αττικής για την δολοφονία του φιλάθλου της ΑΕΚ
  στη Νέα Φιλαδέλφεια από οπαδούς της Ντιναμό Ζάγκρεμπ & Οπαδούς Ελληνικής ομάδας.»
 5. Επερώτηση του ανεξάρτητου Περιφερειακού Συμβούλου κ. Π. Ασημακόπουλου με θέμα: «τις πολιτιστικές εκδηλώσεις που έλαβαν χώρα και θα λάβουν χώρα, στην ΠΕ Νήσων και
  ΠΕ Πειραιώς από τον Απρίλιο του 2023 έως τον Σεπτέμβριο του 2023 και τον τρόπο χρηματοδότησης αυτών και το κόστος αυτών».
 6. Επερώτηση του ανεξάρτητου Περιφερειακού Συμβούλου κ. Π. Ασημακόπουλου με θέμα: «για τα δημόσια κτίρια εκπαίδευσης, πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας, για νηπιαγωγεία και
  βρεφονηπιακούς σταθμούς της Περιφέρειας Αττικής που δεν έχουν προβλεπόμενη πυρασφάλεια στην Περιφέρεια Αττικής, βάζοντας σε κίνδυνο εργαζομένους εκπαιδευτικούς,
  πολίτες εργαζόμενους αλλά και τους ανήλικους μαθητές αλλά και τα βρέφη».7. Επερώτηση του ανεξάρτητου Περιφερειακού Συμβούλου κ. Π. Ασημακόπουλου με θέμα τις απ’ ευθείας αναθέσεις συμβάσεων της Περιφέρειας Αττικής γενικότερα και ειδικότερα μετά
  τις πυρκαγιές στον Ασπρόπυργο και στη Φυλή.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ


ΘΕΜΑ 1. Επικύρωση πρακτικών της 21ης, 22ης, 23ης, 24ης & 25ης συνεδρίασης έτους 2022 του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής.

ΘΕΜΑ 2. Έγκριση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής Δ΄ τριμήνου 2022.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)

ΘΕΜΑ 3. Τροποποίηση κατόπιν υπογραφής σύμβασης, του με α/α 141 δρομολογίου μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)

ΘΕΜΑ 4. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 14/2023 Σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής, για τα
σχολικά έτη 2022-2023, 2023-2024 και 2024-2025 λόγω κατάργησης του με α/α 42 δρομολογίου.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)

ΘΕΜΑ 5. Α)Έγκριση του Πρακτικού 1/2023 της αρμόδιας Τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας Διαπραγματεύσεων για θέματα της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών και
Β) Τροποποίηση της με αρ. 74/2022 σύμβασης της Περιφέρειας Αττικής (ΠΑ) με τον Κοινωνικό Συνεταιρισμό Περιορισμένης Ευθύνης «ΚΟΙΣΠΕ ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟ» περί την
«Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στο νέο κτίριο στέγασης της Αυτοτελούς Δνσης Πολιτικής Προστασίας ΠΑ και του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας και
Περιβάλλοντος ΠΑ, συνολικής επιφάνειας 455τ.μ., για είκοσι (20) μήνες».
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)

ΘΕΜΑ 6. Α) Έγκριση του Πρακτικού 2/2023 της αρμόδιας Τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας Διαπραγματεύσεων αναφορικά με την παράταση του χρόνου ισχύος της υπ’ αρ. 68/2023
σύμβασης της Περιφέρειας Αττικής με την εταιρεία ‘ΒΕΡΝΙΚΟΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ- ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ’ και Β)
Τροποποίηση της με αρ. 68/2023 σύμβασης για την ‘Προμήθεια διαλυτικού χρώματος διαγράμμισης για τις ανάγκες των εργασιών διαγράμμισης οδοστρωμάτων που εκτελούνται
από τα Συνεργεία Αυτεπιστασίας της Δ/νσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών Περιφέρειας Αττικής’ ως προς την παράταση της χρονικής διάρκειας αυτής έως 18/8/2023.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)

ΘΕΜΑ 7. Α) Έγκριση του υπ΄ αριθμ. 24/2023 Πρακτικού της Πενταμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής
υπηρεσιών, καθώς και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της Π.Ε.Α.Α. και Β) Εκ νέου τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 78/2022 τροποποιητικής σύμβασης (ΑΔΑΜ: 22SYMV011802454) με την εταιρεία SQS A.E. για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας
στο κτίριο που στεγάζονται οι υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής (Π.Ε.Α.Α.) (κτίριο Λίρα), της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε.Α.Α., στα κτίρια
των Αγροτικών Κτηνιατρείων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε.Α.Α., καθώς και στα κτίρια που στεγάζονται οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
Ανατολικής Αττικής, Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής και το 1ο Κέντρο Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) Ανατολικής
Αττικής, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, αναφορικά με αύξηση του συμβατικού τιμήματος.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)

ΘΕΜΑ 8. Α) Έγκριση του υπ΄ αριθμ. 36/2023 Πρακτικού της Πενταμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Παροχής
Υπηρεσιών καθώς και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής (Π.Ε.Α.Α.) και Β) Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 106/2021 σύμβασης της Π.Ε.Α.Α. με την
εταιρεία ΚΟΣΜΟΝΤΑΤΑ ΝΟ2 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής του μηχανογραφικού εξοπλισμού (Εκτυπωτές-
Φωτοτυπικά -Πολυμηχανήματα) και αντικατάσταση αναλωσίμων της Π.Ε.Α.Α, των Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής, καθώς και του 1ου &
2ου Κ.Ε.Σ.Υ Ανατολικής Αττικής, για δύο (2) έτη (9.0000.000 σελίδες), αναφορικά με τηνπαράταση της ισχύος της.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)

ΘΕΜΑ 9. Λήψη απόφασης σχετικά με πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή από το Δήμο Κυθήρων ενός οχήματος συμπίεσης και προώθησης απορριμμάτων για τον ΧΥΤΥ Κυθήρων, στο πλαίσιο
της διαχείρισης απορριμμάτων Κυθήρων – Αντικυθήρων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014- 2020».
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)

ΘΕΜΑ 10. Ορισμός νέων μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής σε Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης Προγραμματικής Σύμβασης Περιφέρειας Αττικής σε αντικατάσταση της
Περιφερειακής Συμβούλου κας Μαργαρίτας Βάρσου.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)

ΘΕΜΑ 11. 4η τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 21/2023 απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής ως προς τη σύνθεση των οργάνων διενέργειας διαδικασιών σύναψης συμβάσεων της περιόδου
1.2.2023 – 31.1.2024 αρμοδιότητας Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Π.Ε.Κ.Τ.Α.) , σύμφωνα με το Ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει .
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)

ΘΕΜΑ 12. Συγκρότηση ειδικής Επιτροπής παρακολούθησης- παραλαβής των εργασιών στο πλαίσιο της σύμβασης συντήρησης του Ολοκληρωμένου Συστήματος Πυροπροστασίας και
Πυρόσβεσης στην Π.Ε. Ανατολικής Αττικής.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)

ΘΕΜΑ 13. Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής εργασιών της προμήθειας με τίτλο: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ή ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΓΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ», εκτιμώμενης αξίας 1.209.663,15 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και Κ.Α.Ε. 9729.07.012.
(Εισηγητής ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Α. Κατσιγιάννης)

ΘΕΜΑ 14. Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής εργασιών της προμήθειας με τίτλο: «Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων στη σήραγγα επί της Λεωφόρου Ανδρέα
Παπανδρέου», προϋπολογισμού μελέτης 1.584.244,35 €, με Φ.Π.Α. και Κ.Α.Ε 9789.07.00501.
(Εισηγητής ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Α. Κατσιγιάννης)

ΘΕΜΑ 15. Έγκριση σύναψης και όρων της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και της ΓΑΙΑΟΣΕ – Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Σιδηροδρομικής Περιουσίας με δ.τ.
ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. για το έργο με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΜΕΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ “ΤΟ ΤΡΕΝΟ ΣΤΟ
ΡΟΥΦ”», συνολικού προϋπολογισμού έως 999.900,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)

ΘΕΜΑ 16. Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας για την εκτέλεση του έργου με τίτλο:
«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΙΒΟΥ ΚΑΙ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ», συνολικού προϋπολογισμού 1.335.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α.).
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)

ΘΕΜΑ 17. Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Καλλιθέας για την υλοποίηση της προμήθειας με τίτλο:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ», συνολικού προϋπολογισμού 668.521,20
ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρ. Θεοδωρόπουλος.)

ΘΕΜΑ 18. Έγκριση σύναψης και όρων 2ης τροποποίησης-παράτασης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Αττικής και του Ιερού Ναού Αγίων
Αναργύρων Αμαρουσίου για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ».
(Εισηγητής η Αντιπεριφερειάρχης κ. Λ. Κεφαλογιάννη)

ΘΕΜΑ 19. Έγκριση σύναψης και όρων 2ης τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Σαρωνικού για το έργο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΥΡΙΩΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΥΒΑΡΑ».
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Α. Αυγερινός)

ΘΕΜΑ 20. Έγκριση σύναψης και όρων 2ης τροποποίησης-παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος για την υλοποίηση της
μελέτης με τίτλο: «Μελέτη αποχέτευσης αστικών λυμάτων Νότιας Αρτέμιδος».
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Α. Αυγερινός)

ΘΕΜΑ 21. Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Φυλής για την υλοποίηση της προμήθειας με τίτλο :
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ, ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΑΥΛΙΩΝ
ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ», συνολικού προϋπολογισμού 7.440.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ε. Κοσμόπουλος)

ΘΕΜΑ 22. Συζήτηση και έκδοση ψηφίσματος για την εξαίρεση της περιοχής Γεράνεια Όρη από βιομηχανικές παρεμβάσεις για τα επόμενα 30 χρόνια.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ε. Κοσμόπουλος)

ΘΕΜΑ 23. Συζήτηση για τον Οργανισμό Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) στην Αιτωλικού 62, στον Πειραιά, κατόπιν αιτήματος κατοίκων της περιοχής.
(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Στ. Αντωνάκου)

ΘΕΜΑ 24. Έγκριση σύναψης και όρων 2ης τροποποίησης-παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Πόρου για το έργο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ¨ΜΙΣΤΡΕΤΣΙ¨ ΚΑΙ ¨ΠΕΡΓΑΡΙ¨ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΟΡΟΥ».
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Στ. Βοϊδονικόλας)

ΘΕΜΑ 25. Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης (ημερήσια αποζημίωση) για τη συμμετοχή υπαλλήλων της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Περιφέρειας Αττικής ως
εκπροσώπων της Περιφέρειας Αττικής στην ετήσια συνάντηση του έργου IDAlert που θα πραγματοποιηθεί στη Βαρκελώνη 4-6 Οκτωβρίου 2023.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ι. Κεχρής)

ΘΕΜΑ 26. Συζήτηση σχετικά με το πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας αναφορικά με την παραβίαση των όρων της σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και της Γενικής
Γραμματείας Αθλητισμού για την άθληση στα γήπεδα τένις του Αττικού Άλσους.

ΘΕΜΑ 27. Έγκριση άσκησης παρέμβασης, στην ασκηθείσα από τον ανάδοχο προσφυγή, για την ανάκληση της υπ’ αριθμόν 300/2023 πράξης του ΣΤ’ Κλιμακίου στο πλαίσιο της σύμβασης
προμήθειας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ», αναδόχου Κ/ξίας «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ-ΑΚΤΩΡ FM AΕ-GLOBITEL AE».
(Εισηγητής ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Α. Κατσιγιάννης)

ΘΕΜΑ 28. Απόφαση για παραχώρηση δικαιώματος χρήσης και άδεια κατάληψης οδοστρώματος οδών αρμοδιότητας Περιφέρειας Αττικής, στο πλαίσιο διεξαγωγής του 15ου Διεθνή Ποσειδώνιου
Ημιμαραθώνιου, την Κυριακή 21 Απριλίου 2024.
(Εισηγητής ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Α. Κατσιγιάννης)

ΘΕΜΑ 29. Απόφαση για παραχώρηση δικαιώματος χρήσης και άδεια κατάληψης οδοστρώματος οδών αρμοδιότητας Περιφέρειας Αττικής, στο πλαίσιο διεξαγωγής των αγώνων δρόμου
“Ημιμαραθώνιος Δήμου Μαραθώνα 2023 – Half Marathon in Marathon” του Δήμου Μαραθώνα την Κυριακή 01/10/2023, στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής.
(Εισηγητής ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Α. Κατσιγιάννης)

ΘΕΜΑ 30. .Έγκριση λήψης προσωρινών μέτρων ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας για εργασίες που θα εκτελεστούν στο πλαίσιο του έργου «Οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση στο Πρωτεύον
Αστικό Οδικό Δίκτυο Περιφέρειας Αττικής».
(Εισηγητής ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Α. Κατσιγιάννης)

ΘΕΜΑ 31. Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) της Χωρικής Ενότητας Κοιλάδας του Δήμου Ωρωπού,
Περιφέρειας Αττικής.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Α. Αυγερινός)

ΘΕΜΑ 32. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) στο πλαίσιο της διαδικασίας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (λόγω αλλαγής κατηγορίας της
δραστηριότητας μετά από αλλαγές που επήλθαν στις διατάξεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας περί κατάταξης των μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων) της
υφιστάμενης δραστηριότητας (μονάδας) αποθήκευσης και διακίνησης συσκευασμένων εύφλεκτων, διαβρωτικών, οξειδωτικών, τοξικών και άλλων επικινδύνων ουσιών της εταιρείας
“ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ Α.Ε.”, η οποία είναι εγκατεστημένη στη θέση “Σιντριβάνι Μαύρη Ώρα” του Δήμου Ασπροπύργου του νομού Αττικής».

ΘΕΜΑ 33. Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για τη μετάβαση υπαλλήλου της Δ/νσης Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής στη Θεσσαλονίκη για συμμετοχή, μετά από
πρόσκληση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στη συζήτηση – παρουσίαση αναφορικά με την Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων στην
Περιφέρεια Αττικής, που θα πραγματοποιηθεί από 9 έως 10/9/2023 στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (Δ.Ε.Θ.).
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)

ΘΕΜΑ 34. Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου προγραμματικής σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης, μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Αττικής, του Δήμου
Αθηναίων, του Πολεμικού Μουσείου και της Ανάπλασης Α.Ε. για την υλοποίηση της μελέτης: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ, ΤΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ, ΤΟΥ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ», συνολικού προϋπολογισμού
200.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α.).
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γ. Βλάχος)

ΘΕΜΑ 35. Έγκριση λήψης προσωρινών μέτρων ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας για εργασίες που θα εκτελεστούν στο πλαίσιο του έργου «Κατεπείγουσα αποκατάσταση επικίνδυνων
καταπτώσεων πρανών στη θέση “Λιμανάκια” Βάρκιζας».
(Εισηγητής ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Α. Κατσιγιάννης)

You might be interested in