24η Τακτική Δια Ζώσης – Μεικτή Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

Έγκριση Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους
2023.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)
Έγκριση Προγράμματος Προμηθειών – Παροχής Υπηρεσιών Περιφέρειας Αττικής
οικονομικού έτους 2023.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)
Έγκριση Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) Περιφέρειας
Αττικής οικονομικού έτους 2023.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)

You might be interested in