25η Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής την Τε. 25-10-23 και ώρα 15:30

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ :

ΘΕΜΑ 1. Έγκριση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Β΄ τριμήνου 2023 Περιφέρειας Αττικής.

ΘΕΜΑ 2. Καθορισμός αμοιβής δικηγορικής εταιρείας για το δικαστικό χειρισμό τριάντα εννέα (39) υποθέσεων της ΠΕ Ανατολικής Αττικής, οι οποίες έχουν ιδιαίτερη σημασία και
σπουδαιότητα και απαιτούν εξειδικευμένη νομική γνώση και εμπειρία – σύμφωνα με το άρθρο 176 παρ.1 περ. ιβ) του ν.3852/2010 – δυνάμει της υπ’ αριθμ. 2381/2023 απόφασης
της Οικονομικής Επιτροπής.

ΘΕΜΑ 3. Τροποποίηση των υπ’ αριθμ. 198/2023 & 199/2023 αποφάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2380/2023 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής.

ΘΕΜΑ 4. Απόδοση ανταποδοτικού τέλους λαϊκών αγορών στους Δήμους χωρικής αρμοδιότητας της Περιφέρειας Αττικής για το Β΄ Εξάμηνο του 2023 (από Ιούλιο 2023 έως και
Σεπτέμβριο 2023).

ΘΕΜΑ 5. Έγκριση πρακτικού 47/2023 σχετικά με τις τροποποιήσεις των με α/α 16, 21, 23, 24, 30, 60, 81, 84, 85, 86, 96, 159, 178 δρομολογίων και των αντίστοιχων συμβάσεων
αυτών που αφορούν την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών, για τα
σχολικά έτη 2022- 2023, 2023-2024 και 2024.

ΘΕΜΑ 6. Έγκριση των υπ΄ αριθμ. 72/2023, 73/2023 και 74/2023 Πρακτικών της Πενταμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων
προμηθειών και παροχής υπηρεσιών, καθώς και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της Π.Ε.Α.Α. περί τροποποίησης και άρσης κατάργησης δρομολογίων στο πλαίσιο του Δυναμικού
Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ), για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημόσιων Σχολείων της Περιφέρειας Αττικής για τα σχολικά έτη 2022-2023, 2023-2024 και 2024-2025.

ΘΕΜΑ 7. 2η Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 186/2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με θέμα: «Έγκριση Προγράμματος Προμηθειών – Παροχής Υπηρεσιών
Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2023», όπως ισχύει, ως προς το ποσό της έγκρισης σκοπιμότητας και δαπάνης των ΚΑΕ 1713 – 1723 – 1725.

ΘΕΜΑ 8. Τροποποίηση, κατά το άρθρο 132 του Ν.4412/2016, της υπ’ αριθμ.123/2022 Σύμβασης «για την προμήθεια και τοποθέτηση εξαρτημάτων εξοπλισμού για την επισκευή
και συντήρηση παιδικών χαρών αρμοδιότητας Περιφέρειας Αττικής για ένα έτος», ως προς το χρόνο ισχύος αυτής.

ΘΕΜΑ 9. Λήψη απόφασης περί επιβολής ποινικής ρήτρας, για την καθυστέρηση της 1ης επανάληψης των εργασιών στο πλαίσιο της υλοποίησης της υπ’ αριθμ. 8/2023 σύμβασης
για την ανάθεση εργασιών αποψίλωσης ξερής και χλωρής φυτικής βλάστησης για πρόληψη πυρκαγιών, καθαρισμού ερεισμάτων καθώς και συντήρηση πρασίνου σε οδούς
αρμοδιότητας Π.Ε. Ανατολικής Αττικής (Π.Ε.Α.Α.)για τα έτη 2023-2024».

ΘΕΜΑ 10. Α) Έγκριση του Πρακτικού 4/2023 της αρμόδιας Τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας Διαπραγματεύσεων για θέματα της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών
(ΠΕΚΤΑ) Περιφέρειας Αττικής και Β) Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 179/2022 σύμβασης της Περιφέρειας Αττικής με την εταιρεία «ARGOS SECURITY AE» περί την «Ετήσια παροχή
υπηρεσιών φύλαξης του κτιρίου επί της οδού Χίου 16-18,Αθήνα όπου στεγάζονται τα γραφεία Δνσεων Εκπαίδευσης αρμοδιότητας ΠΕΚΤΑ της Περιφέρειας Αττικής».

ΘΕΜΑ 11. Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της σύμβασης της παροχής υπηρεσιών «ΣΗΜ-03/22: «Λειτουργία και Συντήρηση Συστήματος
Διαχείρισης Κυκλοφορίας Ν. Αττικής (2023-2025)», αναδόχου ένωση εταιρειών «D.M.P. ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ – ΑΛΚΤΗΡ ΑΚΤΕ».

ΘΕΜΑ 12. Έγκριση σύναψης και όρων της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και των Δήμων Αιγάλεω, Αχαρνών, Ηρακλείου, Γαλατσίου, Παλαιού Φαλήρου,
Πειραιά και Περιστερίου για το υποέργο 1 με τίτλο: «Κατασκευή Πρότυπων μη σηματοδοτούμενων Διαβάσεων σε επιλεγμένα Σημεία Μειωμένης Οδικής Ασφάλειας στους οδικούς
Άξονες» προϋπολογισμού 6.999.378,40€, στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»,
η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».

ΘΕΜΑ 13. Έγκριση σύναψης και όρων της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου για το ερευνητικό
πρόγραμμα με τίτλο: «ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΟΧΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ (CULICIDAE) ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2024- 2026»,
συνολικού προϋπολογισμού 370.300,00 €.

ΘΕΜΑ 14. Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου της 3ης τροποποίησης-παράτασης της Προγραμματικής Σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής, του
Υπουργείου Πολιτισμού και της Εκκλησίας της Ελλάδος για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΡΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΗΝ 401 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ».

ΘΕΜΑ 15. Εκ νέου έγκριση των όρων της 2ης τροποποίησης-παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Ηρακλείου για τη μελέτη:
«Αίθουσες πολλαπλών χρήσεων στο 1ο Λύκειο, στο 2ο Δημοτικό, στο 9ο Δημοτικό και το 12ο Δημοτικό Σχολείο του Δήμου Ηρακλείου».

ΘΕΜΑ 16. Έγκριση σύναψης και όρων 2ης τροποποίησης-παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αγίας Βαρβάρας για το έργο:
«ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ Π.Π. ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ».

ΘΕΜΑ 17. Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.)
«Για τη σύνταξη μελετών και εκτέλεση δημοσίων δασοτεχνικών έργων ορεινής υδρονομίας μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Υ.Π.ΕΝ., για την αποκατάσταση των καμένων
εκτάσεων στην περιοχή της Κινέτας του Δήμου Μεγαρέων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής από την πυρκαγιά της 23ης/07/2018», προϋπολογισμού 2.424.674,50 €
(με Φ.Π.Α.).

ΘΕΜΑ 18. Έγκριση σύναψης και όρων της 2ης τροποποίησης – παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Φυλής για το έργο:
«ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΟ Κ.Φ. 116Β ΘΕΣΗ ΖΑΪΤΩ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ».

ΘΕΜΑ 19. Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αίγινας για την Πράξη με τίτλο: «Αποχέτευση
Ακάθαρτων Υδάτων και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) Αίγινας», συνολικής δημόσιας δαπάνης 35.968.720,70 €.

ΘΕΜΑ 20. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 298/2023 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής που αφορά στην έγκριση της σύναψης και των όρων του σχεδίου της
προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ύδρας για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΩΤΗΣ ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ
ΤΑΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΥΔΡΑΣ», συνολικού προϋπολογισμού 139.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

ΘΕΜΑ 21. Έγκριση παράτασης της 2ης τμηματικής προθεσμίας των άρθρων Α.Τ.3, Α.Τ.4, Α.Τ.5, Α.Τ.6 & Α.Τ.7 του Τιμολογίου και της συνολικής διάρκειας της σύμβασης παροχής
υπηρεσιών με τίτλο «ΣΗΜ-05/22: Συντήρηση & Άρση βλαβών Εγκαταστάσεων Φωτεινής Σηματοδότησης Περιφέρειας Αττικής (για τα έτη 2022-2024)», Παρόχου Κ/ΞΙΑ
ΕΛΕΚΤΡΟΜΕΚ Α.Ε. – ΒΙΟΛΙΑΠ Α.Τ.Ε.Β.Ε. – Χ&Κ ΤΕΧΝΙΚΗ.

ΘΕΜΑ 22. Εξουσιοδότηση Δ/ντή Τεχνικών Έργων ΠΕ Πειραιώς & Νήσων για άσκηση καθηκόντων αναθέτουσας αρχής για την υλοποίηση της προμήθειας με τίτλο: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ή
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΓΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ», εκτιμώμενης αξίας 1.209.663,15 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και Κ.Α.Ε. 9729.07.012.

ΘΕΜΑ 23. Εξουσιοδότηση Δ/ντή Τεχνικών Έργων ΠΕ Πειραιώς & Νήσων για άσκηση καθηκόντων αναθέτουσας αρχής για την υλοποίηση της προμήθειας με τίτλο: «Αντικατάσταση
φωτιστικών σωμάτων στη σήραγγα επί της Λεωφόρου Ανδρέα Παπανδρέου», προϋπολογισμού μελέτης 1.584.244,35 € (με Φ.Π.Α.) και Κ.Α.Ε 9789.07.00501.

ΘΕΜΑ 24. Απόφαση για παραχώρηση δικαιώματος χρήσης και άδεια κατάληψης οδοστρώματος οδών αρμοδιότητας της Περιφέρειας Αττικής, στο πλαίσιο διεξαγωγής του Ιστορικού
Ράλλυ Ακρόπολις 2023, που θα πραγματοποιηθεί από 3 έως 5 Νοεμβρίου 2023.

ΘΕΜΑ 25. Έγκριση λήψης προσωρινών μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας, για το έργο «ΑΔΜΗΕ- ΟΔΟΣ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΝΑΤΟ- Δ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ», από την «ΑΔΜΗΕ Α.Ε.».

ΘΕΜΑ 26. Τροποποίηση, κατόπιν υπογραφής συμβάσεων, των με α/α 99 και 114 δρομολογίων μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών.

ΘΕΜΑ 27. Απόφαση για παραχώρηση δικαιώματος χρήσης και άδεια κατάληψης οδοστρώματος οδών αρμοδιότητας της Περιφέρειας Αττικής, στο πλαίσιο διεξαγωγής του
ποδηλατικού αγώνα «ΑΝΑΒΑΣΗ ΚΑΤΣΙΜΙΔΙ 2003», την Κυριακή 29 Οκτωβρίου 2023, στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής.

You might be interested in