27η Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής την Τε. 15-11-23 και ώρα 15:30

ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 1. Επερώτηση των Περιφερειακών Συμβούλων της παράταξης «Οικολογική Συμμαχία για την Περιφέρεια Αττικής» κ.κ. Γ. Δημητρίου, Στ. Αναστασοπούλου περί της μη
κατάσχεσης των κητωδών του Δελφινάριου της «Αττικό Ζωολογικό Πάρκο ΑΕ» αμέσως μετά την ανάκληση της άδειας λειτουργίας του.

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 2. Επερώτηση των Περιφερειακών Συμβούλων της παράταξης «Οικολογική Συμμαχία για την Περιφέρεια Αττικής» κ.κ. Γ. Δημητρίου, Στ. Αναστασοπούλου, Α. Γερασιμίδη
«περί αδειοδότησης αποτεφρωτηρίου ζώων συντροφιάς – μικρού μεγέθους στην Π.Ε. Ανατολικής Αττικής».

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ 1. Επικύρωση πρακτικών της 1ης έως και της 9ης συνεδρίασης έτους 2023 του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής .
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)

ΘΕΜΑ 2. Έγκριση της 4ης Τροποποίησης του Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2023.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)

ΘΕΜΑ 3. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2022 Περιφέρειας Αττικής.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)

ΘΕΜΑ 4. Καθορισμός αμοιβής δικηγορικής εταιρείας για το δικαστικό χειρισμό του ένδικου μέσου της εφέσεως οκτώ (8) υποθέσεων της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής που έχουν
ιδιαίτερη σημασία και σπουδαιότητα για την Περιφέρεια Αττικής και απαιτούν εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία, σύμφωνα με το άρθρο 176 παρ.1 περ. ιβ) του ν.3852/2010 –
δυνάμει της υπ’ αριθμ. 2425/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)

ΘΕΜΑ 5. 3η Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 186/2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με θέμα: «Έγκριση Προγράμματος Προμηθειών – Παροχής Υπηρεσιών
Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2023», όπως ισχύει, ως προς το ποσό της έγκρισης σκοπιμότητας και δαπάνης των ΚΑΕ 1713 – 1723 – 1725».
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)

ΘΕΜΑ 6. Τροποποίηση της σύμβασης για την προμήθεια δύο (2) διπλοκάμπινων ημιφορτηγών οχημάτων 4Χ4 ελαφρού τύπου με πυροσβεστική υπερκατασκευή (πυροσβεστικά
οχήματα pick up).
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)

ΘΕΜΑ 7. Τροποποίηση της αρ. 2/2023 Σύμβασης με την “ΙΝΤΕΡ ΣΤΑΡ ΣΕΚΙΟΥΡΙΤΙ Ε.Π.Ε” για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των παραχωρημένων στην Περιφέρεια Αττικής
εκτάσεων μετά των υφιστάμενων κτισμάτων στη θέση του Φαληρικού Όρμου, λόγω αύξησης του κατώτατου μισθού.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)

ΘΕΜΑ 8. Έγκριση της τροποποίησης των με α/α 1, 61, 75, 77, 117, 129, 136 και 150 δρομολογίων και των αντίστοιχων συμβάσεων αυτών, που αφορούν την παροχή υπηρεσιών
μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών, για τα σχολικά έτη 2022-2023, 2023-2024
και 2024-2025.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)

ΘΕΜΑ 9. Έγκριση κατάργησης των με α/α 48, 89 και 103 δρομολογίων και αποδοχή παραίτησης του αναδόχου «Κ. ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» από την εκτέλεση του με α/α
120 δρομολογίου, με τροποποίηση των αντίστοιχων συμβάσεων αυτών, που αφορούν την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης της Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών, για τα σχολικά έτη 2022-2023, 2023-2024 και 2024-2025.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)

ΘΕΜΑ 10. Τροποποίηση δρομολογίου με α/α 43 μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Δυτικής Αττικής, κατόπιν υπογραφής σύμβασης, στο πλαίσιο ΔΣΑ για την ανάθεση υπηρεσιών
μεταφοράς μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης της Περιφέρειας Αττικής για τα σχολικά έτη 2022-2023,2023-2024 και 2024-2025.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)

ΘΕΜΑ 11. 2η τροποποίηση της υπ’ αρ. 7/2022 Σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων των κτιρίων αρμοδιότητας της ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών,
ως προς την αναπροσαρμογή του μηνιαίου τιμήματος.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)

ΘΕΜΑ 12. Έγκριση πρακτικού της αρμόδιας επιτροπής σχετικά με τροποποίηση της με αρ. 1/2021 σύμβασης (ΑΔΑΜ:21SYMV008244848) μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και
της κοινοπραξίας με την επωνυμία «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 2 ΙΝΣΕΚΟ Ε.Ε. – ΒΙΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και διακριτικό τίτλο «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 2 ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ
ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ», όπως ισχύει
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)

ΘΕΜΑ 13. Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για την μεταφορά ενός εξυπηρετούμενου ατόμου του ιδρύματος: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ με δ.τ. ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΚΤΗ, Κέντρο
Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας για Άτομα με Εγκεφαλική Παράλυση, για τη χρονική περίοδο φοίτησής του από Νοέμβριο 2023 έως και Ιούλιο 2024 συνολικού ποσού
48.612,96€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) και αναπροσαρμογής του τιμήματος λόγω αλλαγής της τιμής καυσίμου έως 10%.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)

ΘΕΜΑ 14. Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για τη συμμετοχή υπαλλήλων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Περιφέρειας Αττικής στο Συνέδριο – Forum που διοργανώνει
η ΟTS στις 30 Νοεμβρίου – 2 Δεκεμβρίου 2023.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)

ΘΕΜΑ 15. Συγκρότηση Επιτροπών Παραλαβής των προμηθειών και των παρεχόμενων υπηρεσιών στο πλαίσιο του Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής
για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)» για την Πράξη «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ,
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016 .
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)

ΘΕΜΑ 16. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής στο πλαίσιο υλοποίησης της υπ’ αριθμ. 10/2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV013121012) σύμβασης με τίτλο: «Ολοκληρωμένο σύστημα
ενεργειακής διαχείρισης κτιρίων της Περιφέρειας Αττικής και παρακολούθησης παραμέτρων & συνθηκών εσωτερικών χώρων συνάθροισης κοινού».
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)

ΘΕΜΑ 17. Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης 4000€ (πλέον Φ.Π.Α.) για τη συμμετοχή στη διοργάνωση του 13ου Εθνικού Συνεδρίου Επιστημονικής Εταιρείας
Χρηματοοικονομικής Μηχανικής και Τραπεζικής (FEBS), που θα διεξαχθεί στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, στις 18-19 Δεκεμβρίου 2023.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)

ΘΕΜΑ 18. Έγκριση Ετήσιας Έκθεσης Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής Περιφέρειας Αττικής έτους 2022.
(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Π. Λεονάρδου)

ΘΕΜΑ 19. Έγκριση σύναψης και όρων της τροποποίησης-παράτασης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία
«Περιβαλλοντικός Σύνδεσμος Δήμων Αθήνας – Πειραιά» (ΠΕ.ΣΥ.ΔΑΠ) για το έργο με τίτλο: «Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α Λακκώματα Σχιστού Περάματος (Δ’ Φάση)».
(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Στ. Αντωνάκου)

ΘΕΜΑ 20. Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου της τροποποίησης – παράτασης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Ν.Π.Δ.Δ. Άθλησης
Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας Δήμου Σαλαμίνας – (Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π) για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Συντήρηση και αναβάθμιση αθλητικών χώρων στη Σαλαμίνα».
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Στ. Βοϊδονικόλας)

ΘΕΜΑ 21. Έγκριση σύναψης και όρων της 2ης τροποποίησης-παράτασης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αγκιστρίου για το
έργο: «6ΘΕΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ».
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Στ. Βοϊδονικόλας)

ΘΕΜΑ 22. Έγκριση σκοπιμότητας, δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη συμμετοχή (εγγραφή και παρακολούθηση) υπαλλήλων της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής ΠΕ Νήσων στο 16ο Πανελλήνιο Εδαφολογικό Συνέδριο, που θα διεξαχθεί από 04 έως 06 Δεκεμβρίου 2023 στην Αθήνα.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Στ. Βοϊδονικόλας)

ΘΕΜΑ 23. Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για εγκατάσταση και απεγκατάσταση εξέδρων για τις παρελάσεις έτους 2024.
(Εισηγήτρια η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Μ. Βιδάλη)

ΘΕΜΑ 24. Συζήτηση και έγκριση της υπ΄ αριθμ. 12/07-11-2023 απόφασης (θέμα 5ο της από 07/11/2023 συνεδρίασης) του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Λειτουργίας
Λαϊκών Αγορών Περιφέρειας Αττικής αναφορικά με την τροποποίηση του άρθρου 3 του κανονισμού λειτουργίας λαϊκών αγορών (ΦΕΚ 3203/τ. Β’/23-6-2022) για την
αύξηση του ανταποδοτικού τέλους.
(Εισηγητής ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Στ. Μελάς)

ΘΕΜΑ 25. Συζήτηση και έγκριση της υπ΄ αριθμ. 12/07-11-2023 απόφασης (θέμα 7ο της από 07/11/2023 συνεδρίασης) του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Λειτουργίας
Λαϊκών Αγορών Περιφέρειας Αττικής αναφορικά με την ψήφιση του σχεδίου του προϋπολογισμού του Φορέα Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών της Περιφέρειας Αττικής,
οικονομικού έτους 2023.
(Εισηγητής ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Στ. Μελάς)

ΘΕΜΑ 26. Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης συνολικής έκτασης 90.837,05τμ και προϋπολογισμού 1.325.670,00€, για την κατασκευή του έργου «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ
ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ Δ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟ Χ.Θ.1+400 ΕΩΣ Χ.Θ. 6+125 (ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ)».
(Εισηγητής ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Α. Κατσιγιάννης)

ΘΕΜΑ 27. Απόφαση για παραχώρηση δικαιώματος χρήσης και άδεια κατάληψης οδοστρώματος της Λ. Ποσειδώνος, στο πλαίσιο διεξαγωγής του αγώνα δρόμου με την
επωνυμία «Run the lake Vouliagmeni» που θα πραγματοποιηθεί στις 17 Δεκεμβρίου 2023.
(Εισηγητής ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Α. Κατσιγιάννης)

ΘΕΜΑ 28. Έγκριση λήψης προσωρινών μέτρων ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας στο οδικό δίκτυο του Πρωτεύοντος Αστικού Οδικού Δικτύου (Π.Α.Ο.Δ.), τα παράπλευρα δίκτυα
της Αττικής Οδού καθώς και παράπλευρα δίκτυα της Π.Α.Θ.Ε. (εντός του Νομού Αττικής) και οδικό δίκτυο της τέως Δ.Ε.Σ.Ε. στα πλαίσια του έργου : «ΣΗΜ-03/22:
«Λειτουργία και Συντήρηση Συστήματος Διαχείρισης Κυκλοφορίας Ν. Αττικής (2023-2025)».
(Εισηγητής ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Α. Κατσιγιάννης)

ΘΕΜΑ 29. Έγκριση λήψης προσωρινών μέτρων ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας επί του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Δ/νσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών
(ΔΙ.ΔΙ.Μ.Υ.) Περιφέρειας Αττικής, στο πλαίσιο εκτέλεσης έργων και υπηρεσιών συντήρησης Φωτεινής Σηματοδότησης, Ηλεκτροφωτισμού και Αντλιοστασίων.
(Εισηγητής ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Α. Κατσιγιάννης

ΘΕΜΑ 30. Τροποποίηση των δρομολογίων με α/α 5, 26, 123, 191, 193, 199, 208, 352, 381, 389 και 425 της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής και των αντίστοιχων συμβάσεων αυτών,
στο πλαίσιο του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ), για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημόσιων Σχολείων της Περιφέρειας Αττικής για τα σχολικά έτη
2022-2023, 2023-2024 και2024-2025.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)

ΘΕΜΑ 31. 3η Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1/2021 απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, με θέμα: «Έγκριση του Στρατηγικού Σχεδίου Δράσης για την Τουριστική
Προβολή και Ανάπτυξη της Περιφέρειας Αττικής, για τη χρονική περίοδο 2021-2023», όπως ισχύει, ως προς το πρόγραμμα συμμετοχής της Περιφέρειας Αττικής
στις Διεθνείς Τουριστικές Εκθέσεις Β’ εξαμήνου έτους 2023.
(Εισηγητής ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Θ. Κουτσογιαννόπουλος)

You might be interested in