28η Τακτική Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής. 22.12.2021

28η Τακτική Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής. 22.12.2021

Θέματα:

1. Έγκριση Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους
2022.
(Συνεισηγητές ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας και η Εντεταλμένη Περιφερειακή
Σύμβουλος κ. Ε. Κοσμίδη)
2. Έγκριση Προγράμματος Προμηθειών – Παροχής Υπηρεσιών Περιφέρειας Αττικής
οικονομικού έτους 2022.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)
3. Έγκριση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2022 και
Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2022.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)

You might be interested in