29η Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής την Πε. 7-12-23 και ώρα 15:30

ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

 1. Επερώτηση των Περιφερειακών Συμβούλων της παράταξης «Οικολογική Συμμαχία για την Περιφέρεια Αττικής» κ.κ. Γ. Δημητρίου,
  Στ. Αναστασοπούλου, Α. Γερασιμίδη «περί νομιμότητας ίδρυσης και λειτουργίας Πρατηρίου υγρών καυσίμων επί ρέματος στην Ανατολική
  Αττική» και ειδικότερα επί των οδών Αναπαύσεως και Κλεισθένους, σε εκτός σχεδίου περιοχή του Δήμου Γέρακα, το οποίο έχει
  κατασκευαστεί και λειτουργεί επί τμήματος του ρέματος «Παναγίτσα», κλάδου του Μεγάλου ρέματος Ραφήνας.
 2. Επερώτηση των Περιφερειακών Συμβούλων της παράταξης «Οικολογική Συμμαχία για την Περιφέρεια Αττικής» κ.κ. Γ. Δημητρίου,
  Στ. Αναστασοπούλου, Α. Γερασιμίδη «Περί της παράνομης εισβολής βαρέων οχημάτων κινηματογραφικού συνεργείου στον
  προστατευόμενο Υγρότοπο Α΄ Προτεραιότητος Λεγραινών».
 3. Επερώτηση του ανεξάρτητου Περιφερειακού Συμβούλου κ. Π. Ασημακόπουλου αναφορικά με την έλλειψη πρακτικών των
  συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής και τον τρόπο συνεδρίασης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ 1. Επικύρωση πρακτικών της 10ης έως και της 14ης συνεδρίασης έτους 2023 του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής .

ΘΕΜΑ 2. Έγκριση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Γ΄ τριμήνου 2023 Περιφέρειας Αττικής.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)

ΘΕΜΑ 3. 5η Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 21/2023 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, όπως ισχύει, περί της
σύνθεσης των οργάνων διενέργειας διαδικασιών σύναψης συμβάσεων της περιόδου 1.2.2023 – 31.1.2024 αρμοδιότητας
Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών, σύμφωνα με το Ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)

ΘΕΜΑ 4. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής
και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, αναφορικά με τη διενέργεια
εξετάσεων σε δείγματα θαλασσινού νερού για την ανίχνευση/ παρουσία τοξικών ή και δυνητικά τοξικών μικροφυκών, στο πλαίσιο
εφαρμογής του προγράμματος παρακολούθησης ζώντων δίθυρων μαλακίων από τις έξι (6) κατηγοριοποιημένες ζώνες παραγωγής
της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής για ένα έτος.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)

ΘΕΜΑ 5. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής των δύο (2) συμβάσεων με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών
επίσημων δειγματοληπτών για τη συλλογή δειγμάτων ζώντων δίθυρων μαλακίων και δειγμάτων θαλασσινού νερού στο πλαίσιο του
προγράμματος παρακολούθησης ζωνών παραγωγής ζώντων δίθυρων μαλακίων στην περιοχή αρμοδιότητας της Π.Ε. Νήσων για
ένα έτος.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)

ΘΕΜΑ 6. Συγκρότηση Τριμελούς Ειδικής Επιτροπής παραλαβής δύο (2) διπλοκάμπινων ημιφορτηγών οχημάτων (4×4) ελαφρού
τύπου με πυροσβεστική υπερκατασκευή (πυροσβεστικά οχήματα pick up).
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)

ΘΕΜΑ 7. Α) Έγκριση του υπ’ αριθμ. 5/2023 Πρακτικού της αρμόδιας Τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας Διαπραγματεύσεων για
θέματα της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Π.Α. και Β) Τροποποίηση της με αρ. 93/2023 σύμβασης της Περιφέρειας
Αττικής με την εταιρεία «ELECTROINVEST A.E.»με δ.τ. «Μεϊδάνης» περί «Προμήθειας Ηλεκτρολογικού Υλικού για την κάλυψη
ετησίων αναγκών (πέρα τυχόν αναγκών που ενδεχομένως προκύψουν μέσα στο έτος) για το Πεδίο του Άρεως, την Πλατεία
Πρωτομαγιάς, Λόφο Φινοπούλου και το Αττικό Άλσος, αρμοδιότητας Δ/νσης Πάρκων και Αλσών Περιφέρειας Αττικής».
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)

ΘΕΜΑ 8. Παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών καθαριότητας από την ανάδοχο εταιρεία «ECO SERVICES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», βάσει της αρ. 18/2023 Σύμβασης, στο κτίριο που στεγάζεται η Δ/νση Μεταφορών και
Επικοινωνιών ΠΕ Νότιου Τομέα Αθηνών, για το χρονικό διάστημα από 29-6-2023 έως 28-10-2023 και επιβολή ποινικής ρήτρας
λόγω πλημμελούς εκτέλεσης των όρων της σύμβασης».
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)

ΘΕΜΑ 9. Τροποποίηση της με αρ. 50/2023 σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και της εταιρίας με την επωνυμία
«ΚΟΣΜΟΝΤΑΤΑ Ε.Π.Ε.» αναφορικά με την προμήθεια είκοσι εννέα (29) ψηφιακών πολυμηχανημάτων φωτοαντιγραφής, εκτύπωσης
και σάρωσης (MFD) για τις ανάγκες των υπηρεσιών των Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων της Περιφέρειας Αττικής.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)

ΘΕΜΑ 10. Εκ νέου έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου της 3ης τροποποίησης-παράτασης της Προγραμματικής Σύμβασης
πολιτισμικής ανάπτυξης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής, του Υπουργείου Πολιτισμού και της Εκκλησίας της Ελλάδος για την
κατασκευή του έργου με τίτλο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΡΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΗΝ 401 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ». .
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γ. Βλάχος)

ΘΕΜΑ 11. Έγκριση σύναψης και όρων της 1ης τροποποίησης -παράτασης της από 11/12/2020 Προγραμματικής Σύμβασης
πολιτισμικής ανάπτυξης για τη κατασκευή του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ
ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΤΟΥ τ.ΟΕΚ, ΕΛΕΥΣΙΝΑ IV ΚΑΙ ΕΛΕΥΣΙΝΑ V στα Ο.Τ 41 Α (ΚΤΙΡΙΑ ΙΡΙΣ 1 &2) & Ο.Τ 41Γ
(ΚΑΜΙΝΑΔΑ)», μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Αττικής, του Δήμου Ελευσίνας και της Δημόσιας Υπηρεσίας
Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.).
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ε. Κοσμόπουλος)

ΘΕΜΑ 12. Έγκριση σύναψης και όρων τροποποίησης-παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής
και του Δήμου Κυθήρων για το έργο: «ΟΔΟΣ ‘’ΜΟΡΜΟΡΗ’’ ΑΒΛΕΜΟΝΑ».
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Στ. Βοϊδονικόλας)

ΘΕΜΑ 13. Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για τη μετάβαση του Προϊσταμένου της Γενικής Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας
Κτηνιατρικής και Αλιείας Περιφέρειας Αττικής και επτά (7) υπαλλήλων της Δ/σης Αγροτικής και Κτηνιατρικής Πολιτικής, στην
Θεσσαλονίκη, για την εκπροσώπηση της Περιφέρειας Αττικής, στο πλαίσιο της 30ης Διεθνούς Έκθεσης Γεωργικών Μηχανημάτων
Εξοπλισμού & Εφοδίων, από 01/2/2024 έως 04/02/2024.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Στ. Βοϊδονικόλας)

ΘΕΜΑ 14. Έγκριση σύναψης και όρων τροποποίησης-παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και
των Δήμων Αίγινας, Αχαρνών, Διονύσου, Κυθήρων, Μάνδρας-Ειδυλλίας, Μαραθώνα, Μαρκοπούλου- Μεσογαίας, Μεγαρέων, Παιανίας,
Παλλήνης, Πεντέλης, Ραφήνας-Πικερμίου, Σαλαμίνας, Σπάτων-Αρτέμιδος, Τροιζηνίας, Ωρωπού για την υλοποίηση του έργου με
τίτλο: «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ».
(Εισηγητής ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Α. Κατσιγιάννης)

ΘΕΜΑ 15. Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Περιφέρειας Αττικής.
(Εισηγητής ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Στ. Μελάς)

ΘΕΜΑ 16. Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2024 του Φορέα Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Περιφέρειας Αττικής.
(Εισηγητής ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Στ. Μελάς)

ΘΕΜΑ 17. Έγκριση πρόσθετης καταβολής (πριμ) άρθρου 154 του Ν. 4938/2022 για το έργο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ
SR ΠΕΟΑΚ & ΝΕΟΑΛ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΕΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΚΟΡΙΝΘΟΥ & ΠΕΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΡΩΗΝ ΔΕΣΕ», προϋπολογισμού 3.300.000,00€ και αναδόχου εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.».
(Εισηγητής ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Α. Κατσιγιάννης)

ΘΕΜΑ 18. Έγκριση παράτασης/μετάθεσης ολοκλήρωσης της Φάσης ΙΙ της σύμβασης προμήθειας με τίτλο: «Παρακολούθηση
δομικής ακεραιότητας κατασκευών σε Γέφυρες», αναδόχου «OSMOS HELLAS Α.Ε.», ποσού 4.771.531,16 € (με Φ.Π.Α.).
(Εισηγητής ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Α. Κατσιγιάννης)

ΘΕΜΑ 19. Τροποποίηση της σύμβασης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LED ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΩΤΙΣΜΟ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ», συνολικής δαπάνης 3.759.807,72€
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), παρόχου «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», με διακριτικό τίτλο
«ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.».
(Εισηγητής ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Α. Κατσιγιάννης)

ΘΕΜΑ 20. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων (Κ.Ε.Λ.)
Κορωπίου – Παιανίας, έργα Συλλογής και Μεταφοράς Ακαθάρτων Υδάτων του κεντρικού και νοτίου τμήματος Ανατολικής Αττικής
σε περιοχές των Δήμων Κρωπίας, Παιανίας, Παλλήνης (νοτίως της Δ.Π.Λ. Υμηττού), Σαρωνικού και Μαρκοπούλου (οικ. Χαμολιάς)
της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής και Έργα Επαναχρησιμοποίησης – Διάθεσης των Επεξεργασμένων Λυμάτων.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Α. Αυγερινός)

ΘΕΜΑ 21. Έγκριση των υπ΄αριθμ. 84/2023 και 86/2023 Πρακτικών της Πενταμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής αξιολόγησης
διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών, καθώς και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης
της Π.Ε.Α.Α. στο πλαίσιο του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ), για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημόσιων
Σχολείων της Περιφέρειας Αττικής για τα σχολικά έτη 2022-2023, 2023-2024 και 2024-2025 (υπ΄ αριθ. 6 / 2022 Πρόσκληση,
ΕΣΗΔΗΣ:164441).
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)

ΘΕΜΑ 22. Λήψη απόφασης περί: α) έγκρισης του υπ΄αριθμ. 161/2023 Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής εργασιών
καθαριότητας μηνός Οκτωβρίου 2023 της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών και παροχής
υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής και β) σύνταξης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από την Επιτροπή
παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής,
στο πλαίσιο της υπ΄αριθμ. 78/2022 Σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στο κτίριο που στεγάζονται οι υπηρεσίες
της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής (κτίριο Λίρα), της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε.Α.Α., στα κτίρια
των Αγροτικών Κτηνιατρείων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε.Α.Α., καθώς και στα κτίρια που στεγάζονται οι
Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής, Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής και το 1ο Κέντρο
Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής & Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) Ανατολικής Αττικής, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών .
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)

You might be interested in