3η Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής την ΔΕ 15-01-24 και ώρα 13:30

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ 1. Καθορισμός χώρου συνεδριάσεων Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής.

ΘΕΜΑ 2. Ορισμός μελών στα Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) Περιφερειακών Ενοτήτων Περιφέρειας Αττικής,.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Λ. Μανωλάκος)

ΘΕΜΑ 3. Ορισμός αιρετού εκπροσώπου της Περιφέρειας Αττικής στην Επιτροπή του άρθρου 18 του Ν. 2218/1994 (ΦΕΚ 90/Α΄/1994)
όπως ισχύει.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Α. Αυγερινός)

ΘΕΜΑ 4. Ορισμός εκπροσώπων της Περιφέρειας Αττικής στις γνωμοδοτικές επιτροπές Λιμεναρχείων χωρικής αρμοδιότητας
Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2024.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Λ. Μανωλάκος)

ΘΕΜΑ 5. Συγκρότηση Επιτροπής Καταλληλότητας – Παραλαβής – Παράδοσης Μισθωμένων Κτιρίων – Αγοράς Ακινήτων
αρμοδιότητας της Περιφέρειας Αττικής (άρθρο 13 του Π.Δ.242/1996).
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Α. Αυγερινός)

ΘΕΜΑ 6. Ορισμός εκπροσώπων του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής στην Επιτροπή του άρθρου 140
του Ν. 4070/2012.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ε. Κοσμόπουλος)

ΘΕΜΑ 7. Εκλογή εκπροσώπων του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής στη Γενική Συνέλευση της Ένωσης
Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.), σύμφωνα με το Π.Δ. 74/2011 (ΦΕΚ Α΄181/22-08-2011) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

You might be interested in