3η Τακτική Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής 19.01.2022

3η Τακτική Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής

Θέματα:

1. Σύσταση Επιτροπής Περιφερειακού Συμβουλίου «Πολιτισμού και Αθλητισμού»,
σύμφωνα με το άρθρο 164 του Ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ορισμός
μελών της.

2. Έγκριση σκοπιμότητας για την προμήθεια τεστ ταχείας ανίχνευσης COVID 19.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)

3. Συγκρότηση Επιτροπής Καταλληλότητας – Παραλαβής – Παράδοσης Μισθωμένων
Κτιρίων – Αγοράς Ακινήτων αρμοδιότητας της Περιφέρειας Αττικής (άρθρο 13 του Π.Δ.
242/1996).

4. Ορισμός των αναλογούντων στην Περιφέρεια Αττικής μελών και συγκρότηση του
Διοικητικού Συμβουλίου του «Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης Περιφερειακής Ενότητας
Πειραιά.
 
5. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 143/2021 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου
Αττικής με την οποία εγκρίνεται η σκοπιμότητα και δαπάνη για το πρόγραμμα δράσεων
προβολής και προώθησης προϊόντων του αγροδιατροφικού τομέα της Περιφέρειας
Αττικής για έτος 2022.

6. Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για
τη “Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Δημοτικής Ενότητας Καλάμου, Δήμου
Ωρωπού» Επικαιροποίηση μελέτης Β2 – Σταδίου.
 
7. Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του
Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής 2021-2015.

8. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου της 10ης
Ομάδας/Κατηγορία Α/Υποκατηγορία Α2 «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής
Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 54 ΜW» της εταιρείας ZIKOS ENERGY SMPC στη θέση:
Γεννηματά – Πέτρα Αετού της Δ.Ε. Βιλίων, Ερυθρών, Δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας της
Π.Ε. Δυτικής Αττικής (ΠΕΤ:2108608122).

You might be interested in