31η Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής την ΤΡ 19-12-23 και ώρα 16:30

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ 1. Επικύρωση πρακτικών της 15ης και της 16ης συνεδρίασης έτους 2023 του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής .

ΘΕΜΑ 2. Τροποποίηση, κατόπιν υπογραφής σύμβασης, του με α/α 133 δρομολογίου μεταφοράς μαθητών της Π.Ε.
Βορείου Τομέα Αθηνών.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)

ΘΕΜΑ 3. Τροποποίηση, κατόπιν υπογραφής σύμβασης, των με α/α 16 και 17 δρομολογίων μεταφοράς μαθητών της
Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)

ΘΕΜΑ 4. Έγκριση τροποποίησης των με α/α 79, 105, 123, 126, και 175 δρομολογίων και των αντίστοιχων συμβάσεων
αυτών της Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών, που αφορούν στην παροχή υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής, για τα σχολικά έτη 2022-2023, 2023-2024 και 2024-2025,
σύμφωνα με το υπ’ αρ. πρωτ. 1528631/11-12-2023 έγγραφο της Δ/νσης Παιδείας.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)

ΘΕΜΑ 5. Συγκρότηση Τεχνικής Επιτροπής Παρακολούθησης – Παραλαβής του Προγράμματος για την εκτέλεση του
ολοκληρωμένου προγράμματος με τίτλο “ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑ 2024, 2025 & 2026”.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)

ΘΕΜΑ 6. Έγκριση σύναψης και όρων 2ης τροποποίησης-παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας
Αττικής και του Δήμου Πειραιά για το έργο: «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ».
(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Στ. Αντωνάκου)

ΘΕΜΑ 7. Απολογισμός πεπραγμένων θητείας περιφερειακής αρχής 2019-2023

ΘΕΜΑ 8. Τροποποίηση των υπ΄ αριθμ. 28/2023 (23SYMV013378735) και 65/2023 (23SYMV013171064) συμβάσεων, λόγω
τροποποίησης των δρομολογίων με α/α 282 και 293 της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, στο πλαίσιο του Δυναμικού Συστήματος Αγορών
(ΔΣΑ), για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημόσιων Σχολείων της Περιφέρειας Αττικής για τα σχολικά έτη 2022-2023,
2023-2024 και 2024-2025.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)

ΘΕΜΑ 9. Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 60/2023 (23SYMV013953603) σύμβασης με τον ανάδοχο ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ για την
παροχή υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ΠΕ Νότιου Τομέα Αθηνών (ΠΕΝΤΑ),
για τα σχολικά έτη 2023-2024 και 2024-2025, λόγω τροποποίησης των δρομολογίων με α/α 85, 86, 111, 112 , σύμφωνα με το
άρθρο 132 του Ν. 4412/2016.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)

ΘΕΜΑ 10. Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 48/2023 (23SYMV013768536) σύμβασης με τον ανάδοχο ΝΙΟΖΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ για την
παροχή υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ΠΕ Νότιου Τομέα Αθηνών (ΠΕΝΤΑ),
για τα σχολικά έτη 2023-2024 και 2024-2025, λόγω τροποποίησης του δρομολογίου με α/α 80, σύμφωνα με το άρθρο 132 του
Ν. 4412/2016.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)

ΘΕΜΑ 11. Έγκριση λήψης προσωρινών μέτρων ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας για εργασίες που θα εκτελεστούν στον ανισόπεδο
κόμβο Λ. Κηφισού και Λ. Ποσειδώνος, στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών «Παρακολούθηση δομικής ακεραιότητας κατασκευών
σε γέφυρες», αξίας 5.452.999,20 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), αναδόχου OSMOS HELLAS A.E.
(Εισηγητής ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Α. Κατσιγιάννης)

You might be interested in