4η Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής την ΤΕ 31-01-24 και ώρα 15:00

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ 1. Σύσταση και Συγκρότηση Επιτροπής Περιφερειακού Συμβουλίου «Πολιτισμού», σύμφωνα με το άρθρο 164 του Ν.3852/10
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΘΕΜΑ 2. Σύσταση και Συγκρότηση Επιτροπής Περιφερειακού Συμβουλίου «Αθλητισμού», σύμφωνα με το άρθρο 164 του Ν.3852/10
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΘΕΜΑ 3. Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για την υποστήριξη του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ιστιοπλοΐας Ολυμπιακής
Κατηγορίας LASER Ανδρών- Γυναικών – Πανευρωπαϊκή Πρόκριση στην Ολυμπιάδα του Παρισιού που διοργανώνεται από το
Ναυτικό Όμιλο Καλαμακίου το χρονικό διάστημα 16-23 Φεβρουαρίου 2024.

ΘΕΜΑ 4. Ορισμός εκπροσώπων στα Συμβούλια Χρηστών Λιμένων Περιφέρειας Αττικής.

ΘΕΜΑ 5. Ορισμός εκπροσώπων Περιφέρειας Αττικής στα Κέντρα Πρόληψης κατά των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής
υγείας (ΚΕ.Π.Ε.Ν.).

ΘΕΜΑ 6. Λήψη απόφασης για εξαίρεση Ειδικής Συμβούλου από τον περιορισμό άσκησης ελευθέριου επαγγέλματος.

ΘΕΜΑ 7. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 480/2023 (ΑΔΑ: 9Υ367Λ7-Α5Ο) απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με θέμα:
«Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για προμήθειες αγαθών και παροχή υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής έτους 2024
(Πρόγραμμα προμηθειών-παροχής υπηρεσιών έτους 2024)», ως προς το ποσό της έγκρισης σκοπιμότητας και δαπάνης του ΚΑΕ 0873.

ΘΕΜΑ 8. Έγκριση σκοπιμότητας και εξειδίκευση πίστωσης ποσού 31.020,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) για την παροχή κινητής
τηλεφωνίας στα όργανα – στελέχη της Περιφέρειας Αττικής, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους.

ΘΕΜΑ 9. Ορισμός των αναλογούντων στην Περιφέρεια Αττικής μελών και συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του «Δικτύου Κοινωνικής
Αλληλεγγύης Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά».

ΘΕΜΑ 10. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του
έργου: «Εκπόνηση κτιριοδομικών, περιβαλλοντικών και συγκοινωνιακών Μελετών για την κατασκευή υπόγειου χώρου στάθμευσης στον
Φλοίσβο» (ΠΕΤ: 2308986526).

Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων και μέχρι τη δημοσίευση σε φύλλο της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) των αρμοδιοτήτων των Αντιπεριφερειαρχών και των Εντεταλμένων
Περιφερειακών Συμβούλων της Περιφέρειας Αττικής θα είναι ο Περιφερειάρχης.

You might be interested in