5η Τακτική – Μεικτή Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής

ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

 1. Επερώτηση του ανεξάρτητου Περιφερειακού Συμβούλου κ. Π. Ασημακόπουλου με θέμα
  την ελλιπέστατη φύλαξη και την αυξημένη εγκληματικότητα στο Σχιστό Κορυδαλλού αλλά
  και γενικότερα στην εμπορική περιοχή του Δήμου Κορυδαλλού και του Δήμου Νίκαιας –
  Ρέντης, μετά από εκατοντάδες παράπονα πολιτών στους εμπλεκόμενους
  προαναφερόμενους δήμους και στην Περιφέρεια Αττικής.
 2. Επερώτηση του ανεξάρτητου Περιφερειακού Συμβούλου κ. Π. Ασημακόπουλου με θέμα
  την ολοκλήρωση του έργου που χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Αττικής για την
  ανακατασκευή του Γηπέδου ΑΟΣ Μπουμπουλίνας – ΑΚΣΣ στο Δήμο Σπετσών.
 3. Επερώτηση της επικεφαλής κ. Ρ. Δούρου και των Περιφερειακών Συμβούλων της
  παράταξης «Δύναμη Ζωής» κ.κ. Σπ. Αγγέλη, Ε. Βασιλοπούλου, Χρ. Καραμάνου, Ζ.
  Κατωπόδη, Γ. Μπαλάφα με θέμα την ανάγκη ανασύνταξης της Στρατηγικής Μελέτης
  Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη δημιουργία «κυβερνητικού πάρκου» στην ΠΥΡΚΑΛ,
  με συνεξέταση της εναλλακτικής λύσης για πάρκο υψηλού πρασίνου, πολιτισμού και
  αναψυχής.
 4. Επερώτηση της επικεφαλής κ. Ρ. Δούρου και του Περιφερειακού Συμβούλου της
  παράταξης «Δύναμη Ζωής» κ. Στ. Κοροβέση με θέμα τη μη αντιπροσώπευση της
  αντιπολίτευσης της Περιφέρειας Αττικής στο Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Λειτουργίας
  των Λαϊκών Αγορών Περιφέρειας Αττικής.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Έγκριση Σχεδίου Πολυετούς Προγραμματισμού Προσλήψεων τακτικού προσωπικού της
  Περιφέρειας Αττικής για την τετραετία 2024-2027.
  (Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)
 2. Έγκριση συμμετοχής στο πρόγραμμα απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων 55-67 ετών
  της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και έγκριση διάθεσης πιστώσεων.
  (Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)
 3. Συγκρότηση επιτροπών τεχνικής επιθεώρησης και παραλαβής εργασιών και πάσης
  φύσεως υλικών επιβατικών αυτοκινήτων, φορτηγών και μηχανημάτων έργου των
  Περιφερειακών Ενοτήτων Κεντρικού, Δυτικού, Βορείου και Νοτίου Τομέα Αθήνας και των
  επιτελικών Διευθύνσεων.
  (Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)
 4. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 2/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής
  περί της συγκρότησης επιτροπής παραλαβής υλικών, εργασιών και παροχής υπηρεσιών
  της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Αττικής για την
  αντιμετώπιση καταστροφών ή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και την αποκατάσταση
  αυτών.
  (Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)
 5. Συγκρότηση των Επιτροπών Παραλαβής Συμβάσεων Υπηρεσιών & Παρακολούθησης –
  Παραλαβής Συμβάσεων Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Κ.Τ. Αθηνών Π.Α.,
  σύμφωνα με το Ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει & το Ν. 5013/2023,
  αρ.33, παρ. ιστ.
  (Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)
 6. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης ενός επιπλέον μηνός για την ολοκλήρωση
  της σύμβασης 22/2022 για τη δημιουργία και έκδοση συλλεκτικού λευκώματος ιστορικού
  χαρακτήρα της Περιφέρειας Αττικής.
  (Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)
 7. 2η τροποποίηση της υπ’ αριθ. 252/2021 (ΑΔΑ: 6ΑΛΥ7Λ7-ΦΑ9) απόφασης της Οικονομικής
  Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής περί συγκρότησης Ειδικής Επιτροπής Παρακολούθησης –
  Παραλαβής των εργασιών για την καταπολέμηση των Κουνουπιών στην Περιφερειακή
  Ενότητα Νοτίου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής κατά την τριετία 2021-2023, ως
  προς την αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους.
  (Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)
 8. Συγκρότηση Επιτροπών Παρακολούθησης και Παραλαβής συμβάσεων Π.Ε. Δυτικού
  Τομέα Αθηνών Περιφέρειας Αττικής.
  (Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)
 9. Έγκριση των υπ΄ αριθμ. 65/2022 και 71/2022 Πρακτικών της Πενταμελούς Γνωμοδοτικής
  Επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και
  παροχής υπηρεσιών, καθώς και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της Π.Ε.Α.Α. σχετικά με
  την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 3/2021 σύμβασης της ένωσης «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 2 ΙΝΣΕΚΟ
  Ε.Ε. – ΒΙΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.» ως προς την αύξηση του συμβατικού
  τιμήματος κατά 12% για το έτος 2023.
  (Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)
 10. Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής παρακολούθησης και Παραλαβής συμβάσεων
  προμηθειών και παροχής υπηρεσιών της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής για χρονικό διάστημα
  από 06-02-2023 έως και 29-02-2024.
  (Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)
 11. Συγκρότηση επιτροπής σχετική με παρακολούθηση και παραλαβή συμβάσεων
  προμηθειών παροχής υπηρεσιών έτους 2023 όλων των Δ/νσεων, Τμημάτων και Γραφείων
  για τις ανάγκες της Π.Ε. Δυτικής Αττικής.
  (Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)
 12. Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής υλικών, παροχής υπηρεσιών και καλής εκτέλεσης
  εργασιών, για το σύνολο των διαγωνιστικών διαδικασιών που αφορούν τον
  ηλεκτρομηχανολογικό (πλην των ανελκυστήρων) και λοιπό υλικοτεχνικό εξοπλισμό, στο
  κτίριο επί των οδών Αιγάλεω 5 & Κάστορος στον Πειραιά, όπου και στεγάζονται οι
  υπηρεσίες των Π.Ε. Πειραιά & Νήσων.
  (Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)
 13. Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής υλικών, παροχής υπηρεσιών και καλής εκτέλεσης
  εργασιών για το σύνολο των διαγωνιστικών διαδικασιών που αφορούν στην
  πραγματοποίηση των Πολιτιστικών και Αθλητικών Εκδηλώσεων της Περιφερειακής
  Ενότητας Πειραιά.
  (Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)
 14. Έγκριση πρακτικού που αφορά τη συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και
  παραλαβής δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών για τις ανάγκες
  της ΠΕ Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής διάρκειας ενός ( 1 ) έτους.
  (Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)
 15. Έγκριση της ενεργοποίησης του άρθρου 4 περί δικαιώματος προαίρεσης της υπ’ αριθμ.
  18/2022 Σύμβασης με τον «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
  ΕΝΑΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ» και με διακριτικό τίτλο «ΚοιΣΠΕ ΕΝΑΤΟΥ
  ΤΟ.Ψ.Υ.Ν. Αττικής «ΕΥ ΖΗΝ», μέχρι του ποσού των 2.520,83€ (δύο χιλιάδων
  πεντακοσίων είκοσι ευρώ και ογδόντα τριών λεπτών) (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.),
  λόγω μεταστέγασης του 2ου ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Πειραιά.
  (Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)
 16. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του αντικειμένου της με αρ.
  60/2022 σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
  Θεσσαλονίκης – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, αναφορικά με τη διενέργεια
  εξετάσεων σε δείγματα θαλασσινού νερού για την ανίχνευση/ παρουσία τοξικών ή και
  δυνητικά τοξικών μικροφυκών, στο πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος
  παρακολούθησης ζώντων δίθυρων μαλακίων από τις έξι (6) κατηγοριοποιημένες ζώνες
  παραγωγής της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής για ένα έτος.
  (Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)
 17. Συγκρότηση τριμελών Επιτροπών Παρακολούθησης και Παραλαβής προμηθειών,
  παροχής υπηρεσιών και εργασιών των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων
  και κοινών υπηρεσιών των Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιώς & Νήσων της Περιφέρειας
  Αττικής.
  (Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)
 18. Έγκριση σύναψης και όρων της 2ης τροποποίησης-παράτασης προγραμματικής σύμβασης
  μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Ζωγράφου για το έργο με τίτλο
  «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΗΠΙΑΣ
  ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΕ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΕΣ ΟΔΟΥΣ (ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ – ΕΥΘ. ΚΛΑΔΟΥ –
  ΜΠΙΣΚΙΝΗ) ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ» .
  (Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γ. Βλάχος)
 19. Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της
  Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης για την υλοποίηση του
  έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΟΥΛΑΣ»
  συνολικού προϋπολογισμού 2.100.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
  (Συνεισηγητές ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Α. Αυγερινός και ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν.
  Πέππας)
 20. Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου τροποποίησης-παράτασης προγραμματικής
  σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Μεγαρέων για το έργο με τίτλο:
  «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης ζημιών που προκλήθηκαν από τα ακραία
  πλημμυρικά φαινόμενα της 24-25/11/2019 στην τοπική κοινότητα Κινέττας».
  (Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ε. Κοσμόπουλος)
 21. Έγκριση σύναψης και όρων της 3ης τροποποίησης-παράτασης προγραμματικής σύμβασης
  μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Ελευσίνας για τη μελέτη: «ΜΕΛΕΤΗ
  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΟΥ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 386
  ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ».
  (Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ε. Κοσμόπουλος)
 22. Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της
  Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Πόρου για τη μελέτη : «ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΣΗΣ
  ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΟΥΝΤΑ- ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΟΡΟΥ»,
  συνολικού προϋπολογισμού 65.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
  (Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Στ. Βοϊδονικόλας)
 23. Απόδοση ανταποδοτικού τέλους λαϊκών αγορών στους Δήμους χωρικής αρμοδιότητας της
  Περιφέρειας Αττικής για το Β΄ Εξάμηνο του 2022.
  (Συνεισηγητές ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας και ο Εντεταλμένος Περιφερειακός
  Σύμβουλος κ. Στ. Μελάς)
 24. Έγκριση διάθεσης συμπληρωματικής πίστωσης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών με
  τίτλο: «Συντήρηση υπογείων διαβάσεων πεζών και οχημάτων στον οδικό δίκτυο
  αρμοδιότητας Δ.ΔΙ.Μ.Υ. Περιφέρειας Αττικής».
  (Εισηγητής ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Α. Κατσιγιάννης)
 25. Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της σύμβασης της
  παροχής υπηρεσιών “Εργασίες συντήρησης, αποκατάστασης βλαβών, καθαρισμού και
  φύλαξης της πεζογέφυρας του ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
  επί της Λεωφ. Κηφισίας, στο ύψος των οδών Στεφάνου Δέλτα και Λυκούργου”. αναδόχου
  «GREEN AND SPACE ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. “GREEN AND SPACE ΕΠΕ”.
  (Εισηγητής ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Α. Κατσιγιάννης)
 26. Γνωμοδότηση για το μονοσήμαντο καθορισμό της επαρχιακής οδού 21 «Κορωπί –
  Λομβάρδα» του Πρωτεύοντος Επαρχιακού Οδικού Δικτύου.
  (Εισηγήτρια η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Ε. Κοσμίδη)
 27. Έγκριση παράτασης της προθεσμίας της σύμβασης «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ
  ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ για το έργο “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ
  ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΔΑΠ”».
  (Εισηγήτρια η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Ε. Κοσμίδη)
 28. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου:
  «Πενταόροφο συγκρότημα κτιρίων γραφείων με 3 υπόγεια επί των οδών Χειμάρρας &
  Αμαρουσίου-Χαλανδρίου (Ο.Τ. 515) στο Δήμο Αμαρουσίου».
  (Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπαδάκης)
  Πριν την έναρξη της συνεδρίασης θα κοπεί η πρωτοχρονιάτικη πίτα στις 15:00 μ.μ.

You might be interested in