6η Τακτική Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής 2.3.22

6η Τακτική Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής

1. Επικύρωση πρακτικών της 13ης, 14ης & 15ης Συνεδρίασης έτους 2021 του Περιφερειακού
Συμβουλίου Αττικής.

2. Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για το έργο: «Υπηρεσίες εφαρμογής του
Περιφερειακού Σχεδίου Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) της
Περιφέρειας Αττικής».

3. Γνωμοδότηση επί του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου
Μεταμόρφωσης (Ν. 4784/2021).

4. Γνωμοδότηση επί του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου
Ηρακλείου (Ν. 4784/2021).

5. Γνωμοδότηση επί της Αναθεωρημένης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΕΠΣ) για την επέκταση των
εγκαταστάσεων της «Προνομιούχος Α.Ε. Γενικών Αποθηκών Ελλάδος» (ΠΑΕ-ΓΑΕ) στη
θέση «Πλακωτό» Δ.Ε. Μαγούλας, Δήμου Ελευσίνας Αττικής.

6. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) «Επέκταση
προβλητών και λειτουργία λιμένα Ελευσίνας».

7. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) της
δραστηριότητας «Ανάπλαση παραλιακού μετώπου σκάλας Ωρωπού – Νέων Παλατιών
του Δήμου Ωρωπού, Π.Ε. Ανατολικής Αττικής» από το Δήμο Ωρωπού.

8. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου
«Μελέτη οριοθέτησης και αντιπλημμυρικών έργων ρεμάτων Δήμου Σπετσών».

9. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) στο πλαίσιο της
διαδικασίας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για τη λειτουργία νεωλκείου (καρνάγιου),
ιδιοκτησίας Κλείσα Νεκτάριου του Ευαγγέλου, που χωροθετείται εντός Χερσαίας Ζώνης
Παλιού Λιμένα Σπετσών (Μπάλτιζα).

10. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την
ολοκλήρωση κατασκευής και τη λειτουργία του ημιτελούς κύριου ξενοδοχειακού
καταλύματος πέντε αστέρων 5(*), δυναμικότητας 835 κλινών (κατόπιν περαίωσης της
διαδικασίας υπαγωγής των αυθαιρέτων κατασκευών του έργου Ν. 4495/2017), εντός
τριών ξεχωριστών γηπέδων που διαχωρίζονται από τη Λεωφόρο Αθηνών – Σουνίου και
από αγροτική οδό, εν μέρει εντός σχεδίου περιοχής “Αγία Μαρίνα”, Δήμου Κρωπίας, ΠΕ
Ανατολικής Αττικής, της εταιρείας “ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Ε.”.

You might be interested in