7η (Εξ”Αναβολής) Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής.

ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

 1. Επερώτηση του ανεξάρτητου Περιφερειακού Συμβούλου κ. Π. Ασημακόπουλου
  αναφορικά με τις υπηρεσίες που προσφέρει η Περιφέρεια Αττικής για το “Χαμόγελο του
  παιδιού” αλλά και για τις οικονομικές επιχορηγήσεις που έχει δώσει από τον Σεπτέμβριο
  2019 έως τον Δεκέμβριο 2022.
 2. Επερώτηση του ανεξάρτητου Περιφερειακού Συμβούλου κ. Π. Ασημακόπουλου
  αναφορικά με το Γηροκομείο Ζαΐμη στον Κορυδαλλό.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Έγκριση προσλήψεων τακτικού προσωπικού στην Περιφέρεια Αττικής στο πλαίσιο του
  ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων για το έτος 2023.
 2. Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού Περιφέρειας Αττικής έτους 2022.
 3. Έγκριση Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δ΄ τριμήνου 2022 Περιφέρειας
  Αττικής.
 1. Έγκριση παράτασης της σύμβασης 200/2021 με αντικείμενο την συνδρομή σε διαδικτυακή
  βάση νομικών πληροφοριών υπό τον τίτλο «ΝΟΜΟΣ -Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών»
  για την παροχή δικαιώματος πρόσβασης στον σχετικό ιστότοπο με την χορήγηση πενήντα
  (50) κωδικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Κεντρικού Τομέα Αθηνών της
  Περιφέρειας Αττικής, για το χρονικό διάστημα δύο ετών, με δικαίωμα εξάμηνης παράτασης
  της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 2 αυτής, ήτοι παράταση για έξι (6) μήνες ή μέχρι
  εξαντλήσεως των 600 ωρών κόστους 7.031,57€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
 2. 2η τροποποίηση της υπ’ αριθ. 307/2021 (ΑΔΑ: 66ΛΣ7Λ7-ΚΚ4)) απόφασης της Οικονομικής
  Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής περί συγκρότησης Ειδικής Επιτροπής Παρακολούθησης –
  Παραλαβής του έργου «Καταπολέμηση των Κουνουπιών στην Περιφέρεια Αττικής (πλην
  των Π.Ε. Ανατολικής Αττικής και Νήσων) κατά την τριετία 2021-2023» της Περιφερειακής
  Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών» ως προς τα μέλη για το έτος 2023.
 3. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 102/2022 Σύμβασης για την επιλογή Οργανισμού Εκτέλεσης
  που θα υλοποιήσει τις Δράσεις Ι, ΙΙ και ΙΙΙ του Προγράμματος «Προώθηση οίνων ποιότητας
  Περιφέρειας Αττικής σε τρίτες χώρες (ΗΠΑ, Καναδάς, Ην. Βασίλειο, Ιαπωνία και Κορέα)»
  στο πλαίσιο του Μέτρου Προώθηση οίνων σε αγορές τρίτων χωρών, κατά το άρθρο 132
  του ν. 4412/2016.
 4. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 115/2022 σύμβασης για την «επιλογή ταξιδιωτικού γραφείου
  που θα καλύψει τις δαπάνες μετακίνησης και διαμονής του Προγράμματος «ΠΡΟΩΘΗΣΗ
  ΟΙΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ (Η.Π.Α., ΚΑΝΑΔΑ,
  ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ, ΙΑΠΩΝΙΑ, ΚΟΡΕΑ) κατά τη διετία 2022-23», (Διακήρυξη
  9/2022), κατά το άρθρο 132 του ν. 4412/2016.
 5. Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση της παραλαβής των παρεχόμενων υπηρεσιών της
  υπ’ αριθμ. 25/2019 σύμβασης, σύμφωνα με το αρ. 219 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 όπως έχει
  τροποποιηθεί και ισχύει.
 6. 1η Τροποποίηση της σύνθεσης των οργάνων διενέργειας διαδικασιών σύναψης
  συμβάσεων της περιόδου 1.2.2023 – 31.1.2024 αρμοδιότητας Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε.
  Κεντρικού Τομέα Αθηνών, σύμφωνα με το Ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και
  ισχύει.
 7. Έγκριση Προγράμματος για την καταπολέμηση των ακρίδων στη Δημοτική Ενότητα
  Ερυθρών του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας και στο Δήμο Μεγαρέων για τα έτη 2023 και
  2024.
 8. Έγκριση σύναψης και όρων της 6ης τροποποίησης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ
  Περιφέρειας Αττικής, 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής και 2ης Υγειονομικής
  Περιφέρειας Πειραιώς & Αιγαίου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ»
 1. Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου της 2ης τροποποίησης-παράτασης της
  προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Μαρκοπούλου
  Μεσογαίας για το έργο: «Συντήρηση και αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων και
  πεζοδρομίων πόλεως Μαρκοπούλου».
 2. Έγκριση σύναψης και όρων τροποποίησης-παράτασης προγραμματικής σύμβασης
  μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος για την υλοποίηση της μελέτης
  «ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ».
 3. Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής
  Ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠ.ΠΟ.Α.), της
  Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Ύδρας για το έργο με τίτλο: «Επισκευή και
  αποκατάσταση σχολικών κτιρίων και αύλειου χώρου 2ου Νηπιαγωγείου – 2ου Δημοτικού
  Σχολείου Ύδρας», συνολικού προϋπολογισμού 780.000,00 € (με Φ.Π.Α.).
 4. Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου της τροποποίησης – παράτασης της
  Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αίγινας για την
  υλοποίηση του έργου με τίτλο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
  ΧΛΟΗΣ» του Δήμου Αίγινας.
 5. Έγκριση σύναψης και όρων 4ης τροποποίησης-παράτασης προγραμματικής σύμβασης
  μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Κυθήρων για την παροχή υπηρεσίας
  «ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΔΩΝ
  ΣΤΑ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ».
 6. Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης απονομής βραβείων «ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ» σε
  πρωτεύσασες/-ντες μαθήτριες/μαθητές των Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων
  Περιφέρειας Αττικής .
 7. 2η τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1/2021 απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής,
  όπως ισχύει, με θέμα: «Έγκριση του Στρατηγικού Σχεδίου Δράσης για την Τουριστική
  Προβολή και Ανάπτυξη της Περιφέρειας Αττικής, για τη χρονική περίοδο 2021-2023», ως
  προς το πρόγραμμα συμμετοχής της Περιφέρειας Αττικής στις Διεθνείς Τουριστικές
  Εκθέσεις έτους 2023 .
 8. Έγκριση παράτασης της διάρκειας της σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών «Εκτέλεση
  Εργασιών αποχιονισμού περιόδου 2021-2023 σε τμήματα του δικτύου της Περιφέρειας
  Αττικής, στις παράπλευρες οδούς του αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ (SR) εντός των
  διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Αττικής και σε συμβάλλουσες οδούς αυτών»

προϋπολογισμού 1.994.600,00 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α) αναδόχου Εταιρείας ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ
Α.Ε.

 1. Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της σύμβασης
  προμήθειας «Προμήθεια και μεταφορά αντιπαγετικού άλατος για τις ανάγκες αποχιονισμού
  δρόμων σε τμήματα του δικτύου της Περιφέρειας Αττικής, στις παράπλευρες οδούς του
  Αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ (S.R.)εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Αττικής και
  σε συμβάλλουσες οδούς αυτών», αναδόχου εταιρείας «ΑΛΑΤΙ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
  ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» με δ.τ. «ΑΛΑΤΙ ΜΑΤΘΑΙΟΥ».
 2. Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της σύμβασης της
  παροχής υπηρεσιών “Προμήθεια και εγκατάσταση υβριδικών φωτιστικών led στο
  παράπλευρο οδικό δίκτυο της Αττικής Οδού στην περιοχή Αχαρναί”, αναδόχου «ΑΦΟΙ
  ΛΕΜΠΕΣΗ ΟΕ» με δ.τ. “EASY CONSTRUCTION”.
 3. Απόφαση για παραχώρηση δικαιώματος χρήσης και άδεια ολικής κατάληψης
  οδοστρώματος οδών αρμοδιότητας της Περιφέρειας Αττικής, την Κυριακή 19 Μαρτίου
  2023, στο πλαίσιο της διοργάνωσης του Ημιμαραθώνιου Αθήνας 2023.
 4. Ενημέρωση-Συζήτηση για δυνατότητα εγκατάστασης μέσων προστασίας από την
  ηχορύπανση κατά μήκος της Εθνικής Οδού στην περιοχή των Σεπολίων.
 5. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) με θέμα: “Ανέγερση
  Κτηριακών Εγκαταστάσεων για τη Στέγαση των Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας
  Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και Διαμόρφωση Περιβάλλοντος
  Χώρου, μέσω Σ.Δ.Ι.Τ.” στη θέση Οδός Πειραιώς 166, ΤΚ 118-54 Δήμος Μοσχάτου –
  Ταύρου.
 6. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την υλοποίηση
  του έργου: «Έργα Διευθέτησης Ρέματος Σέχρι Ρ2 Κ. Μαρκοπούλου Ωρωπού
  Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής».
 7. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Μελέτη
  Κατασκευής Δικτύων Αποχέτευσης Ομβρίων Υδάτων και Διατάξεων Ανάσχεσης της
  Πλημμυρικής Απορροής στους Δήμους Αγίων Αναργύρων – Καματερού, Ιλίου,
  Πετρούπολης, Περιστερίου, Χαϊδαρίου, Αιγάλεω και Αγ. Βαρβάρας».
 8. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την υλοποίηση
  του έργου: «Μελέτη Οριοθέτησης και Διευθέτησης ρέμα Γιώργη Ν. Περάμου» Δήμου
  Μεγαρέων Ν. Αττικής.
 1. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) νέου Σταθμού Βάσης
  κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
  ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. με κωδική ονομασία «KALIVIA-X (141 0453) που θα εγκατασταθεί
  επί εδάφους σε ύψωμα πλησίον του οικισμού των Καλυβίων, του Δήμου Σαρωνικού, της
  Περιφ. Ενότητας Ανατολικής Αττικής.
 1. Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης Πολιτισμικής
  Ανάπτυξης του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 μεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης, του
  Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Αττικής, του Δήμου Αθηναίων,
  του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτηρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.),
  και του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του
  Δήμου Αθηναίων», για την υλοποίηση του έργου : «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
  ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΣΤΑΔΙΟΥ 46, ΣΑΝΤΑΡΟΖΑ
  ΚΑΙ ΑΡΣΑΚΗ)», συνολικού προϋπολογισμού 2.685.672,60€ (συμπεριλαμβανομένου
  Φ.Π.Α.).
 2. Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης Πολιτισμικής
  Ανάπτυξης του άρθρου 100 του Ν.3852/2010, μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών, του
  Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρεια Αττικής, του Δήμου Αθηναίων,
  της Επιτροπής Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων και της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. για την υλοποίηση
  του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΛΟΦΩΝ ΑΡΔΗΤΤΟΥ ΚΑΙ
  ΑΓΡΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ
  ΖΑΠΠΕΙΟΥ», συνολικού προϋπολογισμού 2.918.860,00€ (συμπεριλαμβανομένου
  Φ.Π.Α.).
 3. Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας
  Αττικής και του Δήμου Ωρωπού, για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια
  οργάνων και λοιπού εξοπλισμού παιδικών χαρών Δήμου Ωρωπού», συνολικού
  προϋπολογισμού 743.237,09 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%).
 4. Έγκριση σύναψης και όρων της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας
  Αττικής και του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΝΕΑ
  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Α.Ε.» για την υλοποίηση της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ- ΩΡΩΠΟΥ», συνολικού
προϋπολογισμού 3.306.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).
(Συνεισηγητές ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Α. Αυγερινός και ο Εντεταλμένος Περιφερειακός
Σύμβουλος κ. Ν. Παπαγεωργίου)

 1. Έγκριση του με αρ. 12/2023 Πρακτικού της Γνωμοδοτικής Επιτροπής αξιολόγησης των
  αποτελεσμάτων των διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, Προμηθειών και
  Παροχής Υπηρεσιών, ως προς την παράταση εκτέλεσης (έως 15-3-2023) των με αρ.
  πρωτ. 1341582,1341652/15-12-2022 που αντιστοιχούν στις παραγγελίες Νο 3 & 4 της υπ’
  αριθμ. 64/22 Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 22SYMV011809793) από την εταιρεία
  «Π.ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ – ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ», που αφορούσε στην αρ.
  4/2022 πρόσκληση υποβολής οικονομικών προσφορών της Π.Ε. Πειραιά (ΑΔΑΜ:
  22PROC010970150 – Συστημικός Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ : 164199), στα πλαίσια του Δ.Σ.Α της
  Περιφέρειας Αττικής (Διακήρυξη 2/2021 – ΑΔΑΜ: 21PROC008087613) για την προμήθεια
  ειδών αναλωσίμων (μελάνια, τύμπανα κλπ.), για την κάλυψη των αναγκών των
  Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά.
 2. Συγκρότηση Επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής των συμβάσεων προμηθειών
  και παροχής υπηρεσιών καθώς και της Επιτροπής Ενστάσεων και προσφυγών έτους
  2023, αρμοδιότητας ΠΕ Νοτίου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, βάσει του Ν.
  4412/2016».
 3. Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης συνδιοργάνωσης συνεδρίου με την Ένωση
  Ποινικολόγων & Μαχόμενων Δικηγόρων στον Πειραιά, από 31-3-2023 έως 2-4-2023.

You might be interested in