7η Τακτική Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής 16.3.22

7η Τακτική Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής

1. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 5/2022 απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, με
θέμα: «Σύσταση Επιτροπής Περιφερειακού Συμβουλίου “Πολιτισμού και Αθλητισμού”,
σύμφωνα με το άρθρο 164 του Ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ορισμός
μελών της», ως προς τα μέλη που ορίζονται από τον Περιφερειάρχη Αττικής.

2. Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για τη συνδιοργάνωση Ημέρας Μνήμης της
Γενοκτονίας των Αρμενίων από την Τουρκία το 1915».

3. Συζήτηση περί την χωροθέτηση και υλοποίηση της κατασκευής Γενικού Νοσοκομείου
στην Ανατολική Αττική.

4. Γνωμοδότηση επί του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου
Μεταμόρφωσης (Ν. 4784/2021).

5. Γνωμοδότηση επί του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου
Ηρακλείου (Ν. 4784/2021).

6. Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης 29.500€ (πλέον Φ.Π.Α.) για την υλοποίηση
εκπαιδευτικών προγραμμάτων βιωματικής εκπαίδευσης οδικής ασφάλειας, με τίτλο
«Καν’ το Σωστά» του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς», σε 25
σχολικές μονάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Αττικής, με προτεραιότητα στις
μαθήτριες και τους μαθητές Λυκείου.

7. Έγκριση λήψης προσωρινών μέτρων ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας στο πλαίσιο της
εκτέλεσης των προβλεπόμενων εργασιών της Σύμβασης παροχής Υπηρεσιών
224/2021: «Ανάθεση εργασιών αποψίλωσης και καθαρισμού βλάστησης και εύφλεκτης
ύλης από νησίδες, πρανή και ερείσματα εκατέρωθεν οδικών αξόνων του οδικού δικτύου
αρμοδιότητας της Δ/νσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών και της Δ/νσης
Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής για τρία έτη» .

8. Έγκριση λήψης προσωρινών μέτρων ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας για εργασίες που
θα εκτελεστούν στο πλαίσιο του έργου «Επισκευή – ανακατασκευή παλαιών γεφυρών
σήμανσης- συντήρηση πινακίδων στο οδικό δίκτυο Περιφέρειας Αττικής.

9. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την διαδικασία
έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της δραστηριότητας ανάκτησης υλικών από μη
επικίνδυνα σύμμεικτα ανακυκλώσιμα απόβλητα (ΚΔΑΥ), επεξεργασίας και
αποθήκευσης μη επικινδύνων αποβλήτων και συναποτέφρωσης, της εταιρείας
SKYPLAST Ι.Κ.Ε., στη θέση “Παππά Περιβόλι” στο Ο.Τ. 22 στον Δήμο Μεγαρέων
Αττικής.

10. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου:
«Εμπορευματικό Κέντρο στο Θριάσιο Πεδίο».

11. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την
τροποποίηση της υπ’ αρ. 126393/16-02-2007 ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων
(ΑΕΠΟ) του έργου: «Οδικός Άξονας Ελευσίνα – Κόρινθος».
(Συνεισηγητές ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ε. Κοσμόπουλος και ο Περιφερειακός
Σύμβουλος κ. Ν. Παπαδάκης)

You might be interested in