Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου: 01.11.2018

Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου: 01.11.2018

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ


Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1. Λήψη απόφασης αποδοχής ή μη της προτάσεως της Επιτροπής επίλυσης με
συμβιβασμό των φορολογικών διαφορών του Δήμου Ιλίου με τους φορολογούμενους
σχετικά με τα από 09.10.2018 πρακτικά συνεδρίασης
2. Έγκριση εξειδικευμένης δαπάνης ποσού 25.147,20 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ,
για την υπηρεσία «Πολιτιστικές Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις Δεκεμβρίου 2018»
3. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ. 5
του Ν. 4412/2016

Β.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
4. Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας της Διεύθυνσης Διαχείρισης
Απορριμμάτων και Πρασίνου καθώς και του Τμήματος Δημοτικού Κοιμητηρίου της
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας για το έτος 2019

Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
5. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 274/2011 Απόφασης Δ.Σ. (Περί αποζημιώσεων βάσει
της Π.Α. 5/2007 για την απαλλοτρίωση επί των οδών Πρεβέζης & Αργυροκάστρου
μεταξύ των Ο.Τ. 995 & 996) ως προς το προσκυρωτέο τμήμα
6. Λήψη απόφασης για την ένταξη δαπανών στην κατανομή των πιστώσεων της ΣΑΤΑ
7. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου
ΈΚΤΑΚΤΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Γ2/18
8. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΕ ΚΟΜΒΟΥΣ (ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ)
ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΕ ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ ΠΕΖΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ

Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ
9. Λήψη απόφασης για γνωμοδότηση επιτροπής ακαταλληλότητας επίπλων
Ε. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
10. Λήψη απόφασης για τη δωρεάν παραχώρηση αδειοδοτημένων αθλητικών
εγκαταστάσεων του Δήμου Ιλίου σε φορείς για τη διεξαγωγή αθλητικών
δραστηριοτήτων

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.


Κουκουβίνος Δημήτριος

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για