Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου 21.02.19

Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου 21.02.19

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ


Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1. Λήψη απόφασης για την έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του
Δήμου οικονομικού έτους 2019
2. Έγκριση της 1ης Υποχρεωτικής Αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου
Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Ιλίου έτους 2019
3. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 219
παρ. 5 του Ν. 4412/2016
4. Λήψη απόφασης για απαλλαγές ή μη προσαυξήσεων εκπρόθεσμων
καταβολών


Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
5. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου
έτους 2019
6. Λήψη απόφασης για την αποδοχή υποβολής πρότασης στο πρόγραμμα
«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές
υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων» με τίτλο «Κατασκευή, επισκευή και
συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων»
7. Λήψη απόφασης για την αποδοχή υποβολής πρότασης στο πρόγραμμα
«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές
υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων» με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού,
κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για τη δημιουργία ή και
αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των
Δήμων της χώρας»
8. Καταβολή αποζημίωσης βάσει της πράξης αναλογισμού 1/2009 και της με
αριθμ. 5057/2017 Δικαστικής Απόφασης του Εφετείου Αθηνών, για την
απαλλοτρίωση ακινήτου που βρίσκεται επί των οδών Κατερίνης & Σητείας
εντός του Ο.Τ. 2218Β (Παιδική Χαρά) Περιοχής ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ
9. Λήψη απόφασης για την ένταξη δαπανών στην κατανομή των πιστώσεων της
ΣΑΤΑ
10. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 1ου
ΠΚΤΜΝΕ του έργου ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΡΓ. Ζ3/18
11. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του
έργου με τίτλο ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΕΡΓ. Ε1/16
12. Λήψη απόφασης για τοποθέτηση σήμανσης ΑμεΑ


Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ
13. Κατ’ εξαίρεση έγκριση άδεια οδήγησης υπηρεσιακών οχημάτων του Δήμου
Ιλίου


Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
14. Λήψη απόφασης για την υλοτομία ή μη δένδρων σε διάφορα σημεία του
Δήμου

Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΥΓΕΙΑΣ
15. Λήψη απόφασης για παράταση δωρεάν παραχώρησης ακινήτου
16. Δημιουργία Συμβουλευτικού Σταθμού Άνοιας στο Δήμο Ιλίου


ΣΤ. ΔΙΕΥΘΥΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
17. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 041/2019 Α.Δ.Σ του Δήμου Ιλίου
18. Λήψη απόφασης για εξειδίκευση πίστωσης του Κ.Α. 15.6142.0005


Ζ. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ
ΜΑΘΗΣΗΣ
19. Λήψη απόφασης για τη δωρεάν παραχώρηση αδειοδοτημένων αθλητικών
εγκαταστάσεων του Δήμου Ιλίου σε φορείς για τη διεξαγωγή αθλητικών
δραστηριοτήτων

 


Ο Πρόεδρος Δ.Σ.


Κουκουβίνος Δημήτριος

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για