1η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 15.01.2019

1η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 15.01.2019

ΘΕΜΑ:«Πρόσκληση στην 1η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου»

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06 με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/18 καλείστε την Τρίτη 15 Ιανουαρίου 2019 και ώρα20:30στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Λήψη απόφασης για τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών και του Δήμου Ελευσίνας & έγκριση των όρων αυτής για την υλοποίηση του έργου: « Aποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Ελευσίνας Περιφερειακής Ενότητας Δ.Αττικής που επλήγη από τις φυσικές καταστροφές της 15ης/11/2017 & 26ης-27ης /6/2018».

  2. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. & του 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου: « Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων Δ.Ε. Μαγούλας».

  3. Έγκριση πρακτικών κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής πρωτοκόλλου αφανών εργασιών (ΠΠΑΕ) του έργου: « Aποκαταστάσεις οδών από πλημμύρα στην Δ.Ε. Μαγούλας».

  4. Έγκριση πρακτικών κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής πρωτοκόλλου αφανών εργασιών (ΠΠΑΕ) του έργου: « Ανακατασκευή οδών στις Δ.Ε. Ελευσίνας & Μαγούλας».

  5. Λήψη απόφασης για την συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών για το έτος 2019 βάσει του Ν. 4412/2016.

  6. Λήψη απόφασης για την συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής Δημοσίων Συμβάσεων Παροχής Γενικών Υπηρεσιών για το έτος 2019 βάσει του Ν. 4412/2016.

  1. Λήψη απόφασης για παραγραφή αξιώσεων κατά του Δήμου Ελευσίνας.

  2. Λήψη απόφασης για την κατανομή της Δ’ Δόσης έτους 2018 στις Σχολικές Επιτροπές Α/Βάθμιας & Β/Βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ελευσίνας.

  3. Απαλλαγή από την καταβολή δικαιώματος ταφής.

  4. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υλικών προμηθειών & παραλαβή των αντικειμένων των συμβάσεων γενικών υπηρεσιών.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΚΡΙΕΚΟΥΚΗΣ

 

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για