1η Tακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δάφνης Υμητού 27.01.21

1η Tακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δάφνης Υμητού

Θέμα 1ο
Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ν.Π. με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης Υμηττού» κατόπιν απόφασης του διοικητικού συμβουλίου

κ. ΚΑΜΑΤΣΟΣ
 

Θέμα 2ο
Καθορισμός α) δικαιούχου χρήσης υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και β) ανώτατου επιτρεπτού χρηματικού ορίου κλήσεων για κάθε μήνα του έτους 2021

Κα ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ
 

Θέμα 3ο
Έγκριση υλοτομίας δένδρων κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ
 

Θέμα 4ο
Καθορισμός άσκησης αρμοδιοτήτων, σχετικών με κατάληψη κοινόχρηστων χώρων, εφαρμογής κανονιστικών αποφάσεων κλπ. που θα ασκούνται από υπαλλήλους του Δήμου, για το έτος 2021.

Κα ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ
 

Θέμα 5ο
Ορισμός υπευθύνου λογαριασμού για την  οικονομική παρακολούθηση  του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ –ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ»

κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ
 
Θέμα 6ο

Συμπλήρωση της επιτροπής προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο  «Συντήρηση και επισκευή του έργου Ανάπλαση με βιοκλιματικό σχεδιασμό στη Δημοτική Κοινότητα Υμηττού», κατόπιν εισήγησης της οικονομικής επιτροπής

κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ
 

Θέμα 7ο
Αντικατάσταση μέλους του Μηχανισμού Πιστοποίησης Εκτέλεσης της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Δάφνης-Υμηττού» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002498

κα ΘΑΝΟΥ
 

Θέμα 8ο
Τροποποίηση της αριθμ.150/2019  προηγούμενης απόφασης που αφορά στον ορισμό τακτικού και αναπληρωματικού εκπροσώπου και συντονιστή δράσεων συμμετοχής στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο υγειών πόλεων-Προαγωγής υγείας

κα. ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
 

Θέμα 9ο
Συζήτηση και λήψη απόφασης παραχώρησης σχολικών χώρων α) πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και β) δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατόπιν απόφασης των Διοικητικών συμβουλίων των ομώνυμων Νομικών  Προσώπων  και της  Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

κα ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ
 

Θέμα 10ο
Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων της επιτροπής ποιότητας ζωής έτους  2020, κατόπιν εισήγησης της επιτροπής

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 

Θέμα 11ο
Έγκριση χορήγησης και ανανέωσης χορήγησης θέσης στάθμευσης μη αναπηρικών αυτοκινήτων, κατόπιν εισηγήσεων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
κ. ΤΣΙΛΙΦΗΣ
   

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για