13η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου Χολαργού. 21.09.21

13η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου Χολαργού. 21.09.21

1. Επικύρωση πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, υπ’ αριθ. 10/2021 ειδικής και 11/2021

. i. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

2. Αντικατάσταση τακτικού μέλους της Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Παπάγου – Χολαργού.

3. Αντικατάσταση μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης».

ii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

4. 4 η τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2021. iii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

5. 4 η αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2021

. 6. Αποδοχή όρων επενδυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», για την εκτέλεση της πράξης «Εκπόνηση προγράμματος προσεισμικού ελέγχου και υλοποίηση έργων αποκατάστασης κτιρίων Δήμου Παπάγου – Χολαργού»

. 7. Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού και Στοιχείων Ισολογισμού 2 ου τριμήνου 2021.

8. Ορισμός υπεύθυνου λογαριασμού προγράμματος Δημοσίων επενδύσεων, για το έργο «Τεχνική Βοήθεια Υποστήριξης του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, για την επικαιροποίηση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων», με ενάριθμο 2020ΕΠ08510014, στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» με κωδικό ΟΠΣ 5052666 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»

. 9. Έγκριση παράτασης εκμίσθωσης κοινοχρήστων χώρων, για την εγκατάσταση Αυτόματης Ταμειολογιστικής Μηχανής Τράπεζας στη Λ. Μεσογείων 156, θέση (IΙ) και στην οδό Αναστάσεως & Παπάγου στην Κοινότητα Παπάγου.

10. Εξέταση αιτήματος της κας Νικολέττας Γεωργαλή, για καταβολή οφειλής μισθωμάτων του σχολικού κυλικείου του 1ου Δημοτικού Παπάγου, σε δόσεις.

 iv. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

11. Έγκριση πρακτικού επιτροπής καταστροφής υλικού Δήμου Παπάγου – Χολαργού, σχετικά με την απόσυρση παλαιών οχημάτων.

v. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ

12. Εξέταση αιτημάτων κοπής δέντρων επί των οδών: • Κοινότητα Παπάγου α. Μακεδονίας 90.

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για