14η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς.23.06.2021

14η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς.23.06.2021

1. Παραχώρηση ή µη σχολικών χώρων της πρωτοβάθµιας εκπ/σης στο Ν.Π.∆.∆. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ» ∆ήµου Κηφισιάς, για την υλοποίηση του προγράµµατος “Καλοκαιρινός Παιδότοπος 2021”.

2. Λήψη απόφασης για τη ρύθµιση οφειλών και τη µείωση µισθωµάτων των σχολικών κυλικείων του ∆ήµου Κηφισιάς.

3. Αναρίθµηση ακινήτων επί της οδού Χειµάρας στη Νέα Ερυθραία.

4. Ανάκληση της υπ΄αρ. 426/2013 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µε την οποία είχε παραχωρηθεί µία θέση στάθµευσης, επί της οδού Εµµ. Μπενάκη στην Κηφισιά.

5. Επί της υπ’ αρ. 79/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στη διασταύρωση των οδών Τατοΐου και Κολοκοτρώνη στη Ν. Ερυθραία.

6. Επί της υπ’ αρ. 10/2021 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά επαναξέταση της υπ’αρ. 9/2019 απόφασης της ΕΠΖ για µονοδρόµηση των οδών Τσόκρη και Μουστάκα, στην Κηφισιά.

7. Γνωµοδότηση περί όχλησης ή µη καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος «κατάστηµα παροχής υπηρεσιών καλλωπισµού αισθητικής και περιποίησης νυχιών, προσωπικής υγιεινής και φροντίδας σώµατος – µασάζ, εµπόριο συναφών καλλυντικών, αξεσουάρ και ειδών καλλωπισµού» στο ακίνητο επί της οδού ∆ιονύσου 1, Ο.Τ. 73, στην Κηφισιά.

8. Πρακτική άσκηση του Ξ.∆. του Γεωργίου, σπουδαστή του Ιδιωτικού Ι.Ε.Κ. ΑΚΜΗ, µε ειδικότητα «Τεχνικός Εφαρµογών Πληροφορικής (Πολυµέσα/Web Designer – Developer/Video Games)» στον ∆ήµο Κηφισιάς.

9. Έγκριση για την καταστροφή άχρηστων υλικών.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ του ∆ηµοτικού Συµβουλίου

ΣΤΑΥΡΟΣ ΖΑΠΑΝΤΗΣ

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για