22η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου Χολαργού 22.12.2020

22η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου Χολαργού 22.12.2020

θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:
1. Επικύρωση πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου:
• πρακτικό υπ’ αριθ. 16/2020,
• πρακτικό υπ’ αριθ. 17/2020,
• πρακτικό υπ’ αριθ. 18/2020 Ειδικής Συνεδρίασης,
• πρακτικό υπ’ αριθ. 19/2020 Ειδικής Συνεδρίασης,
• πρακτικό υπ’ αριθ. 20/2020 Ειδικής Συνεδρίασης,
• πρακτικό υπ’ αριθ. 21/2020.
i. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
2. Λήψη απόφασης για ανανέωση / παράταση συμβάσεων δύο (2) υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου της πράξης «Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Παπάγου – Χολαργού», για ένα (1) έτος.
3. Συγκρότηση επιτροπής καταστροφής υλικών Δήμου Παπάγου – Χολαργού.
ii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
4. Κατανομή λειτουργικών δαπανών για τα σχολεία Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παπάγου – Χολαργού.
5. Εφαρμογή των ευεργετικών διατάξεων των Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) – Μέτρα για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού Covid-19, όπως κυρώθηκαν με τους Ν. 4683/2020, Ν. 4690/2020, 4722/2020 και 4753/2020 σχετικά με τις συμβάσεις μίσθωσης του Δήμου.
6. Ανανέωση του με αριθ. πρωτ. 11038/18-05-2018 συμφωνητικού μίσθωσης γραφείου με αριθμό (2), που βρίσκεται στο Μαρούσι Αττικής, επί της Λ. Κηφισίας αριθ. 10-12, στο δεύτερο (β΄) όροφο του κτηρίου ένα (Ι) του κτηριακού συγκροτήματος AGORA CENTER, κληροδοτήματος της Πανωραίας Γκανασούλη.
7. Ορισμός μελών Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών, για την εκποίηση και εκμίσθωση κινητών και ακινήτων «πραγμάτων» του Δήμου, για το έτος 2021.
iii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
8. Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Προγράμματος Εθελοντισμού.
iv. ΓΕΝΙΚΑ
9. Έγκριση της υπ’ αριθ. 44/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την τοποθέτηση
προστατευτικών κιγκλιδωμάτων Π έμπροσθεν του κοινόχρηστου πρασίνου και της παιδικής χαράς
στην οδό Αρτέμιδος στην Κοινότητα Χολαργού.
10. Έγκριση της υπ΄ αριθ. 45/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με απαγόρευση
στάθμευσης, σε οδικό τμήμα της Κοινότητας Χολαργού (Ευτέρπης 36).
11. Έγκριση της υπ΄ αριθ. 46/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την κατάργηση
θέσης στάθμευσης οχήματος Α.μ.Ε.Α., σε οδικό τμήμα της Κοινότητας Χολαργού (Περικλέους 42).
12. Έγκριση της υπ’ αριθ. 47/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με παραχώρηση
υπαίθριου χώρου εγγύς του Ο.Τ. 470 της Κοινότητας Παπάγου, κατόπιν σχετικού αιτήματος της 13ης
Διοίκησης Ειδικών Επιχειρήσεων «ΙΕΡΟΣ ΛΟΧΟΣ».

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για