24η Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κηφισιάς 23.12.2020

24η Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κηφισιάς 23.12.2020

  1. Επί της εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την έγκριση οικονομικών καταστάσεων Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων χρήσης 2019 του Δήμου Κηφισιάς (άρθρο 163, Ν. 3463/2006).
  1. Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Κηφισιάς και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου αυτού, οικ. έτους 2021 [συμπεριλαμβάνονται οι πίνακες στοχοθεσίας του Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ.].

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για