33η Τακτική ( Δια Ζώσης) Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς την 23-08-2023 και ώρα 19:30

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1. Έγκριση 6ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2023.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Ζαπάντης – Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.

ΘΕΜΑ 2. Έγκριση 8ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Κηφισιάς οικ. έτους 2023.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Αυλήτης – Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών.

ΘΕΜΑ 3. Επί της υπ’αρ. 87/2023 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά κυκλοφοριακή ρύθμιση για την μονοδρόμηση των οδών Θεμιστοκλέους (σε όλο το μήκος της), Εσπέρου (στο τμήμα μεταξύ των οδών Χ. Τρικούπη και Χελιδονούς) και Πλειάδων (στο τμήμα μεταξύ των οδών Χ. Τρικούπη και Αριστείδου) στην Κηφισιά.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Ζαπάντης – Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.

ΘΕΜΑ 4. Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), για το έτος 2024 του Δήμου Κηφισιάς.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Αυλήτης – Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών.

ΘΕΜΑ 5. Ετήσιος προγραμματισμός τακτικού προσωπικού έτους 2024 του Δήμου Κηφισιάς.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Αυλήτης – Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών.

ΘΕΜΑ 6. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και της 1ης παράτασης εργασιών του έργου: «ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΟΔΩΝ 2021».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Ζαπάντης – Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για