4η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 13.02.2019

4η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 13.02.2019

Κηφισιάς) την 13-02-2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30, στην 4η τακτική
συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέματα:

Α. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου
Β. Έκτακτα θέματα
Γ. Τακτικά θέματα

1. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
στον Δήμο Κηφισιάς για το έτος 2019, με κάλυψη της δαπάνης από τους
Κεντρικούς αυτοτελείς πόρους .
2. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
στον Δήμο Κηφισιάς για το έτος 2019, με κάλυψη της δαπάνης με ίδιους πόρους
(ίδια έσοδα).
3. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
στον Δήμο Κηφισιάς για το έτος 2019, με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή
αντιτίμου και λοιπών αντικαταβολών (άρθρο 12 παρ.14 του ν. 4071/2012, όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 107 του Ν.4483/17).
4. Λήψη απόφασης για μεταφορά Ταμειακών διαθεσίμων στην Τράπεζα της Ελλάδος
(παρ. 1 & 2 του άρθρου 1 της υπ΄αρ. 2/6748/ ΔΛΓΚ Φ.Ε.Κ. 104 Β΄/24-01-2019
απόφασης αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών).
5. Ανάκληση της 434/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβούλιου, η οποία αφορούσε
τη σύναψη απευθείας συμφωνίας εκμίσθωσης του κυλικείου εντός του γηπέδου
«ΒΑΡΔΑΞΗΣ» με τον Πανερυθραϊκό Ποδοσφαιρικό Σύλλογο (Π.Π.Σ.).
6. Επί της 6/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά
κυκλοφοριακή ρύθμιση σχετικά με τη μονοδρόμηση της οδού Ανθεσμίων στην
Κηφισιά, σε όλο το μήκος της, με κατεύθυνση από την οδό Πηγών προς την οδό
Τατοΐου, στην Κηφισιά.
7. Επί της 7/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά
κυκλοφοριακή ρύθμιση σχετικά με την αντιδρόμηση της οδού Αίγλης, στο τμήμα
μεταξύ των οδών Διός και Αγραύλης, στην Κηφισιά.
8. Επί της 8/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά
κυκλοφοριακή ρύθμιση σχετικά με την τοποθέτηση κατακόρυφης σήμανσης (Ρ-2)
STOP, επί της οδού Κάσου, στη συμβολή της με την οδό Καποδιστρίου, στην
Κηφισιά.
9. Επί της 9/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά
κυκλοφοριακή ρύθμιση σχετικά με την μονοδρόμηση των οδών Τσόκρη και
Μουστάκα, στην Κηφισιά.
10.Επί της 16/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά
κυκλοφοριακή ρύθμιση σχετικά με την λήψη μέτρων μείωσης ταχύτητας επί της
οδού Καστρίτσας στη Νέα Ερυθραία.
11.Επί της 14/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την
τροποποίηση της υπ’ αρ. 654/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, ήτοι
ανάθεσης της υπόθεσης σε άλλο δικηγόρο λόγω κωλύματος του δικηγόρου που
είχε ορισθεί με την τροποποιούμενη απόφαση.
12.Ανάκληση της 28/2019 απόφασης Δ.Σ. λόγω αλλαγής δικηγόρου και εισαγωγή εκ
νέου της υπόθεσης, βάσει της 25/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για
τον καθορισμό αμοιβής, στον δικηγόρο κ. Ευάγγελο Χατζηγιαννάκη.
13.Τροποποίηση της υπ’ αρ. 706/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ως προς
τον καθορισμό της αμοιβής του Δικηγόρου Πηνιαλίδη Αλέξανδρου για
εκπροσώπηση υπαλλήλων του Δήμου ενώπιον του 10ου Τριμελούς
Πλημμελειοδικείου Αθηνών.
14.Επί της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τον καθορισμό αμοιβής
του δικηγόρου κ. Πηνιαλίδη Αλέξανδρου για την εκπροσώπηση του Δήμου
υπόθεσης ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου.
15.Λήψη Απόφασης περί εξειδίκευσης πίστωσης (αρ. 203 N. 4555/2018) σε βάρος του
Κ.Α. 15.6471.02 για «Δαπάνες δεξιώσεων βραβεύσεων και τιμητικών διακρίσεων
για τα μέλη των ΚΑΠΗ του Δήμου» προϋπολογισμού έτους 2019 για την παράθεση
γεύματος συνάντησης και επεξεργασίας της έννοιας του εθελοντισμού για τα άτομα
της Τρίτης Ηλικίας – μέλη και εθελοντές των τεσσάρων (4) ΚΑΠΗ του Δήμου.
16.Λήψη Απόφασης περί εξειδίκευσης πίστωσης (αρ. 203 N. 4555/2018) σε βάρος
του Κ.Α. 10.6235.01 με τίτλο «Μισθώματα μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού»
προϋπολογισμού έτους 2019 για την ηχητική κάλυψη της εκδήλωσης για την
παρουσίαση των ιδεών των εταιρικών σχημάτων στο πλαίσιο του Προγράμματος
Υποστήριξης Νεανικής Επιχειρηματικότητας.
17.Απόφασης περί εξειδίκευσης πίστωσης (αρ. 203 N. 4555/2018) σε βάρος του Κ.Α.
15.6474.02 με τίτλο «Λοιπές δαπάνες διοργάνωσης συνεδρίων-εκδηλώσεων
(ενημέρωση – τροφοδοσία κλπ)» προϋπολογισμού έτους 2019 για τη μίσθωση
αίθουσας, την τροφοδοσία 250 ατόμων και την εκτύπωση προσκλήσεων και
προγραμμάτων της εκδήλωσης.
18.Λήψη απόφασης για την εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης δημοσίας σύμβασης
εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας των
πολεοδομικών ενοτήτων ΠΕ 8 & ΠΕ 10 της Δημοτικής Ενότητας Κηφισιάς», ποσού
29.581,11€ (με ΦΠΑ 24%) και Κ.Α. 30.7412.27, προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.
19. Έγκριση της αναγκαιότητας μίσθωσης κτιρίου για Παιδικό Σταθμό.
20.Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής και επιστροφή
εγγυητικής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 2016».
21.Επί αιτήματος για διαγραφή ποσού 5.730,57€ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης
οφειλής.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
του Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΓΑΠΑΚΗ

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για