5η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 11.02.2019

5η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 11.02.2019

ΘΕΜΑ:«Πρόσκληση στην 5η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου»

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06 με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/18 καλείστε την Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα19:00στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Τροποποίηση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ελευσίνας για το έτος 2019.

 2. Έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου επί της ψηφισθείσης αναμόρφωσης προϋπολογισμού ο.ε. 2019 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ελευσίνας.

 3. Έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου επί της ψηφισθείσης αναμόρφωσης προϋπολογισμού ο.ε. 2019 του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: « Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Πολιτισμού – Αθλητισμού Κοινωνικής Πολιτικής & Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ελευσίνας».

 4. Έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου περί χρηματοδότησης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ελευσίνας από το Δήμο μας μηνός Δεκεμβρίου 2018 του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης.

 5. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου: « Κατασκευή πεζοδρομίων στην Δ.Ε. Ελευσίνας».

 6. Λήψη απόφασης για την συμμετοχή του Δήμου Ελευσίνας στο πρόγραμμα που διοργανώνει το ECOCITY για την εκστρατεία Ecomobility & Free Mobility 2018-2019.

 7. Λήψη απόφασης για την συμμετοχή του Δήμου Ελευσίνας ως εταίρος στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα HORIZON 2020 με τίτλο “ Transforming Historic Areas and/or Cultural Landscapes into hubs of Entrepreneurship and Social and Cultural Integration” με κωδικό αριθμό Η2020-S2020-SC5-20-2019.

 1. Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση πίστωσης για οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση Δημοτικού Συμβούλου για την συμμετοχή του στην 4η τεχνική συνάντηση , που θα πραγματοποιηθεί στο Reggio της Ιταλίας , στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS + με τίτλο “Michelangelo Ensuring School Success and Reducing Early School Leaving through Fine Arts” με κωδικό αριθμό 2017-1-EL01-KA 201-036177.

 2. Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση πίστωσης για οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση Δημοτικής Υπαλλήλου για την συμμετοχή της στην Ομάδα Διοίκησης Έργου στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS + με τίτλο “Michelangelo Ensuring School Success and Reducing Early School Leaving through Fine Arts” με κωδικό αριθμό 2017-1-EL01-KA 201-036177.

 3. Eπί αιτήματος Κεντρικού Λιμεναρχείου Ελευσίνας για τον ορισμό εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του στην συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων , ή πλοίων για το έτος 2019.

 4. Λήψη απόφασης περί έγκρισης χορήγησης θέσης στάθμευσης σχολικού λεωφορείου επί της οδού Περικλέους 3-5 της Δημοτικής Ενότητας Ελευσίνας.

 5. Λήψη απόφασης περί έγκρισης χορήγησης θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Θειρών 47 της Δημοτικής Ενότητας Ελευσίνας.

 6. Λήψη απόφασης για την κοπή ή μη δένδρων σε κοινόχρηστους χώρους της Δημοτικής Ενότητας Ελευσίνας.

 7. Λήψη απόφασης για την έγκριση των πρωτοκόλλων παραλαβής υλικών προμηθειών & παραλαβή των αντικειμένων των συμβάσεων γενικών υπηρεσιών.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΚΡΙΕΚΟΥΚΗΣ

 

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για