5η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 20.02.2019

5η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 20.02.2019

Σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο (αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» Δήμου Κηφισιάς) την 20-02-2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30, στην 5η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέματα:

Α.  Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου
Β.  Συζήτηση προ ημερησίας διάταξης
Γ.  Έκτακτα θέματα  
Δ.  Τακτικά θέματα

1.    Διόρθωση – συμπλήρωση της με αριθμό 777/2017 απόφασης Δ.Σ. σχετικά με τον χαρακτηρισμό ως διατηρητέων μνημείων στην Πολιτεία.

2.    Επιχορηγήσεις Αθλητικών Συλλόγων έτους 2019.

3.    Επιχορηγήσεις Πολιτιστικών Συλλόγων έτους 2019.

4.    Λήψη απόφασης, κατόπιν παραπομπής αρμοδιότητας της Οικονομικής Επιτροπής  στο Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 για: α) την άσκηση ενδίκων μέσων κατά της υπ΄ αρ. 2/6748/ΔΛΓΚ απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμού λειτουργίας τραπεζικών λογαριασμών και ταμειακού προγραμματισμού, των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που υπάγονται στην παράγραφο 10 του άρθρου 69Α του ν.4270/2014, όπως ισχύει», καθώς και κάθε συναφούς υπουργικής απόφασης που θα τροποποιεί την ανωτέρω β) την ανάθεση σε Δικηγόρο, κατ’ άρθρο 103 παρ. 2 περ. ι (σύμφωνα και με την παρ. 3 του άρθρου 281) του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) & 72 παρ. ιε του Ν. 3852/2010 και γ) τον καθορισμό αμοιβής του Δικηγόρου.

5.    Λήψη απόφασης περί: α) έγκρισης άσκησης ενδίκου μέσου έφεσης με                αρ. 6519/2015 κατά της με αριθμό 1200/2015 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών στην υπόθεση κατά του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Βουλευτών-ΠΟΛΙΤΕΙΑ, β) εντολής ανάθεσης προσδιορισμού δικασίμου για τη με αρ. 6519/2015 έφεση, γ) εντολής ανάθεσης για κατάθεση πρόσθετων λόγων έφεσης κατά της με αρ. 1200/2015 απόφασης ΠΠΑ και δ) διορισμού τεχνικού συμβούλου, κου Ευσταθίου Σταμπουλόγλου.

6.    Ανάληψη υποχρέωσης – εξόφληση της με αριθμό 415/2015 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

7.    Έγκριση Απολογισμού Οικονομικού έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ».

8.    Τροποποίηση της υπ’αρ. 635/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, σχετικά με τον Κανονισμό Λειτουργίας Θρησκευτικών Εμποροπανηγύρεων στον Δήμο Κηφισιάς.

9.    Έγκριση εφαρμογής (λειτουργία) χρήσεως «κομμωτήριο», σε ακίνητο, επί της οδού
Ελαιών 43, Ο.Τ. 517, Νέα Κηφισιά.

10.    Έγκριση χιλιομετρικής αποζημίωσης υπαλλήλου του Τμήματος Κατασκευών & Συντήρησης Δημοτικών Χώρων – Κτηρίων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κηφισιάς.

11.    Εκκαθάριση οστεοφυλακίου Κηφισιάς.

12.    Έγκριση της 5ης παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου «46η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΚΑΛΗΣ».

13.    Αποδοχή παραίτησης και αντικατάσταση μέλους στο Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Μέριμνα Δήμου Κηφισιάς».

14.     Διαγραφή ποσού 237,34€ λόγω εσφαλμένης καταχώρησης.

15.     Διαγραφή ποσού 739,60€ από τον 948/2019 χρηματικό κατάλογο λόγω εσφαλμένης χρέωσης.
                                                                                       

 

     Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
           του Δημοτικού Συμβουλίου

           ΔΗΜΗΤΡΑ  ΑΓΑΠΑΚΗ 

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για