6η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 18.02.2019

6η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 18.02.2019

ΘΕΜΑ:«Πρόσκληση στην 6η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου»

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06 με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/18 καλείστε την Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου 2019και ώρα19:00στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος – Αναμόρφωση Δημοτικού Προϋπολογισμού ο.ε. 2019.

 2. Τροποποίηση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ελευσίνας.

 3. Έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου επί της ψηφισθείσης αναμόρφωσης προϋπολογισμού ο.ε. 2019 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ελευσίνας.

 4. Έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου περί χρηματοδότησης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ελευσίνας από το Δήμο μας μηνός Δεκεμβρίου 2018 του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης.

 5. Έγκριση έκθεσης υλοποίησης προϋπολογισμού του Δήμου για το 3ο τρίμηνο 2018.

 6. Λήψη απόφασης για την κοπή ή μη δένδρων σε κοινόχρηστους χώρους της Δημοτικής Ενότητας Ελευσίνας.

 7. Λήψη απόφασης για την παράταση της σύμβασης που αφορά στην «Συντήρηση – Επισκευή οχημάτων της υπηρεσίας (περιλαμβάνονται εργασίες φανοποιεία, επισκευές ελαστικών, ταχογράφων κ.λ.π)», και συγκεκριμένα για την υποομάδα Α2, Εργασίες επισκευής ελαστικών.

 8. Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση πίστωσης ποσού 496,00 € για την πραγματοποίηση δαπάνης υπολογισμού αντικειμενικών αξιών ακινήτων.

 9. Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση πίστωσης ποσού 640,00 € για την πραγματοποίηση δαπάνης ορισμού ορκωτού εκτιμητή.

 10. Λήψη απόφασης για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων επιστροφής χρημάτων προκειμένου για την λογιστική τακτοποίηση οφειλής, η οποία υφίσταται λόγω της εκ παραδρομής από μέρους των οφειλετών) κατάθεσης χωρίς στοιχεία του σχετικού ποσού της οφειλής τους σε λογαριασμό του Δήμου Ελευσίνας.

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση των πρακτικών πρωτοκόλλων παραλαβής υλικών προμηθειών & παραλαβή των αντικειμένων των συμβάσεων γενικών υπηρεσιών.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΚΡΙΕΚΟΥΚΗΣ

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για