Top - Τοπική Αυτοδιοίκηση - Δήμος Κηφισιάς - Δημοτικά Συμβούλια
 
 
 

 
14η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 13.06.2018
 
 

ας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο (αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» Δήμου Κηφισιάς) την 13-06-2018, ημέρα Τετάρτηκαιώρα 19:30,στην 14η τακτική συνεδρίασητου Δημοτικού Συμβουλίου, με θέματα:

   Α. Επικύρωση Πρακτικών της Συνεδριάσεως του Δ.Σ. στις 23/05/2018

   Β. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου

   Γ. Έκτακτα θέματα

   Δ. Τακτικά θέματα

 1. Έγκριση για την πρόσληψη δύο (2) ΔΕ Οδηγών Ασθενοφόρου με σχέση
  εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. διάρκειας οκτώ μηνών για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Κοινωνικών Υπηρεσιών.

 1. Αίτημα κάλυψης κενών θέσεων προσωπικού από προσληφθέντες βάσει προσωρινών πινάκων κατ\\\' εφαρμογή του άρθρου 82του Ν. 4483/2017.

 2. Έγκριση 3ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ» οικ. έτους 2018.

 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή χορηγιών για την «4η ΕΝΙΑΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ – ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ».

 1. Έγκριση δαπάνης & ψήφιση διάθεση πιστώσεων σε βάρος των Κ.Α. 00.6735 «Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία» και Κ.Α. 00.6736.01 «Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία» σε συνέχεια των υπ’ αριθ. 226/2018 και 303/2018 αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου.

 1. Έγκριση δαπάνης ύψους 198,40 ευρώ και ψήφιση διάθεσης ισόποσης πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6434 με τίτλο «Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων», που έχει προϋπολογιστεί στο ύψος των 10.000,00 ευρώ για το έτος 2018.

 1. Έγκριση δαπάνης ύψους 12.453,40 ευρώ και ψήφιση διάθεσης ισόποσης πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 15.6473.02 με τίτλο «Έξοδα διοργάνωσης εκδηλώσεων-δραστηριοτήτων κοινωνικής πολιτικής», που έχει διαμορφωθεί στο ύψος των 17.000,00 ευρώ για το έτος 2018.

 1. Έγκριση: α) της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής επί του πρακτικού Νο 1 ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αντικείμενο, «Μεταφορές προσώπων μαθητών των Παιδικών Σταθμών και μελών ΚΑΠΗ» συνολικής δαπάνης ύψους 65.186,80 € με ΦΠΑ, β) της συνέχισης του διαγωνισμού με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (αρ. 32 του ν.4412/16), γ) του συνημμένου σχεδίου προκήρυξης του εν λόγω διαγωνισμού με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.

 1. Επί της 7/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά την τοποθέτηση κατακόρυφης σήμανσης (Ρ-2) STOP επί των οδών Ηρακλέους και Θησέως, στη συμβολή τους με τις οδούς Γ. Λύρα, Σειρήνων, Πλειάδων και Εσπέρου, στην Κηφισιά.

 1. Επί της 8/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά την επανατοποθέτηση κατακόρυφης σήμανσης (P-2) STOP επί της οδού Θήρας, στη συμβολή της με την οδό Δάσους, στην Κηφισιά.

 1. Επί της 15/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά κυκλοφοριακή ρύθμιση σχετικά με την τροποποίηση των διαστάσεων εγκεκριμένης θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ στην οδό Όθωνος αρ. 52 στην Κηφισιά και τροποποίηση εσοχής πεζοδρομίου.

 1. Επί της 31/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά κυκλοφοριακή ρύθμιση για την κατασκευή οριζόντιας σήμανσης επί της οδού Αγ. Σαράντα στη Νέα Ερυθραία.

 1. Επί της 32/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά κυκλοφοριακή ρύθμιση για την μονοδρόμηση της οδού Ερυθρών στη Νέα Ερυθραία, κατ΄ εφαρμογή των υπ’ αριθμ. 164/2005 & 92/1998 αποφάσεων του Δ.Σ. της Ν. Ερυθραίας.

 1. Επί της 33/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά κυκλοφοριακή ρύθμιση για την μονοδρόμηση της οδού Μιλήτου στη Νέα Ερυθραία, κατ΄ εφαρμογή των υπ’ αριθμ. 164/2005 & 92/1998 αποφάσεων του Δ.Σ. της Ν. Ερυθραίας.

 1. Επί της 34/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά κυκλοφοριακή ρύθμιση για την εγκατάσταση μεταλλικών εμποδίων επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 164Α στη Νέα Ερυθραία.

 1. Επί της 35/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά κυκλοφοριακή ρύθμιση για την μονοδρόμηση της οδού Σκουφά μεταξύ των οδών Καζαντζάκη και Σεβδικίου με κατεύθυνση προς την οδό Σεβδικίου, στη Ν. Ερυθραία.

 1. Έγκριση εφαρμογής (λειτουργία) χρήσεως Ξενοδοχείου, επί των οδών Χαρ. Τρικούπη & Δηλιγιάννη, Ο.Τ. 176, Κηφισιά.

 1. Συμπλήρωση – επικαιροποίηση της υπ΄αρ. 397/2005 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή πράξης διόρθωσης συμβολαίου.

 1. Έγκριση παράτασης της σύμβασης συνεργασίας για το κοινωνικό πρόγραμμα «ΕΣΤΙΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ».

 1. Λήψη απόφασης για την συμμετοχή του Δήμου σε πρόγραμμα χρηματοδότησης με σκοπό την ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας, σύμφωνα με την υπ΄ αρ. πρωτ. 3777/02-5-2018 Πρόσκληση της Ε.Ε.Τ.Α.Α. .

 1. Λήψη απόφασης περί της αναγκαιότητας σύναψης σύμβασης για τη συλλογή και μεταφορά Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ) των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Κηφισιάς, με τη διαδικασία της εκποίησης δια της διενέργειας φανερής, προφορικής και πλειοδοτικής δημοπρασίας.

 1. Συγκρότηση Επιτροπής για την παράδοση – παραλαβή των χώρων του κτιριακού συγκροτήματος του Ο.Α.Ε.Δ ..

 1. Λήψη απόφασης για την εφαρμογή των διατάξεων αρ. 6 παρ.4 του Ν. 4315/2014 για την εκπόνηση του Γ΄ σταδίου της πράξης εφαρμογής περιοχής «ΠΑΝΟΡΑΜΑ».

 1. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΟΥ» με αρ. Μελέτης : 110/2010.

 1. Έγκριση 2ης παράτασης εργασιών του έργου «Κατασκευή Ηλεκτροφωτισμού 2016» με αναθεώρηση.

 1. Έγκριση αναγκαιότητας και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο «47η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ», προϋπολογισμού 300.000,00€ (με ΦΠΑ 24%) και Κ.Α. 25.7312.08.

 1. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ».

 1. Έγκριση για την καταστροφή άχρηστων υλικών.

 1. Επιστροφή χρηματικού ποσού 1.598,50€ από προκαταβολή σύνδεσης με τον κεντρικό αγωγό αποχέτευσης.

 1. Διαγραφή συνολικού ποσού 2.863,50 € οφειλών ΤΑΠ από τους Χ.Κ. 711/2012, 825/2012,792/2013, 871/2014, 961/2015 και 924/2016 και επαναβεβαίωση.

 1. Διαγραφή ποσού 60,00€ οφειλής τελών οικογενειακού τάφου από τον 971/05-03-2018 χρηματικό κατάλογο.

 1. Διαγραφή ποσού 1438,80 € από δαπάνη εξωτερικών διακλαδώσεων και επαναβεβαίωση.

 1. Επί αιτήματος διαγραφής ποσού 178,49 € από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.

 1. Επί αιτήματος διαγραφής ποσού 1.434,86€ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.

 1. Επί αιτήματος διαγραφής ποσού 660,00 από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.

 1. Επί αιτήματος διαγραφής ποσού 522,10€ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.

     

 

     Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

     του Δημοτικού Συμβουλίου

     ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΤΡΙΝΟΥ - ΝΤΕΛ ΤΟΡΟ

 

 
 
 
 
 
 
Πληροφορίες
 
 
Ημερομηνία :18 Ιούνιος 2018
   
14η Τακτική Συνεδρίαση του Δήμου Κηφισιάς : 13.06.2018
 
 
 
 
 
Ταξινόμηση
 
 
 Βίντεο στην κατηγορία "Δημοτικά Συμβούλια"
13η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς.22.06.2022
12η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς.08.06.2022
11η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισίας.11.05.2022
9η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισίας. 13.04.2022
8η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισίας. 06.04.22
7η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισίας 23.3.22
6η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κηφισιάς
5η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς 16.2.22
4η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κηφισιάς
3η Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κηφισιάς
 
 
Μετάβαση σε: / 13
 

 
 

 

copyright © Hellasnews.tv

e-mail:[email protected]
τηλ: 210 6930091
fax: 210 6930099