Top - Τοπική Αυτοδιοίκηση - Δήμος Ιλίου - Δημοτικά Συμβούλια
 
 
 

 
Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου 17.10.19
 
 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ


Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1. Λήψη απόφασης για την έγκριση της 7ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και
τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου Ιλίου, οικονομικού έτους
2019
2. Λήψη απόφασης περί μη αύξησης των συντελεστών καθαριότητας και
φωτισμού για την κάλυψη των προβλεπόμενων δαπανών καθαριότητας –
φωτισμού και αναπροσαρμογής ή μη του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων,
για το έτος 2020
3. Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Γ’ τριμήνου του έτους 2019
4. Λήψη απόφασης εξουσιοδότησης για την υπογραφή του Σχεδίου Δανειστικού
Συμβολαίου, μεταξύ του Τ.Π. και Δανείων και του Δήμου μας
5. Χρησιμοποίηση ποσοστού έως 12% του συνολικού ποσού της Συλλογικής
Απόφασης Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΣΑΤΑ), για την κάλυψη λειτουργικών
αναγκών
6. Λήψη απόφασης για την επιβολή τέλους χρήσης κοινοχρήστου χώρου για
ψυχαγωγική εκδήλωση προσωρινού χαρακτήρα του CIRCO MEDRANO
7. Τροποποίηση της 136/2019 Α.Δ.Σ. περί ορισμού εκπροσώπου ως Προέδρου με
τον αναπληρωτή του στο Α/βαθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Ψυχαγωγικών
Δραστηριοτήτων για το έτος 2019
8. Ορισμός εκπροσώπου ως Προέδρου με τον αναπληρωτή του στο Β/θμιο
Συμβούλιο Επιθεώρησης Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων για το έτος 2019
9. Λήψη απόφασης για ορισμό διαπαραταξιακής επιτροπής για
εμποροπανηγύρεις
Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
10.Τροποποίηση και κωδικοποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας
(Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Ιλίου
Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
11.Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας του Σχεδίου Αστικής Κινητικότητας του Δήμου
Ιλίου σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 4599/2019
12.Εξουσιοδότηση κ. Δημάρχου για την υπογραφή του Συμφώνου Συμμετοχής
Φορέων για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του
Δήμου Ιλίου σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 22 του Ν. 4599/2019
13.Εξουσιοδότηση κ. Δημάρχου για την υπογραφή της Σύμβασης Συνδρομής του
Δήμου Ιλίου στο Δίκτυο για τη Βιώσιμη Κινητικότητα CIVINET CY-EL
(παράρτημα του ευρωπαϊκού οργανισμού CIVITAS στην Ελλάδα)
14.Καταβολή αποζημίωσης βάσει της πράξης αναλογισμού 1/2009 και της
1122/2018 Απόφασης Εφετείου Αθηνών για την απαλλοτρίωση ακινήτου που
βρίσκεται στο Ο.Τ. 2201 επί των οδών ΕΔΕΣ και ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ – περιοχής
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ
15.Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας της μελέτης με τίτλο
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ – ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 1:200 ΓΙΑ
ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
16.Λήψη απόφασης για την υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης από το
πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ μέσω της Πρόσκλησης VIII, στον άξονα
προτεραιότητας «Κοινωνικές και Πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες
των Δήμων» με τίτλο «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσω
πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας»
17.Λήψη απόφασης για την αποδοχή χρηματοδότησης του Προγράμματος της ΣΑΕ
055 «Καθαρισμός και συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής του δικτύου
ομβρίων υδάτων που βρίσκεται στα όρια περιοχής ευθύνης της ΕΥΔΑΠ
Διανομή μέσω \'ΙΡΙΔΑ\' με UID: 5da06a6282de466f93a9ab0f στις 11/10/19 14:44
18.Λήψη απόφασης για την ένταξη δαπανών στην κατανομή των πιστώσεων της
ΣΑΤΑ
19.Έγκριση του 1ου Τ.Α.Π.Ε. του έργου ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΕΡΓ. Δ2/16
20.Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ
ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΕ ΚΟΜΒΟΥΣ (ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ) ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΕ
ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ ΠΕΖΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ
21.Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ (ΜΙΚΡΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΩΝ) ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΡΓ. Β4/17
22.Λήψη απόφασης για χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ζ1/18
Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ
23.Κατ’ εξαίρεση άδεια οδήγησης επιβατικών και μικρών φορτηγών οχημάτων
του Δήμου Ιλίου
24.Ορισμός Επιτροπής ακαταλληλότητας ή ασύμφορης κυκλοφορίας οχημάτων
για το έτος 2020
Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ
25.Λήψη απόφασης για τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης γραφείου της Κοινωνικής
Υπηρεσίας του Δήμου
26.Λήψη απόφασης έγκρισης παράτασης λειτουργίας και διεύρυνσης της Δομής
«Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ιλίου – Κεντρική Δομή & Παράρτημα
Ρομά»
ΣΤ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
27.Λήψη απόφασης για υλοτομία ή μη δένδρων σε διάφορα σημεία του Δήμου μας
Ζ. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
28.Λήψη απόφασης για τη δωρεάν παραχώρηση αδειοδοτημένων αθλητικών
εγκαταστάσεων του Δήμου Ιλίου σε φορείς για τη διεξαγωγή αθλητικών
δραστηριοτήτων
Η. ΓΕΝΙΚΑ
29.Έγκριση πίστωσης ποσού 182.935,18 € έτους 2019 για κάλυψη λειτουργικών
δαπανών των σχολείων της Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
30.Συγκρότηση Επιτροπής Πολιτισμού του Δήμου Ιλίου, σύμφωνα με το άρθρο 70
του Ν. 3852/2010 και το άρθρο 11 του Κανονισμού του Δ.Σ.
31.Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου μας στη Γενική Συνέλευση του Ε.Ο.Ε.Σ.
ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ
32.Ορισμός μελών της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιλίου
33.Ορισμός μελών της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου
Ιλίου
34.Τροποποίηση των υπ’ αριθμ. 202/2019 & 206/2019 Αποφάσεων Δημοτικού
Συμβουλίου

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.


Χαραλαμπόπουλος Ιωάννης

 
 
 
 
 
 
Πληροφορίες
 
 
Ημερομηνία :22 Οκτώβριος 2019
   
Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου 17.10.19
 
 
 
 
 
Ταξινόμηση
 
 
 Βίντεο στην κατηγορία "Δημοτικά Συμβούλια "
Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου.16.09.21
Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου. 24.06.21
Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου . 27.04.21
1. Λήψη απόφασης για απόδοση φόρου τιμής στον εκλιπόντα τέως Αντιδήμαρχο & Δημοτικό Σύμβουλο Γεώργιο Λιόση
Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου
Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου 03.03.21
Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου 28.01.21
Απολογισμός πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής έτους 2019
 
 
Μετάβαση σε: / 24
 

 
 

 

copyright © Hellasnews.tv

e-mail:[email protected]
τηλ: 210 6930091
fax: 210 6930099