Top - Τοπική Αυτοδιοίκηση - Δήμος Κηφισιάς - Δημοτικά Συμβούλια
 
 
 

 
27 η Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Kηφισιάς 28.11.19
 
 

Σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο (αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» Δήμου Κηφισιάς) σήμερα την 28η-11-2019, ημέρα Πέμπτη καιώρα 19:00, στην 27η έκτακτη συνεδρίασητου Δημοτικού Συμβουλίου (παρ. 5 του άρ. 74 του Ν.4555/2018), καθώς η 25η Τακτική Συνεδρίαση που είχε προγραμματιστεί για τις 27-11-2019, λόγω έλλειψης απαρτίας, ματαιώθηκε και σύμφωνα με την παρ. 7 του άρ. 189 του Ν. 4555/18, η κρίσιμη καταληκτική ημερομηνία της 15ης Νοεμβρίου για την ψήφιση του προϋπολογισμού, έχει ήδη παρέλθει άπρακτη, γεγονός που καθιστά την παρούσα συνεδρίαση κατεπείγουσα, προκειμένου να εγκριθεί το ετήσιο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου, το οποίο αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ψήφιση του ετήσιου προϋπολογισμού (άρ. 208 Κ.Δ.Κ. 3463/2006).

Τα θέματα της συνεδρίασης έχουν ως εξής:

 

  Α. Επικύρωση Πρακτικών των Συνεδριάσεων του Δ.Σ. στις 30-10-2019, 13-11-2019.

     Β. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου

Γ. Έκτακτα θέματα

     Δ. Τακτικά θέματα

 

 

 1. Λήψη απόφασης επί του καταρτισθέντος από την Εκτελεστική Επιτροπή Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Κηφισιάς, οικ. έτους 2020 (άρθρο 8 του Ν. 4623/2019).

 1. Επί της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία αφορά την επιβολή και τον καθορισμό συντελεστών τελών και δικαιωμάτων ύδρευσης, οικ. έτους 2020.

 1. Σύσταση προσωποπαγών θέσεων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου στον Δήμο Κηφισιάς, σε εφαρμογή τελεσίδικης δικαστικής αποφάσεως. (Αριθμός Αποφάσεως Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 806/2019).

 1. Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης σχολικού έτους 2020 - 2021.

 1. Συγκρότηση υποχρεωτικής Επιτροπής Ενστάσεων Ύδρευσης του Δημοτικού συμβουλίου (άρθρο 101 του Κ.Δ.Κ., άρθρο 70 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 75 του Ν. 4555/2018).

 1. Λήψη απόφασης για τον ορισμό Πολιτικού Εκπροσώπου, Συντονιστή και Συντονιστικής Επιτροπής για την ενεργή συμμετοχή του Δήμου Κηφισιάς στις ενέργειες του «Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων» (ΕΔΔΥΠΠΥ).

 1. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Κηφισιάς στην υπό σύσταση αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Πολιτισμού, Παιδείας & Περιβάλλοντος Ο.Τ.Α.» και ορισμός του Δημάρχου για τη Γενική Συνέλευση αυτής.

 1. Τροποποίηση ή μη της υπ’ αριθ. 240/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό: α) ενιαίας τιμής μέτρου προπληρωμής για δαπάνη κατασκευής εξωτερικών διακλαδώσεων και β) ενιαίου ποσοστού δικαιωμάτων υπέρ Δήμου για δαπάνη κατασκευής αγωγών αποχέτευσης.

 1. Λήψη απόφασης για την ρύθμιση οφειλής προς την Ε.Υ.Δ.Α.Π. και χρέωση εξόδων διοικήσεως υπέρ του Δήμου Κηφισιάς.

 1. Λήψη απόφασης για την υποβολή αιτήματος ένταξης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» με τίτλο «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ» στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και Πολιτιστικές Υποδομές και Δραστηριότητες των Δήμων».

 1. Λήψη απόφασης επί της απόφασης - εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής, για την «καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους κατοίκους (παρ. 3 αρθρ. 18 του Ν. 3870/2010)» ενόψει Χριστουγέννων 2019.

 1. Συμπλήρωση της υπ’αρ. 369/2019 απόφασης του Δ.Σ., λόγω μη καθορισμού αμοιβής δικηγόρου για την περίπτωση αναβολής της ποινικής υπόθεσης ενώπιον του Α΄ Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών.

 1. Επί της 346/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά τον καθορισμό αμοιβής δικηγόρου προκειμένου: α) να παραστεί και εκπροσωπήσει το Δήμο Κηφισιάς την 22-01-2020 ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών – Τμήμα 16ο ή και σε οποιαδήποτε άλλη μετά αναβολή δικάσιμο, β) να καταθέσει αγωγή κατά εταιρείας και να εκπροσωπήσει τον Δήμο Κηφισιάς στην ανοιγείσα αυτή δίκη ενώπιον του Δικαστηρίου του α΄βαθμού.

 1. Έγκριση υψομετρικών μελετών της οδού Σεμέλης και της οδού μεταξύ των Ο.Τ. 888 & 889 της περιοχής Αγία Κυριακή Κηφισιάς.

 1. Επί της αναγκαιότητας της εργασίας κλάδευσης – κοπής υψηλών δέντρων και της εκκίνησης της σχετικής διαδικασίας σύναψης εργολαβίας, λόγω αδυναμίας εκτέλεσης της εργασίας με ίδια μέσα (άρ. 178, Ν.4635/19).

 1. Επανεξέταση της υπ΄αρ. 9/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά κυκλοφοριακή ρύθμιση για τη μονοδρόμηση των οδών Τσόκρη και Μουστάκα, στην Κηφισιά.

 1. Επανεξέταση της υπ΄αρ. 21/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά κυκλοφοριακή ρύθμιση για τη μονοδρόμηση των οδών Πατρών και Κορίνθου, στο τμήμα μεταξύ των οδών Ελαιών και Πάρνηθος, πέριξ 3ου Γυμνασίου Κηφισιάς.

 1. Επί της 32/2019 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά κυκλοφοριακή ρύθμιση σε τμήμα της οδού Περγάμου στη Νέα Ερυθραία.

 1. Επί της 68/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά κυκλοφοριακή ρύθμιση για τη μονοδρόμηση της οδού Εσπέρου, στο τμήμα μεταξύ των οδών Χ. Τρικούπη και Χελιδονούς, της οδού Πλειάδων στο τμήμα μεταξύ των οδών Χ. Τρικούπη και Αριστείδου και της οδού Θεμιστοκλέους σε όλο το μήκος της.

 1. Επί της υπ’ αριθ. 46/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά κυκλοφοριακή ρύθμιση για την κατασκευή διάβαση πεζών στην συμβολή των οδών Στροφυλίου & Γρηγορίου Ε΄ στη Νέα Ερυθραία.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

του Δημοτικού Συμβουλίου

 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΖΑΠΑΝΤΗΣ

 
 
 
 
 
 
Πληροφορίες
 
 
Ημερομηνία :03 Δεκέμβριος 2019
   
27 η Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Kηφισιάς 28.11.19
 
 
 
 
 
Ταξινόμηση
 
 
 Βίντεο στην κατηγορία "Δημοτικά Συμβούλια"
12η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς.08.06.2022
11η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισίας.11.05.2022
9η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισίας. 13.04.2022
8η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισίας. 06.04.22
7η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισίας 23.3.22
6η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κηφισιάς
5η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς 16.2.22
4η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κηφισιάς
3η Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κηφισιάς
2η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κηφισίας
 
 
Μετάβαση σε: / 13
 

 
 

 

copyright © Hellasnews.tv

e-mail:[email protected]
τηλ: 210 6930091
fax: 210 6930099