20η Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττική.22.09.21

20η Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττική.22.09.21

 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Επικύρωση πρακτικών της 1ης, 2ης, 3ης, 4ης, 5ης, 6ης, 7ης, 8ης & 9ης Συνεδρίασης έτους 2021 
του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής.
2. Έγκριση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής B΄ τριμήνου
2021.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)
3. Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για τη μεταφορά εξυπηρετούμενων των ιδρυμάτων:
«ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ-ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
(ΠΕΚ-ΑΜΕΑ)» και της «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ με δ.τ. ΠΟΡΤΑ
ΑΝΟΙΚΤΗ», για τη χρονική περίοδο φοίτησής τους – Σεπτέμβριο 2021 έως και Ιούλιο
2022, συνολικού ποσού 216.411,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)
 
4. Έγκριση πρότασης και ορισμός ποσού εξωδικαστικής – συμβιβαστικής επίλυσης των
εκκρεμών αντιδικιών με την εταιρεία με την επωνυμία «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ,
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» και το
διακριτικό τίτλο «ΙΝΤΡΑΚΑΤ», που ανεφύησαν στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου με τίτλο
«ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ,ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ
Α΄ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ», ανάδοχος του οποίου ανεδείχθη η ως άνω εταιρεία
κατόπιν διενέργειας δημόσιου διαγωνισμού από την Περιφέρεια Αττικής, όπως αυτές
περιγράφονται και αποτυπώνονται στις προσφυγές της αναδόχου εταιρείας κατά της
Περιφέρειας Αττικής με αριθμ. κατάθεσης: α) ΠΡ664/2018, β) ΠΡ572/2018, γ)
ΠΡ665/2018, δ) ΠΡ1634/2018, ε) ΠΡ1205/2018, στ) ΠΡ1208/2018, ζ) ΠΡ1204/2018, η)
ΠΡ1206/2018, θ) ΠΡ1635/2018 και ι) ΠΡ826/2018 Προσφυγών, οι οποίες εκκρεμούν
προς εκδίκαση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)
5. Ορισμός και εκλογή μελών της Περιφέρειας Αττικής στο Δ.Σ. του συσταθέντος
Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Νέα Μητροπολιτική Αττική», 
ορισμός Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών
καταστάσεων και την εκλογή ελεγκτών και καθορισμός της αμοιβής του για την
οικονομική χρήση 2021.
 (Εισηγητής ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπαγεωργίου)
6. Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για το πρόγραμμα δράσεων προβολής και
προώθησης προϊόντων του αγροδιατροφικού τομέα της Περιφέρειας Αττικής για το έτος
2022.
(Εισηγητής ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Σ. Βοϊδονικόλας)
7. Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης απονομής βραβείου σε μαθητή του Πειραματικού
Μουσικού Σχολείου Παλλήνης από την Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Α. Αυγερινός)
8. Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) στο
πλαίσιο κατάρτισης του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπλασης Στρατηγικής Επένδυσης
(ΕΣΧΑΣΕ) για την επένδυση «Ανάπτυξη εμπορικού και ψυχαγωγικού κέντρου και
κέντρου αναψυχής στους Δήμους Μεταμόρφωσης και Πεύκης – Λυκόβρυσης», της
εταιρίας PANITA LTD. 
(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπαδάκης)
9. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου:
«Μελέτη οριοθέτησης και έργων διευθέτησης ρέματος Διονύσου». 
(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπαδάκης)
10. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) υφιστάμενου
Κομβικού Σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας της WIND ΕΛΛΑΣ AEBE με κωδική
ονομασία θέσης «ΠΕΝΤΕΛΗ 1200074», στον Άγιο Παντελεήμονα, Δ.Ε. Κηφισιάς, Δήμου
Κηφισιάς, Περιφερειακή Ενότητα Βορείου Τομέα Αθηνών.
(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπαδάκης)
11. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τον Κομβικό
Σταθμό Κινητής Τηλεφωνίας της εταιρείας COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Α.Ε. με κωδική ονομασία θέσης: «ΠΟΙΚΙΛΟ-Χ 1410021», στη θέση «Κασκαδάμι»

You might be interested in