25η Τακτική συνεδρίαση τουΠεριφερειακού Συμβουλίου Αττικής

25η Τακτική συνεδρίαση τουΠεριφερειακού Συμβουλίου Αττικής

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Επικύρωση πρακτικών της 10ης, 11ης & 12ης Συνεδρίασης έτους 2021 του Περιφερειακού
Συμβουλίου Αττικής.
2. Συζήτηση επί του προσφάτως ψηφισθέντος Νόμου για τις λαϊκές αγορές.
(Εισηγητής ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Στ. Μελάς)
3. Συζήτηση επί του παρουσιασθέντος Στρατηγικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Αττικής για
αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων.
(Εισηγητής ο Περιφερειάρχης κ. Γ. Πατούλης)
4. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2020 Περιφέρειας Αττικής.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)
5. Έγκριση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής Γ΄ τριμήνου
2021.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)
6. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) διευθέτησης
Ρέματος Πικροδάφνης (σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2313/2020 απόφαση του Σ.τ.Ε.).
(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπαδάκης)
7. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 333/2019 (ΑΔΑ: ΩΝΥ67Λ7-ΝΙΕ) απόφασης του
Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα: «Ανάδειξη εκπροσώπων του Περιφερειακού
Συμβουλίου στον Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ) σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 211 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/07-06-2010) όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και του άρθρου 2 της αριθμ. οικ. 52546/16-12-2011 Υ.Α.
Υφυπ. Εσωτερικών (ΦΕΚ 2854/τ. Β΄/16-12-2011)», ως προς τους αναδειχθέντες
εκπροσώπους.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Β. Κόκκαλης)
8. Έγκριση πρότασης και ορισμός ποσού εξωδικαστικής – συμβιβαστικής επίλυσης των
εκκρεμών αντιδικιών με την εταιρεία με την επωνυμία «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ,
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» και το
διακριτικό τίτλο «ΙΝΤΡΑΚΑΤ», που ανεφύησαν στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου με τίτλο
«ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ,ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ
Α΄ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ», ανάδοχος του οποίου ανεδείχθη η ως άνω εταιρεία
κατόπιν διενέργειας δημόσιου διαγωνισμού από την Περιφέρεια Αττικής, όπως αυτές
περιγράφονται και αποτυπώνονται στις προσφυγές της αναδόχου εταιρείας κατά της
Περιφέρειας Αττικής με αριθμ. κατάθεσης: α) ΠΡ664/2018, β) ΠΡ572/2018, γ)
ΠΡ665/2018, δ) ΠΡ1634/2018, ε) ΠΡ1205/2018, στ) ΠΡ1208/2018, ζ) ΠΡ1204/2018, η)
ΠΡ1206/2018, θ) ΠΡ1635/2018 και ι) ΠΡ826/2018 Προσφυγών, οι οποίες εκκρεμούν
προς εκδίκαση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)
9. Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για την προμήθεια ράβδων υπεριώδους
ακτινοβολίας που θα χρησιμοποιηθούν από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής στο
πλαίσιο της αποφυγής της διασποράς της πανδημίας Covid – 19.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ι. Κεχρής)
10. Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για την ένταξη
της Περιφέρειας Αττικής στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Υγιών Περιφερειών του Π.Ο.Υ. (Regions
for Health).
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ι. Κεχρής)
11. Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για
την “Τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) του Δήμου Βύρωνα”.
(Εισηγητής ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Α. Κατσιγιάννης)
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

You might be interested in