Ειδική (Δια Ζώσης) Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας την 27-8-23 και ώρα 10:00

ΘΕΜΑ: Εκλογή Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου», σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 64 του ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 71 του ν. 4555/2018.

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για