Ειδική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου: 07.05.2018

Ειδική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου: 07.05.2018

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ


Α. ΓΕΝΙΚΑ
1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με το νομοσχέδιο «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» που
αφορά την Τοπική Αυτοδιοίκηση

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
Κουκουβίνος Δημήτριος

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για