Ειδική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου: 04.10.2018

Ειδική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου: 04.10.2018

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1. Έγκριση απολογισμού – ισολογισμού – αποτελεσμάτων χρήσεως του
Δήμου έτους 2017

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.


Κουκουβίνος Δημήτριος

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για