Ενημέρωση για υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»

Το θέμα “Ενημέρωση σχετικά με την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» θεματικού άξονα προτεραιότητας 4 «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών» βρέθηκε στο μικροσκόπιο του δημοτικού συμβουλίου Ηλιούπολης της 28/3/2012

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για