Παραχώρηση Στάθμευσης επί της Οδού Λάδωνος, Ορισμός Εκπροσώπων για τη Συγκρότηση Επιτροπών Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών, κ.α

Τα θέματα \”Παραχώρηση Στάθμευσης επί της Οδού Λάδωνος, κατ\’ όπιν της υπ΄ αριθμ. 9/2012 απόφασης της επιτροπής Ποιότητας Ζωής\”, \”Ορισμός Εκπροσώπων για τη Συγκρότηση των Επιτροπών Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων για το έτος 2012\” και \”Προγραμματισμός Προσλήψεων προσωπικού για την αντιμετώπιση αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα\” εξετάσθηκαν κατά τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου την 22α Φεβρουαρίου 2012

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για